Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

28.5.1948/405

Förordning angående verkställigheten av lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av socialministern stadgas med stöd av 46 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst, den 28 maj 1948:

1 kap.

Anmälan och undersökning

1 § (29.6.1953/291)

Har i 1 § 1 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst, avsedd person avlidit eller har han drabbats av kroppsskada eller sådan sjukdom, som kan antagas berättiga till ersättning, varom stadgas i sagda lag, skall i saken utan dröjsmål verkställas undersökning samt uppgöras protokoll enligt fastställt formulär.

Vad ovan i 1 mom. och nedan i denna förordning är stadgat om dödsfall äger motsvarande tillämpning, om någon person försvunnit.

2 §

Vid undersökningen skall så fullständigt som möjligt utredas sådana omständigheter, på grund av vilka kan slutas, huruvida kroppsskada eller sjukdom uppstått eller på dessa följande dödsfall inträffat under de i lagen om skada, ådragen i militärtjänst förutsatta förhållandena. Finnes skäl att misstänka, att vederbörande uppsåtligen ådragit sig skadan eller sjukdomen eller att någondera av dessa uppstått av någon annan i 3 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst nämnd orsak, skall även detta vid undersökningen så noggrannt som möjligt utredas.

Skadad eller insjuknad eller, om han avlidit, hans närmaste anhöriga, skall, såvitt möjligt, beredas tillfälle att närvara vid undersökningen.

3 § (29.6.1953/291)

Vid inträffat dödsfall eller om kroppsskada eller sjukdom på grund av undersökning, som avses i 1 och 2 §§, uppenbart synes berättiga till ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, skall såsom sådan anmälan, vilken omförmäles i 21 § 1 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst till statens olycksfallsbyrå insändas följande handlingar:

1) anmälan om olycksfall eller sjukdom enligt formulär, som fastställts av olycksfallsbyrån;

2) av vederbörande registermyndighet utfärdad utredning om den skadades eller insjuknades familjeförhållanden;

3) utdrag ur militärstamkort;

4) läkarutlåtande enligt formulär, som fastställts av olycksfallsbyrån;

5) undersökningsprotokoll;

6) avskrift av läkarundersökningskort jämte bilagor;

7) avskrift av sjukberättelse jämte bilagor; samt

8) obduktionsprotokoll, då obduktion förrättats, eller, om protokollet icke innehaves av anmälaren, meddelande om dess förrättande, så ock därom, huruvida utredningen av dödsorsaken varit under behandling vid domstol.

Är fråga om kroppsskada, insändes avskrift av sjukberättelse endast, då skäl finnes att misstänka, att den skadade själv uppsåtligen ådragit sig skada.

Ingives icke anmälan, skall därom göras anteckning i den skadades eller insjuknades militärpass eller i det förordnande, medelst vilket han antagits i försvarsväsendets tjänst eller uppgift. I läkarundersökningskortet skall dessutom intagas bevis av den skadade eller insjuknade över delgivning.

Har den skadade eller insjuknade, efter att hava erhållit meddelande om, att anmälan icke göres, inlämnat ersättningsansökan till befäl eller förman, skola dessa, då de insända ansökningsskriften till statens olycksfallsbyrå, vid densamma foga förenämnda handlingar.

L om olycksfallsverket 389/1965 har upphävts genom L 1528/1995. Se L om överföring av vissa av olycksfallsverkets uppgifter på statskontoret 132/1987.

4 §

Hava skadans eller sjukdomens slutliga påföljder, då anmälan göres till statens olycksfallsbyrå, icke kunnat med tillräcklig säkerhet bedömas, skall över desamma, så sanrt de kunna konstateras, göras kompletterande anmälan. Kunna de slutliga följderna ej ens, då den skadade eller insjuknade befrias från tjänstgöring, bedömas, skall till olycksfallsbyrån insändas alla tillbudsstående, i 3 § nämnda utredningar angående hans tillstånd vid detta tillfälle.

5 §

Kompanichef eller annan i ansvarig ställning stående förman åligger:

att tillse, att skadad eller insjuknad person utan dröjsmål befordras till läkarvård;

att undersökning med anledning av kroppsskada eller sjukdom utan dröjsmål förrättas; samt

att lagen om skada, ådragen i militärtjänst och denna förordning samt för sökande av ersättning nödiga, anvisningar ävensom meddelande om statens olycksfallsbyrås adress, såvitt möjligt hällas till påseende.

6 §

Anmälningarna till statens olycksfallsbyrå enligt 3 och 4 §§ skola insändas av den myndighet, som försvarsministeriet därtill förordnar.

Vederbörande kommendör för militärdistrikt, kommendör för truppavdelning, chef för inrättning eller föreståndare för skola skall, såvida ej i 1 mom. nämnda uppgifter ombetrotts honom, tillse, att de utföras enligt givna bestämmelser. Han äger även draga försorg om att den myndighet, som behandlar ärenden angående ersättningar, vilka skola utbetalas med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst, ofördröjligen tillställes äskad tilläggsutredning.

7 §

Söker skadad eller insjuknad själv ersättning och har han ej ingivit ersättningsansökan till befäl eller förman, skall ansökan innehålla:

1) uppgift om sökandens fullständiga namn, yrke och hemort;

2) uppgift om den truppavledning eller inrättning, i vars tjänst sökanden ådragit sig den skada eller sjukdom, som ligger till grund för ersättningsansökan; samt

3) uppgift därom, när skadan eller sjukdomen inträffat.

Vid ersättningsansökan bör fogas:

1) av vederbörande registermyndighet utfärdad utredning angående sökandens familjeförhållanden; samt

2) såvitt möjligt, läkarintyg över den skadades eller insjuknades tillstånd, då ersättning sökes.

8 §

Söker avlidens anhörig ersättning, bör ansökan innehålla:

1) uppgift angående sökandens fullständiga namn, yrke och hemort;

2) uppgift om den avlidnes fullständiga namn, yrke och hemort;

3) uppgift om den truppavdelning eller inrättning, i vars tjänst den avlidne påstås hava ådragit sig den skada eller sjukdom, som utgör grund för ersättningsansökan; samt

4) uppgift därom, när skadan eller sjukdomen inträffat.

Vid ersättningsansökan bör fogas:

1) av vederbörande registermyndighet utfärdad utredning angående den avlidnes familjeförhållanden;

2) såvitt möjligt, läkarintyg över dödsorsaken.

9 § (29.6.1956/416)

9 § har upphävts genom F 29.6.1956/416.

10 §

Erfordras till ansökan, som nämnts i 7, 8 och 9 §§ ytterligare utredning, är sökanden skyldig att tillställa myndighet, som behandlar ersättningsärendet, av denna nödigbefunnen utredning, kan statens olycksfallsbyrå eller försäkringsdomstolen vid behov förordna, att undersökning skall förrättas på åtgärd av vederbörande polis- eller militärmyndighet.

Har skadan eller sjukdomen inträffat annorstädes än på tjänstgöringsorten eller föreligger eljest skäl därtill, vare även vederbörande truppavdelning eller inrättning berättigad att av polismyndigheterna erhålla handräckning för undersökning och anskaffning av nödiga utredningar.

Med anledning av undersökning skall på landet polismyndighet, då han efter kallelse eller förordnande infunnit sig till undersökningen, vara berättigad att av statens medel erhålla ersättning, såsom ersättande av tjänsteresor är stadgat. Utan hinder av vad om ersättning för tjänsteresor är stadgat, erhåller polismyndighet likväl även för inom eget distrikt företagen resa såväl dagtraktamente som resekostnadsersättning.

Vittnesförhör hålles på den ort, där vittnet är bosatt, därest ej förhör annorstädes anses nödigt. Åt vittne, som är bosatt på annan ort eller som eljest har lång väg till förhörsplatsen, erlägges skälig ersättning för resekostnader enligt 3 mom.

11 §

Sökes ersättning med anledning, av kroppsskada, som drabbat i 1 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedd person, äge vad i 7 och 8 §§ är stadgat motsvarande tillämpning.

2 kap.

Utbetalning av ersättning

12 §

Ersättningstagare anses hava erhållit förmåner, som motsvara annan ersättning än begravningshjälp, om den skadade eller insjuknade eller hans anhörig på grund av den skadades eller insjuknades tjänstgöringsförhållande ur statens medel erhållit, förplägnad och inkvartering eller i stället för dessa ersättning i penningar eller militärunderstöd, dagpenning eller annan avlöning.

Har den skadade eller insjuknade för vården av sin skada eller sjukdom för tiden, före det ersättningen begynt utfalla, fått vidkännas i 6 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedda kostnader, ersättas dessa åt honom.

13 §

Tilldelas ersättningstagare i 12 § 1 mom. nämnda förmåner och är deras indragning beroende av ersättningsärendets utgång, skall statens olycksfallsbyrå omedelbart angående beslut i saken och tiden, då ersättningen begynner utfalla, meddela den, som utbetalar sagda förmåner, vilken det åligger att indraga desamma.

14 § (22.7.1948/569)

Ersättning, som bör utbetalas, skall, där ej annorlunda överenskommes eller genom förordning bestämmes, på åtgärd av statens olycksfallsbyrå och på dennas bekostnad hållas tillgänglig för ersättningstagaren i den inhemska postanstalt, som är närmast hans boningsort.

Åt ersättningsberättigad person, som vistas utanför rikets gränser, erlägges ersättningen genom förmedling av det konsulat, som ersättningstagaren bestämmer.

Av olycksfallsbyrån besluten ersättning skall erläggas, ändå att i beslutet sökes ändring.

Livränta, tilläggsränta, försörjningspension och tilläggsförsörjningspension få efter myndighets prövning utbetalas även per kalendermånad i förskott för varje månad.

15 § (30.12.1960/541)

Skall livränta eller försörjningspension erläggas, må statens olycksfallsbyrå kräva, att genom registermyndighets intyg ådagalägges, att den ersättningsberättigade varit vid liv den dag ersättningen förfaller till betalning eller, då fråga är om änka, att hon då var änka. Sådant intyg må icke fordras mer än en gång om året.

Inträffar i ersättningstagares förhållanden sådan ändring, att den skulle föranleda en indragning av hans ersättning eller rättelse av dess belopp, bör han utan dröjsmål därom underrätta den myndighet, som utbetalar ersättningen. Har på grund av att sådan anmälan uraktlåtits, överbetalning ägt rum, må det överskjutande beloppet återfordras även ur senare utfallande ersättning.

Skadad eller insjuknad, vars livränta erlagts i form av däremot svarande kapital, och till vilken livränta ånyo jämlikt 13 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst börjar erläggas, bör för utbetalning av livräntan tillställa olycksfallsbyrån i 1 mom. avsett intyg samt meddela sin adress.

16 § (20.7.1973/631)

Såsom i 6 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedda resekostnader erläggas til den skadade eller insjuknade jämväl belopp, som motsvara enligt reseklass II för statens tjänsteresor utgående dagtraktamente och partiellt dagtraktamente samt logiersättning och nattresepenning. Belopp, som motsvarar partiellt dagtraktamente erlägges likväl för resa som varat mer än 6 timmar.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

17 §

I 10 § 1 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst nämnt hjälplöshetstillstånd bör utredas genom läkarutlåtande eller på annat tillförlitligt sätt.

17 a § (8.12.1989/1102)

Om ersättande av redskap, anordningar och ändringsarbeten, som avses i 6 § 3 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst, skall på förhand ansökas skriftligen hos olycksfallsverket. Behovet av och ändamålsenligheten hos redskap, anordning eller ändringsarbete, som föranleder avsevärda kostnader, skall utredas genom undersökning, som verkställs av kommunal bostadsinspektionsmyndighet eller av annan sakkunnig, vilken godkänts av olycksfallsverket. Eljest iakttas vid ersättandet av nämnda redskap, anordningar och ändringsarbeten i tillämpliga delar vad som är stadgat om ändringsarbeten i bostaden samt om anskaffning av redskap och anordningar i bostaden med stöd av 9 § 2 mom. lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/87).

18 § (30.12.1960/541)

Såsom i 14 § 3 mom. och 18 § 1 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst, avsedd boningsort betraktas den ort, där ersättningstagaren faktiskt bor. Därest fråga är om person, som för studier eller yrkespraktik måste tillbringa minst sex månader av året på annan ort, må såsom hans varaktiga boningsort betraktas den ort, där studierna eller yrkespraktiken idkas.

19 § (29.6.1956/416)

19 § har upphävts genom F 29.6.1956/416.

20 §

Statens olycksfallsbyrås eller försäkringsdomstolens utslag skall i det syftemål, varom förmäles i 29 § 3 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst, medelst stämpling eller på annat sätt förses med datum, då beslutet ingivits till posten, samt mottagarens namn och adress.

21 §

Vad i olycksfallsförsäkringslagstiftningen för arbetare är stadgat angående ordningen för och förfarandet vid handläggning av ersättningsärenden i statens olycksfallsbyrå och försäkringsdomstolen, lände i tillämpliga delar och för såvitt annat ej är föreskrivet till efterrättelse även vid sagda myndigheters handläggning av ärenden angående ersättning, som utgår enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

22 §

Närmare anvisningar angående tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av socialministeriet.

Ikraftträdelsestadganden:

22.7.1948/569:
29.6.1953/291:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1953.

29.6.1956/416:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1956.

30.12.1960/541:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1961.

20.7.1973/631:

Denna förordning tillämpas räknat från den 1 maj 1973.

8.12.1989/1102:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.