1181/2021

Helsingissä 16.12.2021

Laki konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annettuun lakiin (667/2019) uusi 9 a–9 e § seuraavasti:

9 a §
Käyttömaksu ja sen määrääminen

Konkurssiasiamies määrää asianhallintajärjestelmän käyttömaksun:

1) konkurssipesälle, kun tuomioistuin on konkurssilain 13 luvun 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla vahvistanut jakoluettelon;

2) yrityssaneerauksen kohteena olevalle velalliselle, kun tuomioistuin on tehnyt yrityksen saneerauksesta annetun lain 77 §:ssä tarkoitetun päätöksen saneerausohjelman vahvistamisesta.

Käyttömaksun suuruus on 230 euroa. Käyttömaksu määrätään konkurssipesälle ja yrityssaneerauksen kohteena olevalle velalliselle vain kerran.

9 b §
Käyttömaksun perinnästä luopuminen

Konkurssiasiamiehen tulee luopua määrätyn käyttömaksun perinnästä, jos:

1) konkurssipesän varat eivät riitä lopputilityksessä kaikkien konkurssilain 16 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen konkurssipesän velkojen maksamiseen;

2) velallinen, jolle on saneerausohjelman vahvistamisen perusteella määrätty käyttömaksu, asetetaan konkurssiin.

Jo maksettua käyttömaksua ei palauteta.

9 c §
Käyttömaksun erääntyminen ja viivästyskorko

Käyttömaksu erääntyy 30 päivän kuluttua sitä koskevan laskun lähettämisestä.

Konkurssiasiamies voi pidentää maksuaikaa pesänhoitajan pyynnöstä, jos konkurssipesässä ei ole maksun erääntyessä rahavaroja maksun suorittamiseen.

Käyttömaksulle ei kerry viivästyskorkoa.

9 d §
Muutoksenhaku maksupäätökseen

Käyttömaksua koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

9 e §
Käyttömaksun täytäntöönpano

Käyttömaksu on suoraan ulosottokelpoinen. Sen perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Tätä lakia sovelletaan niihin konkursseihin, joissa tuomioistuin vahvistaa konkurssilain (120/2004) 13 luvun 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla jakoluettelon, ja niihin yrityssaneerausmenettelyihin, joissa tuomioistuin tekee yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 77 §:ssä tarkoitetun päätöksen saneerausohjelman vahvistamisesta, tämän lain tultua voimaan.

HE 178/2021
LaVM 14/2021
EV 177/2021

Helsingissä 16.12.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.