Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

5.3.1965/145

Lag om skydd för vissa undervattensledningar.

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (26.11.2004/1071)

Med undervattensledning avses i denna lag en kabel eller rörledning som lagts ut i Finlands territorialvatten eller ekonomiska zon eller inom det öppna havets område.

Utanför Finlands territorialvattengräns gäller denna lag endast fartyg under finsk flagg, finska medborgare och finska sammanslutningar.

2 § (21.4.1995/597)

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter av eller skadar en undervattensledning skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag, för förstörande av undervattensledning dömas till böter.

3 §

Skadas vid utläggande, anläggande eller iståndsättande av undervattensledning annan ledning, är ägaren till den förstnämnda ledningen, även om för den åsamkade skadan straff icke skulle kunna ådömas, skyldig att ersätta ägaren av den skadade ledningen de nödiga kostnaderna för reparation av ledningen.

4 §

Har på fartyg för undvikande av skada på undervattensledning ankare, nät eller annat fiskeredskap uppoffrats, är ägaren till ledningen skyldig att ersätta skada som föranletts därav.

Villkor för erhållande av ersättning är, att fartygets befälhavare i mån av möjlighet omedelbart efter tilldragelsen i och för konstaterande av denna, i skeppsdagboken, om sådan föres, eller i särskilt protokoll inför en kort berättelse, vilken skall bestyrkas med fartygets besättnings namnteckningar, ävensom att han inom tjugufyra timmar efter det fartyget anlöpt första hamn och i varje fall så snart som möjligt efter denna ankomst avger i sjölagen stadgad sjöförklaring. Avgives sjöförklaring i Finland, skall vederbörande domstol utan dröjsmål därom underrätta ministeriet för utrikesärendena, som oförtövat äger delgiva underrättelsen härvarande legation eller konsulatmyndighet för det land undervattensledningens ägare tillhör.

5 §

Denna lag träder i kraft den 18 mars 1965, och därigenom upphäves lagen den 16 december 1938 om skydd för vissa undervattenskablar (398/38).

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.1995/597:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

26.11.2004/1071:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

RP 53/2004, UtUB 11/2004, RSv 126/2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.