Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

16.12.1966/657

Lag om gårdsbrukets utvecklingsfond

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Kolonisationsfonden ändras till gårdsbrukets utvecklingsfond.

 2 § (29.12.2022/1331)

Gårdsbrukets utvecklingsfond bildas av de medel som tillhört kolonisationsfonden, de medel som inflyter genom fondens verksamhet eller som donerats, de medel som genom statsbudgeten överförs till fonden samt de medel som med stöd av 19 § i lagen om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken (1324/2022) intäktsförs till fonden som en delfinansiering av det stöd som finansieras med fondens medel.

2 a § (22.12.1994/1307)

Gårdsbrukets utvecklingsfond finns i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet. Fonden förvaltas av en direktion som tillsätts av statsrådet. Bestämmelser om direktionens sammansättning och mandatperiod utfärdas genom förordning av statsrådet. Direktionen skall (13.4.2007/424)

1) svara för att fondens likviditet är tillräcklig,

2) till jord- och skogsbruksministeriet avge utlåtanden om sådana riksomfattande planer som berör fondens medel och som delvis skall genomföras genom finansiering som söks hos Europeiska gemenskapen,

3) till jord- och skogsbruksministeriet avge förslag till verksamhets- och ekonomiplan och eventuellt om statsbudgeten till de delar som gäller fonden och verksamhet som stöds med dess medel,

4) vid behov avge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som hör till den verksamhet som stöds med fondens medel och i ärenden som ansluter sig till dem,

5) ge jord- och skogsbruksministeriet förslag till årlig dispositionsplan för fondens medel,

6) fastställa fondens instruktion,

7) godkänna och underteckna fondens bokslut, samt

8) årligen till jord- och skogsbruksministeriet avge en berättelse om fondens verksamhet under det föregående kalenderåret.

Förvaltningen av gårdsbrukets utvecklingsfond samt fondens bokföring och betalningar sköts till andra delar än de som nämns i 1 mom. av Livsmedelsverket, om inte annat föreskrivs i lag. Statsrådet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om dessa uppgifter när det gäller Livsmedelsverket. (29.12.2022/1331)

2 b § (18.9.2015/1170)

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter årligen för granskning av fondens förvaltning, ekonomi och räkenskaper två revisorer, av vilka den ena ska vara en CGR-revisor och den andra en OFGR-revisor.

3 § (22.12.1994/1307)

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får användas för att förbättra gårdsbrukets struktur, främja landsbygdsnäringarna, förbättra levnadsförhållandena och utkomstmöjligheterna på landsbygden samt främja utvecklande av dessa åtgärder.

Fondens medel får användas för köp eller byte av jord- och vattenområden som behövs för de ändamål som anges i 1 mom. Jord- och vattenområden kan köpas, bytas och överlåtas till gängse pris så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. Staten kan sälja mark på kredit med högst ett års betalningstid. För en köpeskilling eller en del därav som kvarstår som skuld ska en säkerhet skaffas. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om försäljningsförfarandet, återbetalning av statens försäljningsprisfordran och om uppbörd av försäljningsprisfordran. Egendom som förvärvats kan även användas för andra ändamål än de som nämns i denna lag, om det då den används på nämnda sätt är klart ändamålsenligare. Härvid iakttas lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002). På framställning av förrättningsmän som avses i fastighetsbildningslagen (554/1995) kan jord- och skogsbruksministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen även överföra egendom i sin besittning för att användas vid nyskifte så som förrättningsmännen föreslår i syfte att utvidga de lägenheters areal som har rätt till mark enligt denna lag och att förbättra skiftesläggningen inom skiftesområdet. Fondens medel kan även användas för andra ändamål än de som nämns i denna lag enligt vad som bestäms särskilt genom lag. Medel kan i statsbudgeten anvisas även för andra ändamål i syfte att utveckla gårdsbruket. (22.12.2009/1458)

3 mom. har upphävts genom L 17.1.2014/33. (17.1.2014/33)

Medlen i gårdsbrukets utvecklingsfond ska användas så att syftena enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023–2027 (1325/2022) och lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) främjas. (29.12.2022/1331)

Fondens medel får användas för köp av referenskvantiteter för mjölk till och försäljning av dem från den nationella reserven samt även för inlösen till staten av sådana lägenheter och områden som sålts på exekutiv auktion enligt vad som föreskrivs särskilt i lag samt för anskaffning av lägenheter och områden till staten som säkerhet för statens fordran vid skuldsanering eller annars. (13.4.2007/424)

Statsrådet kan till Forststyrelsen som en del av genomförande av naturskyddsprogram eller till andra statliga myndigheter för forskningsändamål utan vederlag överlåta jordegendom, inklusive vattenområden, som har anskaffats med gårdsbrukets utvecklingsfonds medel. Statsrådet fastställer villkoren för överlåtelsen. Mottagaren är inte skyldig att betala överlåtelse- eller gåvoskatt på överlåtelse som avses i detta moment. (12.12.1996/1046)

3 a § (15.1.2021/19)

När fast egendom som hör till fondens medel överlåts ska närings-, trafik- och miljöcentralen placera dem som anmält sig som köpare i en prioritetsordning. Då prioritetsordningen prövas ska särskilt beaktas livsdugligheten hos de gårdsbruksenheter som bildas, en ändamålsenlig skiftesläggning och sökandenas förutsättningar att framgångsrikt bedriva gårdsbruk. I ett sådant beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen som avses ovan söks ändring genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Uppgörandet och undertecknandet av köpebrev i fråga om egendom som överlåtits för ändamål som avses i 3 § 1 mom. sköts på statens vägnar av närings-, trafik- och miljöcentralen. Köparen ska underteckna köpebrevet inom en av närings-, trafik- och miljöcentralen utsatt tid av 30 dygn vid äventyr att närings-, trafik- och miljöcentralen kan anse att rätten till inköp har förfallit.

På den del av köpeskillingen som kvarstår som skuld uppbärs ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982), förhöjd med tre procentenheter. På försenade betalningsposter uppbärs årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.

3 b § (2.2.2007/80)

Utan hinder av vad som bestäms i eller med stöd av denna lag iakttas i fråga om försäljningsprisfordringar som har uppkommit med stöd av denna lag senast den 31 december 2007 med avvikelse från villkoren i köpebrevet lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (78/2007). Bestämmelserna i 27 § 3 och 4 mom. i nämnda lag tillämpas dock från och med den 1 maj 2007.

3 c § (2.2.2007/80)

Staten behöver inte betala kommunal- och kyrkoskatt på inkomsterna av en lägenhet eller ett område som har förvärvats enligt denna lag för det kalenderår då jord- och skogsbruksministeriet fick egendomen i sin besittning.

4 §

Den årliga dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Dispositionsplanen ska omfatta en uppskattning av fondens inkomster samt en plan över hur medlen ska användas. I planen ska medel anvisas särskilt för placeringsutgifter och särskilt för konsumtionsutgifter. I planen ska även specificeras de placeringsutgifter och konsumtionsutgifter vilka det är möjligt att delfinansiera med medel från Europeiska gemenskapen. (28.12.2007/1481)

Såsom konsumtionsutgifter utbetalade belopp avföras från räkenskaperna genom minskning av kapitalet i enlighet med vad kolonisationsstyrelsen varje år beslutar.

5 § (4.12.1992/1205)

I samband med statsbudgeten kan beslutas om överföring av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond till statsverket.

6 §

Hör köpeskilling eller annan statens fordran endast delvis till gårdsbrukets utvecklingsfond, upptagas uppburna avkortnings- och räntebelopp i sin helhet som inkomst till gårdsbrukets utvecklingsfond till dess fondens fordran är till fullo betald.

7 § (4.12.1992/1205)

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967, och genom densamma upphävas lagen den 6 november 1936 om kolonisationsfonden (333/36), 28 § 2 och 3 mom. samt 32 § jorddispositionslagen av den 16 augusti 1958 (353/58) samt 8 mom. i 13 § lagen om åtgärder, anslutna till kolonisationslagstiftningens upphävande, sådant detta lagrum lyder i lagen den 21 december 1962 (629/62).

Från kolonisationsfondens räkenskaper avföras i bokslutet för år 1966, i enlighet med vad kolonisationsstyrelsen beslutar, genom minskning av fondens kapital sådana såsom kolonisationsfondens medel bokförda belopp, vilka helt eller delvis stanna staten till last såsom slutlig utgift.

Vad annorstädes i lag är stadgat om kolonisationsfonden, tillämpas efter denna lags ikraftträdande på gårdsbrukets utvecklingsfond.

Ikraftträdelsestadganden:

4.12.1992/1205:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandena i 2 § 2 mom. 5 och 6 punkten tillämpas första gången på fondens bokslut och verksamhet för 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 191/92, JsUB 18/92

22.12.1994/1307:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1307/1994 trädde i kraft enligt F 1580/1994 den 1.1.1995)

RP 164/94, JsUB 16/94

12.12.1996/1046:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Stadgandena i 2 b § tillämpas på den räkenskapsperiod som utgår vid utgången av 1996.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 162/1996, JsUB 16/1996, RSv 200/1996

12.3.1999/330:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 330/1999 trädde i kraft enligt F 184/2001 den 7.3.2001)

RP 60/1998, JsUB 15/1998, RSv 252/1998

21.1.2000/46:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 46/2000 trädde i kraft enligt F 184/2001 den 7.3.2001)

RP 104/1999, JsUB 16/1999, RSv 128/1999

14.7.2000/681:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 39/2000, FiUB 10/2000, RSv 93/2000

2.2.2007/80:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

Denna lags 3 § 2 mom. tillämpas först från och med den 1 januari 2008.

RP 148/2006, JsUB 12/2006, GrUU 39/2006, RSv 191/2006

13.4.2007/424:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006, JsUB 20/2006, RSv 282/2006

28.12.2007/1481:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 113/2007, JsUB 6/2007, RSv 121/2007

22.12.2009/1458:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

26.8.2011/993:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 993/2011 har upphävts genom L 17.1.2014/33, som trädde i kraft 1.9.2014 enligt F 702/2014.

RP 247/2010, JsUB 34/2010, RSv 353/2010

17.1.2014/33:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagens 2 § träder dock i kraft den 22 januari 2014.

L 33/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt F 702/2014.

Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 3 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (993/2011).

Vad som i 3 § 3 mom. bestäms om syftena enligt lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar tillämpas fram till ikraftträdandet av den lagen på motsvarande bestämmelser enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000).

RP 142/2013, JsUB 22/2013, RSv 209/2013

31.1.2014/79:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 79/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt L 75/2014.

RP 121/2013, JsUB 17/2013, RSv 186/2013

18.9.2015/1170:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

15.1.2021/19:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

29.12.2022/1331:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 164/2022, JsUB 15/2022, RSv 165/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.