761/2015

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti

muutetaan rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen (637/2005) 3, 5, 7 ja 9 §, sellaisena kuin niistä on 9 § asetuksessa 1348/2009, seuraavasti:

3 §
Sotilasarvot

Rajavartiolaitoksessa palvelevan sotilasarvona voi olla:

1) sotamies;

2) korpraali, ylimatruusi;

3) alikersantti;

4) kersantti;

5) ylikersantti;

6) vääpeli, pursimies;

7) ylivääpeli, ylipursimies;

8) sotilasmestari;

9) vänrikki, aliluutnantti;

10) luutnantti;

11) yliluutnantti;

12) kapteeni, kapteeniluutnantti;

13) majuri, komentajakapteeni;

14) everstiluutnantti, komentaja;

15) eversti, kommodori;

16) prikaatikenraali, lippueamiraali;

17) kenraalimajuri, kontra-amiraali;

18) kenraaliluutnantti, vara-amiraali;

19) kenraali, amiraali.

Rajavartiolaitoksen upseerin virassa palvelevan sotilasarvona on 1 momentin 10—19 kohdassa mainittu sotilasarvo. Upseerin tutkinnon tai upseerin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen sotilasarvona on kuitenkin 11—19 kohdassa mainittu sotilasarvo sekä upseerin alemman korkeakoulututkinnon suorittaneen ja opistoupseerin sotilasarvona on 10—12 kohdassa mainittu sotilasarvo.

Rajavartiolaitoksen erikoisupseerin sotilasvirassa palvelevan sotilasarvo on 1 momentin 10—13 kohdassa mainittu sotilasarvo. Rajavartiolaitoksen päällikkö määrää erikoisupseerin sotilasarvon yhteydessä käytettävästä toimialaa osoittavasta etuliitteestä.

Rajavartiolaitoksen päällikkö määrää, mitä sotilaallista esimiesasemaa upseerin, opistoupseerin ja erikoisupseerin sotilasarvo vastaa. Rajavartiolaitoksen päällikkö voi lisäksi antaa määräyksiä sotilasarvon sijasta käytettävistä palvelusarvoista.

5 §
Upseerin ja erikoisupseerin ylentäminen

Upseerin alemman korkeakoulututkinnon suorittanut upseeri ylennetään luutnantin sotilasarvoon.

Erikoisupseerin virkaan nimitetty ylennetään luutnantin tai yliluutnantin sotilasarvoon.

7 §
Ylentämismenettely

Tasavallan presidentti ylentää rajavartiolaitoksessa palvelevan henkilön vänrikin ja aliluutnantin sotilasarvoon sekä 3 §:n 1 momentin 10—19 kohdassa mainittuun ja 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuun sotilasarvoon.

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun sotilasarvoon ylentää rajavartiolaitoksessa palvelevan sen rajavartiolaitoksen hallintoyksikön päällikkö, jossa ylennettävä palvelee.

9 §
Rajavartijan ja merivartijan palvelusarvot ja niiden antamisen perusteet

Rajavartijan tai merivartijan virassa palvelevan palvelusarvona voi olla:

1) nuorempi rajavartija tai nuorempi merivartija; edellytyksenä on rajavartijan peruskurssin suorittaminen;

2) vanhempi rajavartija tai vanhempi merivartija; edellytyksenä on vähintään viisi vuotta palvelusta peruskurssilta valmistumisesta;

3) ylirajavartija tai ylimerivartija; edellytyksenä on rajavartijan jatkokurssi ja vähintään kahdeksan vuotta palvelusta peruskurssilta valmistumisesta;

4) rajavartiomestari tai merivartiomestari; edellytyksenä on mestarikurssi ja vähintään viisitoista vuotta palvelusta peruskurssilta valmistumisesta.

Rajavartijan virkaan Raja- ja merivartiokoulussa opiskelevan palvelusarvona on rajavartija-oppilas.

Rajavartijan virkaan määräajaksi otetun, rajavartiolaitoksessa järjestettävän varusmieskoulutuksen apukouluttajan palvelusarvona on kersantti, vänrikki, aliluutnantti tai kadetti.

Palvelusarvon antamisen erityisinä edellytyksinä otetaan lisäksi huomioon palveluskokemuksen määrä ja laatu, menestyminen palvelustehtävissä ja muu sopivuus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sisäministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.