522/2015

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 3 kohta, ja 4 §:n johdantokappale, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti ja 3 §:n 3 kohta laissa 683/2014,

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 683/2014, uusi 4 ja 5 kohta, 5 a §:ään sellaisena kuin se on laissa 683/2014, uusi 2 momentti, 7 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 793/2012, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 10 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 488/2014, uusi 4 momentti ja 13 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 683/2014, uusi 6 a kohta seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

Vientitakuu myönnetään viennistä tai ulkomaille suuntautuvista investoinneista tai sellaisista kotimaahan suuntautuvista investoinneista, joiden tarkoituksena on edistää vientiä, syntyvän tappiovaaran varalle. Vientitakuu voidaan myöntää myös vientiin tai kotimaahan suuntautuvaan investointiin myönnetyn luoton jälleenrahoituksesta syntyvän tappionvaaran varalle.

3 §
Määritelmät

3) vientitakuulla sellaista valtion vastuulla olevaa sopimusta tai sitoumusta, joka tehdään ensi- tai jälleenvakuutuksena, omavelkaisena takauksena, täytetakauksena tai muuna vastuusitoumuksena ja joka koskee:

a) vientiä;

b) ulkomaille suuntautuvaa investointia;

c) kotimaahan suuntautuvaa investointia, jonka tarkoituksena on edistää vientiä; tai

d) vientiin tai kotimaahan suuntautuvaan investointiin myönnetyn luoton jälleenrahoituksen järjestämistä (jälleenrahoitustakuu).

4) luottolaitoksella luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettua suomalaista tai Euroopan talousalueella toimiluvan saanutta, luottoriskiltään hyväksyttävää luottolaitosta taikka muuta luottoriskiltään näihin rinnastettavaa ulkomaista luottolaitosta;

5) rahoituslaitoksella luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua suomalaista tai Euroopan talousalueella toimiluvan saanutta, luottoriskiltään hyväksyttävää luottolaitosta taikka muuta luottoriskiltään näihin rinnastettavaa ulkomaista luottolaitosta.

4 §
Viennissä katettavat riskit

Vientitakuu voidaan myöntää korvaamaan viennistä tai viennin rahoituksen järjestämisestä syntyvä tappio, joka johtuu siitä, että:


5 a §
Kotimaahan suuntautuvassa investoinnissa katettavat riskit

Vientitakuu voidaan myöntää korvaamaan 3 §:n 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kotimaahan suuntautuvan investoinnin vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen jälleenrahoituksesta syntyvä tappio, joka johtuu siitä, että sellainen sopimuspuoli, sitoumuksen antaja tai edunsaaja, joka ei ole takuunottaja, rikkoo tai jättää noudattamatta sopimuksen tai sitoumuksen ehtoja taikka tulee maksukyvyttömäksi.

7 §
Vientitakuuta myönnettäessä huomioon otettavat seikat

Myönnettäessä luotto- tai rahoituslaitokselle 3 §:n 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettu jälleenrahoitustakuu luoton jälleenrahoitusta varten, voi samaa luottoa koskeva korvausvelvollisuus syntyä vain joko jälleenrahoitustakuun tai 3 §:n 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vientitakuun perusteella.


10 §
Vastuurajat

Jos vientitakuu on myönnetty jälleenrahoitustakuuna siten, kuin 3 §:n 3 kohdan d alakohdassa säädetään, otetaan vastuun määrää laskettaessa huomioon jälleenrahoitustakuun tai 3 §:n 3 momentin a alakohdan mukaisen vientitakuun määrä, sen mukaan, kumpi niistä on määrältään suurempi.

13 §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista, jotka koskevat:


6 a) 3 §:n 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta jälleenrahoitustakuusta annettavia sitoumuksia ja niiden ehtoja;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

HE 318/2014
TaVM 29/2014
EV 293/2014

  Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.