127/2021

Helsingissä 4.2.2021

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) 3 §, 19 §:n 2 momentti sekä 20, 23 ja 25 §,

sellaisina kuin ne ovat 3 ja 25 § asetuksessa 735/2017, 19 §:n 2 momentti asetuksessa 656/2014, 20 § asetuksessa 812/2018 ja 23 § asetuksessa 212/2015, seuraavasti:

3 §
Sisäoppilaitoksessa järjestettävän lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen yksikköhinnat

Jos lukiokoulutuksen järjestäjän tehtäväksi on lukiolain 4 §:n 2 momentin nojalla määrätty järjestää lukiolaissa tarkoitettua koulutusta sisäoppilaitoksessa, yksikköhintaa korotetaan sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruokailun saavien opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka on 40 prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädetystä lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.

19 §
Lukion opiskelijamäärän laskeminen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä ja lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa opiskelevien määrä lasketaan erikseen. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärään lasketaan lukion koko oppimäärää opiskelevat opiskelijat. Opiskelijamäärään lasketaan myös ne opiskelijat, jotka suorittavat oppivelvollisuuttaan oppivelvollisuuslain (1214/2020) 8 §:ssä tarkoitetun suunnitelman perusteella. Maksullisena palvelutoimintana järjestettävään koulutukseen osallistuvia opiskelijoita ei oteta lukuun tässä pykälässä tarkoitettuja opiskelijamääriä laskettaessa.


20 §
Lukion yksittäisten oppiaineiden ja oppivelvollisten suorittamien erityisen tutkinnon kokeiden muuntaminen opiskelijamääräksi

Lukion opiskelijaksi yhtä tai useampaa oppiainetta suorittamaan otettujen opinnot muunnetaan opiskelijamääräksi jakamalla varainhoitovuotta edeltävänä lukuvuonna suoritettujen lukion oppimäärään kuuluvien lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (942/2014) tarkoitettujen pakollisten ja syventävinä opintoina tarjottujen valtakunnallisten kurssien määrä luvulla 15 ja lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2018) mukaisten pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen määrä opintopisteinä luvulla 30.

Oppivelvollisten suorittamat lukiolain 36 §:n 2 momentissa tarkoitetut erityisen tutkinnon kokeet muunnetaan opiskelijamääräksi jakamalla varainhoitovuotta edeltävänä lukuvuonna suoritettujen lukion oppimäärään kuuluvien lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisten pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen määrä opintopisteinä luvulla 60.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyllä tavalla saatu opiskelijamäärä lisätään 19 §:ssä tarkoitettuun lukion painotetun keskiarvon mukaiseen opiskelijamäärään.

Laskettaessa lukion keskimääräistä yksikköhintaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n 1 momentissa tarkoitettuna vuonna opiskelijamääräksi muuntamisen perusteena käytetään kuitenkin kustannusten laskentavuonna suoritettujen kurssien ja opintopisteiden määrää.

23 §
Rahoitukseen oikeuttava opiskeluaika

Opiskelijamääriä laskettaessa opiskelija voidaan lukea rahoituksen perusteeksi lukiolain 23 §:n 2 momentissa säädetyn opiskeluoikeuden keston ajaksi.

25 §
Tietojen ilmoittaminen

Toiminnan järjestäjän tulee ilmoittaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetut opetustuntikohtaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen sekä museoiden, teatterien ja orkestereiden rahoituksen määräämiseksi tarvittavat kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetushallituksen lomakkeilla.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjän, yksityisen esi- ja perusopetuksen tai lukiokoulutuksen järjestäjän sekä valtion oppilaitosten ja yliopistojen harjoittelukoulujen tulee ilmoittaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetut kustannuksia ja tuloja koskevat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetushallituksen tiedonkeruun tai muun tiedonkeruun kautta ministeriön päättämällä tavalla.

Rahoituksen määräämiseksi tarvittavat opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun opetuksen oppilas- ja suoritemäärätiedot, lukiokoulutuksen opiskelijamäärää ja opintoja koskevat tiedot sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien määrää ja tutkintoja ja tutkinnon osia koskevat tiedot otetaan huomioon valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa (884/2017) tarkoitettuun perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettujen tietojen mukaisesti. Opetuksen tai toiminnan järjestäjän tulee kuitenkin ilmoittaa perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitetun perusopetukseen valmistavan opetuksen ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 19 §:ssä tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoituksen määräämiseksi tarkoitetut suoritemäärätiedot opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetushallituksen tiedonkeruun tai muun tiedonkeruun kautta ministeriön päättämällä tavalla.

Kustannuksia ja tuloja koskevat tiedot tulee ilmoittaa vuosittain kustannustiedonkeruuseen viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä, jollei opetus- ja kulttuuriministeriö toisin päätä. Toiminnan laajuutta koskevat tiedot tulee ilmoittaa 10 päivän kuluessa tilastointipäivästä, jollei opetus- ja kulttuuriministeriö toisin päätä.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n 1 momentissa tarkoitetut arvonlisäverokorvauksen myöntämisessä tarvittavat tiedot tulee toimittaa vuosittain 30 päivään kesäkuuta mennessä tai opetus- ja kulttuuriministeriön päättämänä myöhempänä ajankohtana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2021.

Asetuksen 25 § tulee kuitenkin voimaan jo 4 päivänä helmikuuta 2021. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran ilmoitettaessa varainhoitovuoden 2021 kustannuksiin ja toiminnan laajuuteen liittyviä tietoja. Varainhoitovuoden 2020 ja tätä aiempien varainhoitovuosien kustannusten ja toiminnan laajuuteen liittyvien tietojen ilmoittamiseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Asetuksen 3 §:ssä säädettyä prosenttimäärää sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2024. Edellä tarkoitettu prosenttimäärä on 43,3 prosenttia määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2021, 42 prosenttia määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2022 ja 41 prosenttia määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2023.

Helsingissä 4.2.2021

Opetusministeri
Jussi Saramo

Hallitusneuvos
Piritta Sirvio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.