487/2018

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2018

Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistönmuodostamisasetuksen (1189/1996) 8, 16, 22 ja 63 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 § osaksi asetuksessa 1311/2013, 16 § osaksi asetuksessa 872/1999 ja 22 § asetuksessa 872/1999, seuraavasti:

8 §
Hakemukseen liitettävät selvitykset

Hakemukseen on liitettävä:

1) sopimus tai muu asiakirja, johon hakemus perustuu; sekä

2) tarvittaessa kartta tai muu selvitys toimituksen kohteesta.

Hakemukseen ei tarvitse liittää sellaista asiakirjaa, jossa olevat tiedot ovat saatavissa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä taikka muista Maanmittauslaitoksen tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjän käytettävissä olevista rekistereistä tai muutoin ovat sanottujen viranomaisten saatavissa ilman erityistä hankaluutta.

16 §
Lohkomista koskevaan toimitusasiakirjaan merkittävät tiedot

Lohkomista koskevaan toimitusasiakirjaan on merkittävä:

1) kiinteistön muodostamisen perusteena olevat saannot ja lainhuudot;

2) muodostetut kiinteistöt ja yhteiset alueet;

3) ne määräalat, joista lohkokiinteistö on muodostettu tai jotka on saajakiinteistöön siirretty;

4) muodostettujen kiinteistöjen ja yhteiseksi erotettujen alueiden kokonaispinta-alat lukuun ottamatta kolmiulotteisia kiinteistöjä, joiden osalta toimituskirjaan merkitään kiinteistöjen maanpintaan projisoitu pinta-ala, sekä muiden kuin tonttien ja yleisten alueiden osalta erikseen myös maatilusten ja vesitilusten pinta-alat;

5) maankäyttölajien tai tiluskuvioiden pinta-alat, jos ne on kuvattu toimituskartassa.

Jos vain osa määräalasta sisältyy muodostettuun kiinteistöön, siitä on tehtävä merkintä toimitusasiakirjaan.

22 §
Tontin ja yleisen alueen muodostamista koskevaan toimitusasiakirjaan merkittävät tiedot

Sen lisäksi, mitä 16 §:ssä säädetään, tontin tai yleisen alueen muodostamista koskevaan toimitusasiakirjaan on merkittävä:

1) tontin tai yleisen alueen tunnus, käyttötarkoitus ja mahdollinen nimi;

2) asemakaavan ja tonttijaon tunnus;

3) tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistöt ja -määräalat sekä kolmiulotteista kiinteistöä lukuun ottamatta niiden muodostuspinta-alat;

4) yleiseen alueeseen sisältyvät maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 93 ja 94 §:ssä tarkoitetut alueet;

5) kolmiulotteisen kiinteistön asema suhteessa peruskiinteistöön, ylä- ja alapuoliset kiinteistöt, ylin ja alin korkeusasema valtakunnallisessa N2000-korkeusjärjestelmässä sekä maanpintaan projisoitu pinta-ala.

63 §
Jyväluvun määrääminen kokonaislukuna

Käytettäessä kauppa-arvoon perustuvaa jyvitystä jyväluku määrätään kokonaisina euroina. Jos käytetään muuta asteikkoa, jyväluku määrätään kokonaislukuna.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.