559/2015

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2015

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (175/2001) 13 §:n 8 momentti, 17 §, 4, 6—8 ja 10 luku, 49 §:n 2 momentti, 79 §:n 2 ja 3 momentti, 81, 83, 84 ja 99 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 13 §:n 8 momentti sekä 17 ja 81 § asetuksessa 502/2008 ja 99 a § asetuksessa 1235/2001,

muutetaan 1 §, 13 §:n 4 momentti, 16 ja 34 §, 49 §:n 3 momentti ja 88 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 16 § osaksi asetuksessa 502/2008 ja 88 §:n 2 momentti asetuksessa 502/2008, sekä

lisätään asetukseen uusi 13 a §, seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaiseen rahoitukseen sekä porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskeviin suunnitelmiin, ohjelmiin, toimenpiteisiin ja hankkeisiin, lukuun ottamatta porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 6 ja 11 luvun mukaisia toimenpiteitä.

Myönnettäessä tämän asetuksen nojalla tukea alkutuotantoon liittyvään elinkeinonharjoittajan investointiin tai paliskunnan investointiin sovelletaan tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 (EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetus) I ja II lukua sekä 14 artiklaa. Tätä asetusta ei sovelleta sisävesikalastukseen, vesiviljelyyn, metsätalouteen tai muuhun elinkeinoon kuin maatalouden alkutuotantoon liittyvään investointiin.

Tätä asetusta sovelletaan tukeen, jota myönnetään EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille pienille ja keskisuurille yrityksille.

Tätä asetusta ei sovelleta tukeen, jonka määrä yritystä ja investointia kohden ylittää 500 000 euroa.

13 §
Tuettavat investoinnit

Tukea voidaan myöntää ainoastaan sellaisiin investointeihin, joita voidaan pitää tuettavan elinkeinon kannalta välttämättöminä. EU-osarahoitteista investointitukea voidaan myöntää vain sellaiselle elinkeinonharjoittajalle, joka hallitsee 8 §:ssä tarkoitettua elinkeinon harjoittamiseen soveltuvaa tilaa.


13 a §
Valtiontukea koskevat rajoitukset

Tukea ei myönnetä eikä myönnettyä tukea makseta, jos tuen tai sen maksun hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

Tukea ei myöskään myönnetä suuntaviivoista valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annetussa komission tiedonannossa (2014/C 249/01) tarkoitetulla tavalla vaikeuksissa olevalle yritykselle.

16 §
Investointituen enimmäismäärä

Tukea tilakohtaiseen investointiin voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävien kustannusten määrästä.

34 §
Investointituki ja sen enimmäismäärä

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 15 §:n 1 ja 2 momentin mukaisiin investointeihin voidaan myöntää tukea enintään 70 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Mainitun lain 16 §:n 1 momentin mukaisiin investointeihin tukea voidaan myöntää enintään 45 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

49 §
Lainavarojen nostaminen

Investointilaina ja asuntolaina saadaan nostaa yhdessä tai useammassa erässä. Lainojen nostamisesta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Lainan viimeinen erä on nostettava viimeistään puolen vuoden kuluessa työn suorittamisajaksi määrätyn ajan päättymisestä tai irtaimiston hankkimisesta. Jos hanke on valmistunut tai irtaimisto hankittu ennen tukipäätöksen antamista, lainan viimeinen erä on nostettava puolen vuoden kuluessa tuki-päätöksen antamisesta.

88 §
Tutkimusvarat

Tutkimus- ja kehitystyöhön tarkoitettujen varojen myöntämisen edellytyksenä on, että myönnetyt varat eivät muodostu EU:n maatalouden 31 artiklassa tarkoitetuksi valtiontueksi.Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettujen luottojen ja avustusten sekä syntyneiden oikeussuhteiden osalta noudatetaan muiden kuin menettelytapojen osalta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja sopimuksen ehtoja.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Katriina Pessa

Liite

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.