1103/2020

Helsingissä 17.12.2020

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1332/2002) 2 §:n johdantokappale ja 12 b kohta, 3 §:n johdantokappale, 17 ja 18 kohta sekä 9 §:n 17 ja 20 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 12 b kohta asetuksessa 1265/2005 sekä 9 §:n 17 ja 20 kohta asetuksessa 452/2008, sekä

lisätään 2 §:ään sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1260/2004 ja 1265/2005, uusi 12 c kohta, 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 452/2008, uusi 21 c kohta, 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1277/2013 ja 452/2008, uusi 16 b kohta ja 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1277/2003 ja 452/2008, uusi 20 a kohta seuraavasti:

2 §
Huomioon otettavat palkkatulot

Työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:ssä tarkoitettua vakiintunutta palkkaa tai siinä huomioon otettavaa tuloa ovat:


12 b) työstä maksettava vastike, joka on sovittu osaksi tai kokonaan hyvitettäväksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) mukaisella yksityisen hoidon tuella tai vastaavalla muulla valtion tai kunnan maksamalla tuella;

12 c) tuloverolain (1535/1992) 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettu työpanokseen perustuva osinko;


3 §
Muut tulot

Vakiintunutta palkkaa määritettäessä huomioon ei oteta työhön perustumatonta tuloa, pääomatuloa tai tuloa, jota ei voida pitää vakiintuneena. Tällaista tuloa on:


17) osakeoptio, ellei työsuhdeoptiolla merkittävän osakkeen sovittu merkintähinta olennaisesti alita osakkeen käypää arvoa työsuhdeoption antamishetkellä ja tällaista työsuhdeoptiota käytetä vuoden kuluessa työsuhdeoption antamisesta, tai ellei kyse ole sellaisesta palkkiosta, jota 21 c kohdan perusteella pidetään vastikkeena työstä;

18) osinkotulo, ellei 2 §:n 12 c kohdasta muuta johdu;


21 c) palkkio, joka annetaan työnantajayhtiön tai sen kanssa samaan konserniin tai muuhun vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön viranomaisen valvonnan alaisella säännellyllä markkinalla tai viranomaisen valvonnan alaisessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noteerattuina osakkeina, sijoitustalletuksena tai muulla vastaavalla tavalla taikka osakkeiden sijasta osin tai kokonaan rahana, jos tällaisen palkkiona saatavan edun arvo riippuu kyseisten osakkeiden arvon kehityksestä vähintään vuoden ajan palkkion lupaamisen ja antamisen välisenä aikana;


8 §
Sovittelussa huomioon otettava työn perusteella saatu ansiotulo

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa ovat:


16 b) tuloverolain 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettu työpanokseen perustuva osinko;


9 §
Muut tulot

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa eivät ole:


17) osakeoptiot, ellei työsuhdeoptiolla merkittävän osakkeen sovittu merkintähinta olennaisesti alita osakkeen käypää arvoa työsuhdeoption antamishetkellä ja tällaista työsuhdeoptiota käytetä vuoden kuluessa työsuhdeoption antamisesta tai ellei kyse ole sellaisesta palkkiosta, jota 20 a kohdan perusteella pidetään vastikkeena työstä;


20) luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio;

20 a) palkkio, joka annetaan työnantajayhtiön tai sen kanssa samaan konserniin tai muuhun vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön viranomaisen valvonnan alaisella säännellyllä markkinalla tai viranomaisen valvonnan alaisessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noteerattuina osakkeina, sijoitustalletuksena tai muulla vastaavalla tavalla taikka osakkeiden sijasta osin tai kokonaan rahana, jos tällaisen palkkiona saatavan edun arvo riippuu kyseisten osakkeiden arvon kehityksestä vähintään vuoden ajan palkkion lupaamisen ja antamisen välisenä aikana;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Jos 2 §:n 12 c kohdassa taikka 3 §:n 17, 18 tai 21 c kohdassa tarkoitettu palkan osa on maksettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai jos ansiopäivärahan enimmäisaika, jonka yhteydessä on tehty työttömyysturvalain 6 luvun 8 §:ssä tarkoitettu ansiopäivärahan määrän laskenta, alkaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan mainittujen lainkohtien asemesta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Henkilöihin, joiden sovittelujakso on alkanut ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan 8 §:n 16 b kohdan ja 9 §:n 17 ja 20 a kohdan asemesta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 17.12.2020

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Hallitussihteeri
Marko Leimio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.