332/2015

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) 4 §, 9 §:n 1 ja 3 momentti sekä 21 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 ja 3 momentti asetuksessa 976/2010, seuraavasti:

4 §
Yksikköhinnan porrastaminen koulutusaloilla ja ammatilliseen koulutukseen valmentavissa koulutuksissa sekä oppisopimuskoulutuksessa

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:ssä tarkoitetut ammatillisen peruskoulutuksen koulutusalakohtaiset yksikköhinnat ovat korkeammat kuin yksikköhinnat muussa saman koulutusalan koulutuksessa seuraavasti:

1) kulttuurialalla musiikkialan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 40 prosenttia;

2) tekniikan ja liikenteen alalla elintarvikealan perustutkintoon johtavalla meijerialan osaamisalalla 35 prosenttia, merenkulkualan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 25 prosenttia, logistiikan perustutkintoon johtavassa kuljetuspalvelujen osaamisalan autonkuljettajan koulutuksessa 35 prosenttia sekä linja-autonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutuksessa 70 prosenttia, lentokoneasennuksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 55 prosenttia sekä rakennusalan perustutkintoon johtavalla maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisalalla 70 prosenttia;

3) luonnonvara- ja ympäristöalalla metsäalan perustutkintoon johtavalla metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalla 90 prosenttia, muussa metsäalan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 40 prosenttia sekä hevostalouden perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 25 prosenttia; sekä

4) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 55 prosenttia.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitukseen sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädettyä ammatillisen koulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa kerrottuna luvulla 0,80.

Kaikkien koulutusalojen sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen yksikköhintaa korotetaan erityisopetuksessa 47 prosenttia.

Ammatillisen koulutuksen yksikköhinta määrätään varainhoitovuotta edeltävän vuoden syyskuun 20 päivän opiskelijamäärien mukaan.

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen rahoitukseen sovelletaan erityisopetuksessa oppisopimuskoulutuksen yksikköhintaa korotettuna 50 prosentilla.

9 §
Erityisopetuksen yksikköhinnat eräissä tapauksissa

Poiketen siitä, mitä 4 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään, koulutuksen järjestäjän yksikköhintaa korotetaan koulutuksessa, joka perustuu koulutuksen järjestäjälle ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 20 §:n 2 momentin nojalla määrättyyn erityiseen koulutustehtävään erityisopetuksessa, siten kuin jäljempänä 2—4 momentissa säädetään.


Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen rahoitukseen sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädettyä ammatillisen koulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa kerrottuna luvulla 1,65.


21 §
Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärien laskeminen

Ammatillisen koulutuksen käyttökustannusten rahoitus myönnetään ja tarkistetaan mainittua toimenpidettä edeltävän tammikuun 20 päivän ja syyskuun 20 päivän opiskelijamäärien painotetun keskiarvon perusteella. Opiskelijamäärään lasketaan ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoa suorittavat ja oppisopimuskoulutusta saavat opiskelijat, näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaa koulutusta saavat opiskelijat, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta saavat opiskelijat sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta saavat opiskelijat. Jos oppisopimuskoulutus järjestetään siten, että vähintään neljän kuukauden päätoimisia opintoja vastaava koulutus ei tulisi otetuksi huomioon rahoituksessa, mainittua koulutusta saaneet opiskelijat luetaan opintojen päättymistä seuraavan laskentapäivän opiskelijamääriin.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä varainhoitovuoden 2016 yksikköhintoja. Varainhoitovuoden 2015 ja sitä aiempien varainhoitovuosien yksikköhinnan määräämiseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Jos 21 §:ssä tarkoitetussa opiskelijamäärän laskennassa käytetään vuoden 2015 tai sitä aiempien vuosien opiskelijoita koskevia tietoja, otetaan huomioon myös tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisen ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen, vammaisille opiskelijoille järjestettävän valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajille järjestettävän ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen sekä muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen opiskelijat.

  Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Johtaja
Mika Tammilehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.