439/2022

Naantalissa ja Helsingissä 10.6.2022

Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 11 a §:n 3–5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 787/2016, sekä

lisätään 11 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 787/2016, uusi 5 momentti, jolloin muutettu 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

11 a §
Muutoksenhaku

Muun viranomaisen kuin Verohallinnon tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin vero- tai maksuvelvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului.

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhaussa sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta 2 momentissa tarkoitettuun verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen ennakkopäätösvalituksella. Ennakkopäätösvalituksesta säädetään verotusmenettelystä annetun lain 71 a–71 d §:ssä.


Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2022.

HE 90/2021
LaVM 7/2022
EV 55/2022

Naantalissa ja Helsingissä 10.6.2022

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.