Beaktats t.o.m. FörfS 335/2022.

31.7.1947/625

Lag om gåvoutfästelser

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utfästelse om gåva av lös egendom vare, så länge gåvan ej fullbordats, utan verkan, med mindre utfästelsen gjorts i skuldebrev eller annan urkund, som blivit till gåvotagaren överlämnad, eller omständigheterna vid dess tillkomst utmärka, att den var avsedd att komma till allmänhetens kännedom.

Har gåvan ej fullbordats, vare mot givarens borgenärer utfästelsen ogill, ändå att den gjorts så som i 1 mom. är sagt.

2 §

Är genom skuldebrev eller annorledes gåva utfäst i penningar eller lösören, gälle den ej såsom fullbordad, med mindre det, som utfäst är, kommit i gåvotagarens besittning.

3 §

Bortgiver någon aktiebrev eller löpande skuldebrev eller annan handling, vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller för utövande av annan rättighet, gälle gåvan såsom fullbordad, då gåvotagaren fått handlingen i sin besittning. Efterskänkes fordran enligt sådan handling, vare gåvan för fullbordad hållen först, då handlingen återställts eller gjorts obrukbar.

En gåva av en värdeandel anses fullbordad när den överlåtna värdeandelen har noterats på mottagarens värdeandelskonto. Om en fordran som grundar sig på en värdeandel efterskänks, anses gåvan fullbordad först när värdeandelen har noterats på den betalningsskyldiges värdeandelskonto. En gåva av en aktie i aktielägenhetsregistret anses fullbordad när gåvotagaren har införts som aktieägare i aktielägenhetsregistret. (28.12.2018/1342)

När andra fordringar än sådana som nämns i 1 och 2 mom. överlåts, anses gåvan fullbordad då givaren har underrättat gäldenären om överlåtelsen. Om en gåva har tillkommit genom en sådan skriftlig utfästelse eller under sådana omständigheter som nämns i 1 § 1 mom. och gåvotagaren meddelar att fordringen har överlåtits, anses gåvan likaså fullbordad. Efterskänks en dylik fordran, anses gåvan genast ha blivit fullbordad. (17.5.1991/831)

En sådan gåva av en fondandel som inte omfattas av 1 eller 2 mom. anses fullbordad när den som i enlighet med lagen om placeringsfonder (213/2019) för fondandelsregistret har underrättats om överlåtelsen av fondandelen på det sätt som avses i 3 mom. (22.2.2019/216)

4 § (22.2.2019/216)

Om någon i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller annat motsvarande företag som gåva i någon annans namn har deponerat pengar eller lämnat värdepapper eller annan lös egendom i förvar utan att förbehålla sig rätten att förfoga över egendomen i fråga, anses gåvan fullbordad när kreditinstitutet, värdepappersföretaget eller företaget tagit emot den överlåtna egendomen för gåvotagarens räkning. Bestämmelserna i detta moment ska tillämpas även om det bevis som har utfärdats över depositionen eller lämnandet i förvar har behållits av givaren.

Bestämmelserna i 1 mom. ska också tillämpas när givaren på gåvotagarens namn har överfört medel från en egen deposition eller förvaring i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller annat motsvarande företag.

Om någon som gåva har överlåtit värdeandelar för att noteras på någon annans konto utan att förbehålla sig rätten att förfoga över dem, anses gåvan fullbordad när värdeandelarna har noterats på gåvotagarens värdeandelskonto.

5 §

Varda, efter det bindande utfästelse om gåva givits, men innan den fullbordats, givarens förmögenhetsvillkor så försämrade, att, i betraktande jämväl av gåvotagarens villkor, gåvans utkrävande skulle vara uppenbart obilligt, må den återkallas eller minskas.

Gör gåvotagaren den, som givit bindande utfästelse om gåvan, märklig orätt, stånde givaren fritt att återkalla gåvan, där denna ännu ej fullbordats; give dock inom ett år från det han fick kunskap om orätten återkallelsen till känna för gåvotagaren.

6 § (29.11.2019/1128)

Ger någon lös egendom till sin make, till en släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller dennes make, eller till någon annan som står honom eller henne särskilt nära och med vilken han eller hon bor i gemensamt hushåll, ska givaren eller mottagaren göra anmälan om gåvan skriftligen hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland för att gåvotagaren ska kunna få skydd mot återvinningsanspråk från givarens borgenärer vid konkurs eller utsökning. De uppgifter som avses i 6 § 1–5 punkten i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1156/2019) ska nämnas i anmälan. Detta gäller likväl inte sedvanliga gåvor som inte står i missförhållande till givarens ekonomiska ställning.

6 a § (4.2.2005/60)

6 a § har upphävts genom L 4.2.2005/60.

7 § (26.4.1991/766)

Om borgenärernas rätt att kräva att en gåva skall gå åter stadgas i lagen om återvinning till konkursbo (758/91) och i utsökningslagen.

UtsökningsL 37/1895 har upphävts genom L 705/2007, se Utsökningsbalk 705/2007 3 kap. 84–87 §. Se även L om återvinning till konkursbo 758/1991 6 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1948.

Ikraftträdelsestadganden:

26.4.1991/766:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 102/90, Andra lagutsk. bet. 13/90, Stora utsk. bet. 195/90

17.5.1991/831:

Om införandet av denna lag stadgas genom lag. (L 831/1991 trädde i kraft enligt L 1069/1991 den 1.8.1991.)

Regeringens proposition 104/90, Bankutsk. bet. 11/90, Stora utsk. bet. 240/90

8.11.2002/928:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

På de ärenden som är anhängiga vid en domstol när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 79/2002, LaUB 17/2002, RSv 126/2002

4.2.2005/60:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

På de ärenden som är anhängiga vid magistraterna när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Genom denna lag upphävs förordningen av den 26 april 1991 om registrering och kungörelse av gåvor (769/1991) jämte ändringar.

RP 123/2004, FvUB 25/2004, RSv 235/2004

28.12.2018/1342:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 1342/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 1329/2018.

RP 127/2018, JsUB 18/2018, RSv 168/2018

22.2.2019/216:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018, EkUB 27/2018, RSv 221/2018

29.11.2019/1128:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.