206/2018

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 35 §:n 2 momentti,

muutetaan 30 e § ja 35 § 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 30 e § asetuksessa 407/2013 ja 35 § 4 momentti asetuksessa 531/1993, sekä

lisätään 24 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 407/2013 ja 240/2017, uusi 8 momentti sekä 30 b §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 670/1999 ja 1243/2002, uusi 5 momentti seuraavasti:

24 §
Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmän pituus

8. Tavarankuljetukseen käytettävään ajoneuvoon saa kiinnittää kuormatilan taakse kyseisen ajoneuvon lastauksessa tai kuormauksessa käytettävän ajoneuvon tai työvälineen huolimatta siitä, että tästä aiheutuu ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle säädetyn suurimman sallitun pituuden ylitys, jos:

1) tavarankuljetukseen käytettävissä oleva tila ei kasva;

2) muuta yleisesti sallittua mittaa kuin pituus ei ylitetä;

3) tavarankuljetukseen käytettävän ajoneuvon leveyttä ei ylitetä;

4) ajoneuvo, johon on kiinnitetty tässä tarkoitettu ajoneuvo tai työväline täyttää sille säädetyt tai määrätyt taka-alleajosuojausta koskevat vaatimukset;

5) valojen ja takarekisterikilven näkyvyyttä ja näkyvyyskulmia koskevat vaatimukset täyttyvät joko ajoneuvon omilla valaisimilla ja rekisterikilvellä tai tätä tarkoitusta varten asennetuilla lisävalaisimilla ja -rekisterikilvellä; ja

6) ajoneuvon taakse kiinnitetystä ajoneuvosta tai työvälineestä ei aiheudu vaaraa.

30 b §
Akselille ja telille kohdistuvat massat

5. Suurin perävaunun neli- tai useampiakseliselle telille kohdistuva massa on 24 tonnia.

30 e §
Auton ja perävaunun yhdistelmän massa
1. Auton ja perävaunun yhdistelmän suurin massa on:
a) kaksiakselisen auton ja kaksiakselisen perävaunun yhdistelmä 36 t
b) kaksiakselisen auton ja kaksiakselisen puoliperävaunun yhdistelmä, jos puoliperävaunun akseliväli on suurempi kuin 1,8 metriä ja jos vetävä akseli on varustettu paripyörin ja
ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla 38 t
c) viisi- tai kuusiakselinen auton ja perävaunun yhdistelmä 44 t
2. Auton ja perävaunun yhdistelmää kansainvälisessä liikenteessä kuljetettaessa yhdistelmän massasta tulee vähintään 25 prosenttia kohdistua vetävään akseliin tai vetäviin akseleihin.
3. Ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on suurempi kuin 40 tonnia, auton takimmaisen ja massaltaan yli 10 tonnin perävaunun etummaisen akselin välin tulee olla vähintään 3,00 metriä.
35 §
Hinattavan ajoneuvon kytkeminen traktoriin

4. Traktoriin kytkettyyn perävaunuun saa kytkeä kytkentämassaltaan pienemmän perävaunun tai vastaavan maatalouteen käytettävän hinattavan ajoneuvon. Perävaunujen tai perävaunun ja hinattavan ajoneuvon yhteenlaskettu kytkentämassa ei saa ylittää etummaisen perävaunun rakenteen perusteella määräytyvää 1 momentissa tarkoitettua massaa. Valaisimia, heijastimia, hitaan ajoneuvon kilpeä ja muita merkintöjä koskevia säännöksiä sovelletaan perävaunuun kytkettyyn hinattavaan ajoneuvoon samalla tavalla kuin traktoriin kytkettyyn hinattavaan ajoneuvoon.Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2018.

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Jorma Hörkkö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.