Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

18.2.1966/91

Lag om avbetalningsköp

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avbetalningsköp förstås i denna lag sådant avtal om köp av lösöre, enligt vilket priset skall erläggas i poster, av vilka en eller flera förfalla till betalning efter det godset utgivits till köparen, och genom vilket säljaren förbehållit sig antingen rätt att återtaga godset, om köparen åsidosätter vad honom enligt avtalet åligger, eller ock äganderätten till godset intill dess priset antigen i sin helhet eller åtminstone en viss del även av de poster, som förfalla till betalning efter godsets utgivande, erlagts.

Såframt med avtalet åsyftas, att den, som fått godset till sig utgivet, skall bliva ägare därav, skola stadgandena i denna lag äga tillämpning, ändå att avtalet betecknas såsom hyres- eller annat sådant avtal eller betalningen såsom vederlag för godsets bruk och nyttjande.

Sammanlagda beloppet av de poster, som köparen enligt avtalet skall erlägga, benämnes i denna lag avbetalningspriset. Med post avses icke sådan ränta eller gottgörelse för försäkringspremie, som köparen skall erlägga särskilt.

1 a § (27.8.2010/749)

Denna lag gäller inte avbetalningsköp där säljaren är en näringsidkare och köparen en konsument.

1 b § (27.8.2010/749)

Om priset på gods som marknadsförs med avbetalningsvillkor anges ska samtidigt också anges kontantpriset, avbetalningspriset, antalet betalningsposter och betalningstidens längd. Om näringsidkaren marknadsför gods med olika villkor, kan uppgifterna lämnas som exempel på de avbetalningsvillkor som näringsidkaren vanligen erbjuder.

Att möjligheten till avbetalning nämns anses inte som sådan marknadsföring av gods på avbetalningsvillkor som avses i 1 mom.

1 c § (27.8.2010/749)

Avbetalningsavtalet ska upprättas skriftligt, det ska dateras samt undertecknas av säljaren eller av en företrädare för säljaren och av köparen. Köparen ska få ett exemplar av avtalet.

Följande information ska lämnas i ett avbetalningsavtal:

1) uppgifter om avtalsparterna,

2) uppgifter om föremålet för köpet och om leveransen,

3) uppgifter och villkor i fråga om priset och betalningen,

4) uppgifter om den behöriga myndigheten vid avbetalningsuppgörelse.

Närmare bestämmelser om den information som ska lämnas i avbetalningsavtalet utfärdas genom förordning av statsrådet. Säljaren har inte rätt att på grundval av avbetalningsköp hos köparen ta ut ränta eller avgifter som det inte har överenskommits om i det avtal som avses i 1 mom., om inget annat följer av bestämmelserna i denna lag om försummelse av köparens betalningsskyldighet.

Om köparna är flera till antalet och åtminstone en av dem är konsument ska bestämmelserna i 7 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978) iakttas vid ingåendet av avtalet.

2 §

Underlåter köparen att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger säljaren icke på grund därav rätt att taga godset åter, utkräva post, som eljest ej vore förfallen, eller göra annan i avtalet stadgad särskild påföljd gällande, med mindre det obetalda beloppet varit oguldet minst fjorton dagar utöver förfallodagen och fortfarande är obetalt samt detta belopp uppgår till minst en tiondel eller, om däri ingå två eller flera poster, minst en tjugondel av avbetalningspriset eller utgör hela återstoden av säljarens fordran.

Säljaren äger ej, ändå att den i 1 mom. angivna fristen utgått, rätt att göra däri avsedd påföljd gällande, om detta skulle vara obilligt med hänsyn till att dröjsmålet berott på att köparen till följd av sjukdom eller arbetslöshet eller av annan särskild orsak huvudsakligen utan egen skuld råkat i betalningssvårigheter och köparen, innan godset återtages, erlägger det obetalda beloppet jämte ränta samt ersätter de kostnader, som föranletts av dröjsmålet.

3 mom. har upphävts genom L 27.8.2010/749. (27.8.2010/749)

3 §

Vill säljaren återta godset, skall vid uppgörelse mellan honom och köparen värdet av godset, då det återtas, räknas köparen till godo. Värdet beräknas enligt vad säljaren kan antas få ut genom att på lämpligt sätt sälja godset, som vid behov i skälig utsträckning iståndsatts. När värdet bestäms skall likväl också beaktas det kontantpris som nämns i avtalet, hur lång tid godset har varit i konsumentens besittning och hur det har vårdats. (23.5.1986/386)

Vid uppgörelsen skall säljaren räknas till godo:

1) oguldna poster, vilka enligt avtalet hava förfallit till betalning, då godset återtages;

2) så stor del av övriga oguldna poster, som kontantpriset utgör i förhållande till avbetalningspriset;

3) ränta och gottgörelse för försäkringspremie, som säljaren har att fordra och som icke ingå i avbetalningspriset;

4) kostnad, som säljaren åsamkas genom godsets återtagande; samt

5) i fall köparens rätt till godset är beroende av att han ersätter säljaren för reparation eller annan åtgärd beträffande godset, fordran på sådan ersättning.

Är det uppenbart, att det i avtalet angivna kontantpriset är högre än det pris, för vilket säljaren då avtalet ingicks skulle ha sålt godset kontant, skall det lägre priset anses såsom kontantpris då i 2 mom. 2 punkten avsedd uträkning uppgöres. (29.12.1972/893)

4 mom. har upphävts genom L 27.8.2010/749. (27.8.2010/749)

4 § (27.8.2010/749)

Om det vid uppgörelsen har konstaterats att godsets värde överstiger det belopp som enligt 3 § ska räknas säljaren till godo, har säljaren inte rätt att återfå godset om inte säljaren betalar överskottet till köparen eller, om värderingen av godset har gjorts av en utmätningsman, deponerar överskottet hos denne.

Är godsets värde mindre än det belopp som ska räknas säljaren till godo har säljaren inte rätt att utöver godset utkräva mer än skillnaden mellan dessa.

5 §

Där säljaren yrkat att återbekomma godset, äger köparen, i stället för att fullgöra sin betalningsskyldighet enligt avtalet, på en gång betala det belopp, som enligt 3 § skall räknas säljaren till godo; och må köparen i sådant fall behålla godset.

Har säljaren återtagit godset, äger köparen rätt att inom fjorton dagar därefter lösa det åter. Vill köparen göra bruk av denna rätt, skall han inom sagda tid till säljaren erlägga det belopp, vartill godset vid återtagandet värderats, samt den skillnad, som enligt 4 § 2 mom. kan tillkomma säljaren.

Vill köparen i annat fall än i 1 mom. avses fullgöra sin betalningsskyldighet i förtid, äger han rätt därtill. Säljarens fordran skall därvid beräknas enligt de i 3 § angivna grunderna; dock skall, om betalningen sker på annan tid än någon i avtalet bestämd förfallodag, den post, som närmast förfaller till betalning, i sin helhet räknas säljaren till godo.

4 mom. har upphävts genom L 27.8.2010/749. (27.8.2010/749)

6 §

Hava flera föremål sålts genom samma avbetalningsköp och vill säljaren återtaga dem, äger köparen behålla de föremål han helst vill mot det att han betalar deras värden åt säljaren eller, om godset redan återtagits, inom fjorton dagar därefter lösa dem åter enligt sagda värden. Den skillnad, som enligt 4 § 2 mom. möjligen tillkommer säljaren, skall jämväl erläggas till honom.

Vad i 1 mom. är stadgat skall icke äga tillämpning, när de föremål, som köparen vill behålla eller lösa åter, äga sådant samband med de övriga, att dessas värde skulle märkligen minskas genom avskiljandet.

7 §

Om jämkning av oskäligt villkor i samband med avbetalningsköp gäller vad som är stadgat i lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/29). (17.12.1982/958)

Förbehåll att köparens rätt till godset skall vara beroende av att han fullgör annan förpliktelse än sådan, som åligger honom enligt avbetalningsköpet, är utan verkan, såvida förbehållet icke avser ersättning för reparation eller annan åtgärd beträffande godset.

Vad i 2 mom. sägs galler ock förbehåll, att av köparen inbetalt belopp först skall avräknas å fordran, som tillkommer säljaren och icke grundar sig på avbetalningsköpet.

8 §

Innehåller avtalet bestämmelse att, där köparen underlåtar att fullgöra vad honom enligt avtalet åligger, även de poster, som eljest icke enligt avtalet förfallit till betalning, skola genast erläggas, och utkräver säljaren på grund härav hela det oguldna priset eller större del därav än som frånsett bestämmelsen skulle vara till betalning förfallen, skola i fråga om beräkningen av säljarens fordran de i 3 § givna reglerna äga motsvarande tillämpning.

2 mom. har upphävts genom L 27.8.2010/749. (27.8.2010/749)

9 § (27.8.2010/749)

Om avtalet har ingåtts i enlighet med 1 c § 1 och 2 mom. får säljaren för att återfå godset ansöka om handräckning hos utmätningsmannen på den ort där godset finns eller på köparens bostadsort eller hemort.

Ansökan om handräckning ska göras skriftligen. I den ska det uppges hur stor del av avbetalningspriset som är obetald och, om säljaren gör anspråk på ränta, gottgörelse för försäkringspremie eller ersättning som avses i 3 § 2 mom. 5 punkten, hur stort belopp anspråket gäller. Till ansökan ska fogas avtalet i original tillsammans med en styrkt kopia.

I fråga om handräckning av utmätningsmannen gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om meddelande om anhängighet samt förhandsmeddelande och kallelse i 3 kap. 33 och 34 § i utsökningsbalken (705/2007).

10 § (27.8.2010/749)

Handräckning får ges endast om det är uppenbart att betalningen har fördröjts på det sätt som anges i 2 § 1 mom. eller att köparen på annat sätt har åsidosatt en förpliktelse vars uppfyllande är av väsentlig betydelse för säljaren.

Handräckning får inte ges om köparen gör troligt att han på grund av en avtalsstridig prestation från säljarens sida har rätt att hålla inne köpeskillingen.

11 §

Finnes, då handräckning sökts på grund av dröjsmål med betalningen, dröjsmålet uppenbarligen bero på att köparen till följd av sjukdom, arbetslöshet eller annan särskild orsak huvudsakligen utan egen skuld råkat i betalningssvårigheter, som kunna antagas vara av tillfällig natur, må utmätningsmannen, såframt icke säljarens rätt till godset äventyras eller hans rätt eljest otillbörligen åsidosattes, medgiva anstånd med verkställigheten högst fyra månader från dagen för ansökningen om handräckning. Utmätningsmannen må föreskriva villkor för anståndet och, då skäl därtill föreligger, förordna om dess återkallande.

12 §

Kunna säljaren och köparen icke enas om uppgörelse enligt 3 §, verkställes uppgörelsen av utmätningsman, som avses i 9 § 1 mom.

När handräckning för godsets återtagande av utmätningsman meddelas, skall han verkställa uppgörelse mellan köparen och säljaren.

Utmätningsmannen skall delge parterna tiden och platsen för en uppgörelse enligt 1 och 2 mom. i så god tid att de kan bevaka sina intressen vid förrättningen. Beträffande förrättning, som avses i 1 och 2 mom. skall upprättas protokoll. Utmätningsmannen får vid behov anlita sakkunniga vid värdering av godset. De av förrättningen föranledda kostnaderna skall betalas i förskott av sökanden, om utmätningsmannen kräver det. (22.3.1996/199)

13 § (22.3.1996/199)

Angående självrättelse av en åtgärd som utmätningsmannen vidtagit eller ett beslut som han fattat med stöd av denna lag, angående behandling av ärendet som verkställighetstvist i domstol och avbrott av verkställigheten samt angående sökande av ändring i en åtgärd eller ett beslut gäller, om inte något annat stadgas i denna lag, på mongvarande sätt 9 och 10 kap. utsökningslagen. En uppgörelse med laga kraft kan med stöd av 9 kap. 1 § 1 mom. utsökningslagen rättas endast med parternas medgivande. Tiden för anförande av besvär mot uppgörelsen räknas både för köparen och för säljaren från den dag då parten har fått del av beslutet. Utmätningsmannen skall på tjänstens vägnar enligt utsökningslagen sända uppgörelseprotokollet för kännedom till de parter som inte var närvarande vid uppgörelsen. En verkställighetstvist beträffande uppgörelsen som köparen eller säljaren har anhängiggjort efter det uppgörelsen har vunnit laga kraft kan inte prövas.

UtsökningsL 37/1895 har upphävts genom Utsökningsbalk 705/2007, se Utsökningsbalk 705/2007 10 och 11 kap.

14 §

Vad som stadgas i 10 § 3 mom. och 11 § tillämpas på motsvarande sätt vid verkställighet av dom genom vilken köparen ålagts att till säljaren återlämna gods som sålts genom avbetalningsköp. (23.5.1986/386)

När gods återtas skall på uppgörelsen tillämpas 12 §, om inte något annat bestäms i domen. (22.3.1996/199)

15 §

I fråga om förrättning, som avses i 9–14 §§, skall, såvida ej i denna lag är annorlunda stadgat, i tillämpliga delar lända till efterrättelse, vad om förrättning i utmätningsärenden är särskilt stadgat.

16 § (27.6.2003/687)

En fordran som grundar sig på en uppgörelse som verkställts av utmätningsmannen får, om ändring inte har sökts i uppgörelsen, jämte dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) räknat från uppgörelsedagen utsökas med stöd av uppgörelseprotokollet i den ordning som gäller för verkställighet av en dom som har vunnit laga kraft, om det i protokollet bestämts att ränta skall betalas på fordran med stöd av ett yrkande som parten har lagt fram i ansökan om uppgörelse. Köparens fordran betalas dock härvid i första hand ur den deposition som nämns i 4 § 1 mom. Om uppgörelsen inte har vunnit laga kraft gäller om utmätning av fordran på grundval av uppgörelsen 2 kap. 5 § utsökningslagen.

UtsökningsL 37/1895 har upphävts genom Utsökningsbalk 705/2007. Se RänteL 633/1982 4 § och Utsökningsbalk 705/2007 2 kap. 5 §.

17 §

För fordran på grund av avbetalningsköp må det gods köpet avser icke tagas i mät.

Utan hinder av vad i 1 mom. sagts, må, där säljaren vill återtaga godset, ifråga om godset vidtagas i 7 kap. utsökningslagen nämnd åtgärd; och skall härvid genom ansökan om handräckning anses hava blivit fullgjort, vad i 11 § av sagda kapitel är stadgat om väckande av talan.

UtsökningsL 37/1895 har upphävts genom Utsökningsbalk 705/2007, se Utsökningsbalk 705/2007 8 kap.

18 § (8.6.2006/473)

Om det gods köpet avser utmäts för köparens skuld som inte beror på avbetalningsköpet, skall utmätningsmannen mellan säljaren och köparen verkställa uppgörelse enligt denna lag. Dessa skall ge utmätningsmannen de uppgifter som behövs för detta.

En utmätningssökande som inte har erhållit full betalning för sin fordran har samma rätt som köparen att överklaga utmätningsmannens beslut eller förfarande samt att med stöd av 13 § utföra talan med anledning av förrättningen.

19 §

Har köparen, i avtalet eller sedermera, för den händelse han framdeles skulle komma att åsidosätta sina förpliktelser enligt avtalet, avstått från någon rätt eller förmån, som enligt denna lag tillkommer honom, skola stadgandena i denna lag ändock lända till efterrättelse.

19 a § (27.8.2010/749)

19 a § har upphävts genom L 27.8.2010/749.

20 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1966, och genom densamma upphäves lagen den 30 november 1933 om avbetalningsköp (296/33). I fråga om avbetalningsköp, som slutits före dagen för lagens ikraftträdande, äger dock tidigare lag tillämpning, såvitt ej annat följer av vad nedan sägs.

Vad i 7 § 1 mom. i den nya lagen stadgas om jämkning eller åsidosättande av villkor vid avbetalningsköp skall lända till efterrättelse, där sådant villkor göres gällande först efter lagens ikraftträdande.

Stadgandena i 11–13 §§, 14 § 1 mom. i vad det innehåller hänvisning till 11 §, 14 § 2 mom. samt 15 och 17 §§ i den nya lagen, äga tillämpning jämväl i fråga om avbetalningsköp, som slutits före lagens ikraftträdande.

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1972/893:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973. På avbetalningsavtal, som uppgjorts före denna lags ikraftträdande, skall dock den tidigare lagen äga tillämpning.

17.12.1982/958:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Den tillämpas även på avbetalningsköp som slutits före lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 247/81, Lagutsk. bet. 6/82, Stora utsk. bet. 136/82

23.5.1986/386:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Denna lag tillämpas på avtal som ingås efter det lagen trätt i kraft. Likväl tillämpas 10 § 2 mom. även när avtalet har ingåtts före lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 88/85, Ekonomiutsk. bet. 1/86, Stora utsk. bet. 17/86

8.1.1993/86:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 86/1993 trädde i kraft enligt F 1487/1993 den 1.1.1994.)

Denna lag tillämpas på avtal som har träffats efter att den har trätt i kraft.

RP 238/92, EkUB 48/92

22.3.1996/199:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

RP 106/95, LaUB 15/95, RSv 4/96

27.6.2003/687:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

I fråga om ett ärende som har anhängiggjorts innan lagen träder i kraft tillämpas i stället för denna lag de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 216/2001, LaUB 34/2002, RSv 305/2002

8.6.2006/473:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 10 mom. i ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen i lagen om ändring av utsökningslagen (469/2006).

RP 13/2005, LaUB 5/2006, RSv 40/2006

27.8.2010/749:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På avtal som ingåtts innan denna lag trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 24/2010, EkUB 10/2010, RSv 89/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG (308L0048); EGT nr L 133, 22.5.2008, s. 66, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG (309L0022); EGT nr L 110, 1.5.2009, s. 30

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.