1310/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 3, 6, 12, 25, 41 ja 44 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § asetuksissa 291/1998, 353/2006 ja 1612/2015, 6 § asetuksissa 1243/2002, 289/2006 ja 1612/2015, 25 § asetuksessa 47/2017 ja 44 § osaksi asetuksissa 775/1995, 356/1996 ja 1612/2015, seuraavasti:

3 §
Ajoneuvoluokkia koskevat nopeusrajoitukset

Ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus ilman perävaunua on:

1) paketti- ja kuorma-auton (N-luokat), erikoisauton, sekä M-luokkaan kuuluvan matkailu-, ruumis- ja huoltoauton 80 kilometriä tunnissa;

2) sellaisen pakettiauton (N1-luokka) ja erikoisauton sekä eläinlääkintä-, matkailu-, ruumis- ja huoltoauton, jonka omamassa on alle 1,8 tonnia ja joka on otettu käyttöön vuonna 1981 tai myöhemmin taikka jonka omamassa on alle 1,875 tonnia ja joka on otettu käyttöön vuonna 1995 tai myöhemmin, kuitenkin 100 kilometriä tunnissa;

3) sellaisen pakettiauton (N1-luokka) sekä kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin eläinlääkintä-, matkailu-, ruumis- ja huoltoauton, joka on varustettu lukkiutumattomin jarruin ja vähintään kuljettajan turvatyynyllä, kun lisäksi matkailuauton ajon aikana käytettäväksi sallitut istuimet on varustettu turvavöin, kuitenkin 100 kilometriä tunnissa;

4) linja-auton (M2- ja M3-luokka) 80 kilometriä tunnissa, kuitenkin 100 kilometriä tunnissa, jos linja-auto on katsastuksessa hyväksytty käytettäväksi tällä nopeudella eikä siinä ole seisovia matkustajia;

5) moottorikäyttöisen ajoneuvon, jonka vähintään yksi akseli on jousittamaton, 60 kilometriä tunnissa; tämä rajoitus ei kuitenkaan koske ilman takajousitusta olevaa moottoripyörää (L3e- ja L4e-luokka);

6) kaksi- ja kolmipyöräisen mopon ja kevyen nelipyörän 45 kilometriä tunnissa, kuitenkin pienitehoisen mopon, moottorilla varustetun polkupyörän ja kevyen sähköajoneuvon 25 kilometriä tunnissa moottorilla ajettaessa;

7) moottorityökoneen ja maastoajoneuvon 40 kilometriä tunnissa, kuitenkin moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan moottorikelkkailureitillä 60 kilometriä tunnissa;

8) muun traktorin kuin liikennetraktorin ja rakenteelliselta nopeudeltaan yli 40 kilometriä tunnissa olevan b-luokan nopean traktorin 40 kilometriä tunnissa;

9) liikennetraktorin sekä polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 7 §:ssä tarkoitetuissa kuljetuksissa maa- ja metsätaloustraktoriksi katsottavan liikennetraktorin 50 kilometriä tunnissa;

10) b-luokan nopean traktorin 60 kilometriä tunnissa, kuitenkin sellaisen b-luokan nopean traktorin, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa ja joka on varustettu lukkiutumattomilla jarruilla 80 kilometriä tunnissa;

11) ajoneuvon, jossa on metallipintaisia telaketjuja 20 kilometriä tunnissa.

Ehtona matkailuauton hyväksymiselle käytettäväksi 100 km/h nopeudella on, että matkailuauton takana on mustin 20 mm levein reunoin varustettu keltainen, halkaisijaltaan 240 mm:n mittainen pyöreä kilpi, johon on mustin 120 mm korkein numeroin merkitty luku 100 ja että matkailuauton on katsastuksessa tai tyyppihyväksynnässä todettu täyttävän nopeusluokan edellytyksenä olevat vaatimukset.

Ehtona linja-auton hyväksymiselle käytettäväksi 100 km/h nopeudella on, että linja-auto täyttää seuraavat edellytykset:

1) auto on varustettu lukkiutumattomilla jarruilla;

2) autossa on rengasvalmistajan vähintään 100 km/h nopeudelle ilman käyttöjakson aikarajoitusta hyväksymät renkaat;

3) auton moottorin teho on vähintään 11 kilowattia kokonaismassan tonnia kohden;

4) istuimissa on pääntuet;

5) matkustajien istuimet paikalla, jossa edessä ei ole toista istuinta tai muuta vastaavaa estettä, sekä kuljettajan istuin on varustettu turvavöillä;

6) kuljettajan paikka on takaapäin suojattu;

7) matkatavarat ovat kiinnitettävissä tukevasti paikalleen;

8) ajopiirturin mitta-alue ulottuu vähintään 125 km/h nopeuteen;

9) auton takana on mustin 20 mm levein reunoin varustettu keltainen, halkaisijaltaan 240 mm:n mittainen pyöreä kilpi, johon on mustin 120 mm korkein numeroin merkitty luku 100.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus, kun siihen on kytketty hinattava ajoneuvo, on:

1) auton (M- ja N-luokka), moottoripyörän, kolmipyörän ja raskaan nelipyörän 80 kilometriä tunnissa; auton, johon on kytketty luokittelumassaltaan yli 0,75 tonnin jarruton hinattava ajoneuvo, kuitenkin 60 kilometriä tunnissa sekä ajoneuvon, johon on kytketty jousittamaton hinattava ajoneuvo, kuitenkin 60 kilometriä tunnissa;

2) kaksi- ja kolmipyöräisen mopon ja kevyen nelipyörän 45 kilometriä tunnissa, ja rakenteelliselta nopeudeltaan enintään 25 kilometriä tunnissa luokan ajoneuvon kuitenkin 25 kilometriä tunnissa moottorilla ajettaessa;

3) moottorityökoneen ja maastoajoneuvon 40 kilometriä tunnissa, kuitenkin moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan moottorikelkkailureitillä, jos perävaunussa ei kuljeteta henkilöitä, 60 kilometriä tunnissa;

4) muun traktorin kuin liikennetraktorin ja rakenteelliselta nopeudeltaan yli 40 kilometriä tunnissa olevan b-luokan nopean traktorin 40 kilometriä tunnissa;

5) liikennetraktorin sekä polttoainemaksusta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetuissa kuljetuksissa maa- ja metsätaloustraktoriksi katsottavan liikennetraktorin 50 kilometriä tunnissa;

6) b-luokan nopean traktorin 60 kilometriä tunnissa, kuitenkin b-luokan nopean traktorin ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon tai hinattavien ajoneuvojen yhdistelmän, jonka kaikki ajoneuvot on varustettu lukkiutumattomilla jarruilla, 80 kilometriä tunnissa;

7) ajoneuvoyhdistelmän, jossa on rautapintaisia telaketjuja, 20 kilometriä tunnissa;

8) traktorin, jos perävaunussa kuljetetaan henkilöitä, 40 kilometriä tunnissa.

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa omilla pyörillään tai apuvaunun avulla hinattaessa suurin sallittu nopeus on 60 km/h, jollei kummallekaan ajoneuvolle ole säädetty tai määrätty alhaisempaa nopeutta.

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tiellä ajettaessa ei saa ylittää ajoneuvon rakenteesta tai rakenteeseen tai varustukseen nähden ylisuuresta kuormasta johtuvaa, viranomaisen tai valmistajan asettamaa enimmäisnopeutta. Ajoneuvoyhdistelmällä ei saa ylittää millekään yhdistelmän ajoneuvoille sallittua suurinta nopeutta.

6 §
Poikkeukset turvavyön ja suojakypärän käyttövelvollisuudesta

Tieliikennelaissa (267/1981) säädetty turvavyön käyttämisvelvollisuus ei koske:

1) poliisimiestä, rajavartiomiestä eikä vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevaa heidän ollessaan sellaisessa virkatehtävässä, että turvavyön käyttämisestä voi olla vaaraa tai huomattavaa haittaa;

2) auton tarkastusta suorittavaa katsastajaa;

3) postin, sanomalehtien tai muiden useaan paikkaan jaettavien tavaroiden jakajaa, taikka jätteiden tai muiden useasta paikasta kerättävien tuotteiden kerääjää, kun yhtäjaksoinen ajomatka on enintään sata metriä ja turvavyön käyttämisestä on huomattavaa haittaa;

4) henkilöauton kuljettajaa luvanvaraisessa henkilöliikenteessä, lukuun ottamatta koulukuljetuksia ja ajoa ilman matkustajaa.

Tieliikennelaissa säädetty velvollisuus käyttää suojakypärää ei koske:

1) kolmipyöräisen mopon kuljettajaa ja matkustajaa, jos ajoneuvo on varustettu umpinaisella ohjaamolla;

2) turvavöin ja suojakaarella tai -katoksella varustetun kaksipyöräisen moottoripyörän ja kaksipyöräisen mopon suojakaaren tai -katoksen suojassa olevaa kuljettajaa ja matkustajaa;

3) invalidimoottoripyörän tai invalidimopon kuljettajaa;

4) liikenteen valvonnassa, muussa virkatehtävässä tai puolustusvoimien toiminnassa käytettävän ajoneuvon kuljettajaa tai matkustajaa, jos käytössä on muu kuin tieliikenteeseen hyväksytty kypärä tai jos kypärä haittaa tehtävän suorittamista;

5) moottoripyörän ja mopon tarkastusta suorittavaa katsastajaa;

6) poronhoito- tai metsänhoitotehtävissä, energiansiirto- tai televerkostotöissä taikka verkontarkastustehtävissä olevaa moottorikelkan tai ohjaustangolla ja satulamallisella istuimella varustetun maastoajoneuvon ja traktorin kuljettajaa ja matkustajaa;

7) moottorikelkan tai raskaan moottorikelkan umpinaisessa perävaunussa olevaa matkustajaa;

8) museomoottoripyörän, -mopon ja -moottorikelkan sekä raskaan museomoottorikelkan käyttäjää järjestetyn ajotapahtuman aikana;

9) mopoksi luokitellun polkimin varustetun sähköpolkupyörän kuljettajaa, jos hän käyttää polkupyöräilijälle tarkoitettu kypärää ja jos polkupyörän massa ajokunnossa on enintään 35 kilogrammaa ja moottorin nimellisteho enintään 1 kilowattia.

12 §
Moottorikelkan hätäkatkaisimen käyttö

Moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan hätäkatkaisimen käyttökytkin on kiinnitettävä kuljettajaan ennen moottorin käynnistystä, jos hätäkatkaisimen toimintaperiaate edellyttää kiinnittämistä. Tällainen hätäkatkaisin on pidettävä kiinnitettynä ajon ajan.

25 §
Muut päämitat

Auton ja perävaunun suurin sallittu korkeus on 4,40 metriä. Tämä mitta ei saa ylittyä ajoneuvon ollessa kuormaamattomana tai akselinnostolaite yläasennossa. Jos ajoneuvon korkeus on yli 4,20 metriä, kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan on varmistettava, että kuljetuksen suorittaminen käytettävällä kuljetusreitillä on mahdollista ilman riskiä osumisesta tien yläpuolisiin rakenteisiin.

Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 metriä. Kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisessa yhdistelmässä käytettävän muun kuin lämpöeristetyn ajoneuvon sekä linja-auton suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,55 metriä. Museoajoneuvoksi rekisteröidyn linja-auton, joka on liikennekäytössä enintään 50 päivää kalenterivuoden aikana, suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,60 metriä. Henkilöauton (M1-luokka) suurin sallittu leveys on 2,55 metriä. Moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan sekä niiden perävaunun suurin sallittu leveys on 1,70 metriä moottorikelkkailureitillä.

Keskiakseli- tai varsinaisen perävaunun, jonka suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa on yli 3,5 tonnia (O3- ja O4-luokka), leveys saa ylittää vetoauton leveyden enintään 0,15 metriä. Puoliperävaunun leveys saa ylittää vetoauton etuakselin kohdalta mitatun leveyden enintään 0,35 metriä.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuna lämpöeristettynä ajoneuvona pidetään myös säiliöajoneuvoa, jonka säiliö on lämpöeristetty ja jonka säiliön seinän paksuus on vähintään 45 millimetriä.

41 §
Henkilökuljetus maastoajoneuvolla

Maastoajoneuvolla saa kuljettaa ajoneuvon valmistajan tarkoittaman määrän henkilöitä.

44 §
Henkilökuljetus perävaunussa

Puoliperävaunua saa käyttää henkilökuljetukseen noudattaen soveltuvin osin 43 §:n 2 momentin säännöksiä.

Auton ja traktorin perävaunulla saa poliisin hyväksymällä reitillä kuljettaa nähtävyyksiin ja yleisötilaisuuksiin tutustuvia henkilöitä edellyttäen, että perävaunu on varustettu henkilökuljetukseen soveltuvin rakentein ja varustein. Kuljetuksen suurin sallittu ajonopeus on 25 km/h. Kuljetettaessa puoliperävaunulla taikka kahdella tai useammalla toisiinsa kytketyllä perävaunulla henkilöitä tulee vetävän ajoneuvon kuljettajalla olla DE-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.

Traktoriperävaunulla saa kuljettaa omaa työväkeä sekä perävaunun kuormaamiseen tai kuorman purkamiseen tarvittavaa apuväkeä työ- tai määräpaikalle ja sieltä takaisin ehdolla, että kuljetus voi tapahtua turvallisesti.

Moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan perävaunulla saa kuljettaa henkilöitä moottorikelkkailureitillä. Perävaunussa ei kuitenkaan saa kuljettaa henkilöitä ajettaessa moottorikelkalla tai raskaalla moottorikelkalla muulla tiellä kuin moottorikelkkailureitillä tai tällaista muuta tietä ylitettäessä.

Polkupyörän ja kevyen sähköajoneuvon perävaunulla saa viisitoista vuotta täyttänyt henkilö kuljettaa yhtä enintään kymmenvuotiasta lasta ja kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö kahta enintään kuusivuotiasta lasta. Lapsen kuljettaminen perävaunussa on kuitenkin sallittu vain, jos perävaunussa on lasta varten sopiva istuin sekä tarkoituksenmukainen rakenne ja tarkoituksenmukaiset suojavarusteet estämään lapsen pääsemistä kosketukseen perävaunun liikkuvien osien ja tien kanssa. Lisäksi polkupyörässä tulee olla kaksi erillistä jarrulaitetta.

Perävaunua ei saa käyttää muihin kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettuihin henkilökuljetuksiin.

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Eritysasiantuntija
Aino Still

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.