160/2015

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan 47 §, sekä

muutetaan valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 11 §:n 1 momentti, 12 §, 17 §:n 1 momentin 11 kohta ja 21 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 12 § asetuksessa 1235/2005 sekä 17 §:n 1 momentin 11 kohta ja 21 §:n 1 momentin 2 kohta asetuksessa 1021/2007 seuraavasti:

11 §
Kaikille ministeriöille kuuluvat ja yhteiset tehtävät

Ministeriö käsittelee oman toimialansa toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, lainvalmisteluasiat, tietoyhteiskunta-asiat, hallintoasiat, viestintäasiat, tietohallintoasiat, tutkimusta, kehittämistä ja seurantaa koskevat asiat, kansainväliset asiat sekä toimialansa hallinnassa olevan valtion varallisuuden omistaja-asiat samoin kuin muut sellaiset asiat, joiden on katsottava kuuluvan toimialan tehtävien hoitamiseen. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat kuitenkin valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät, joista säädetään 12 §:ssä.


12 §
Valtioneuvoston kanslian toimiala

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat:

1) pääministerin avustaminen valtioneuvoston yleisessä johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa;

2) Euroopan unionissa päätettävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittaminen sekä Euroopan unionin kehittämisen kannalta keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset asiat;

3) valtioneuvoston viestintä ja valtionhallinnon viestinnän yhteensovittaminen;

4) valtioneuvoston organisointi, hallituksen toiminta ja valtioneuvoston yleisten toimintaedellytysten järjestäminen;

5) valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka;

6) valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi;

7) valtioneuvoston yhteinen tilannekuva, varautuminen ja turvallisuus sekä häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen;

8) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen toiminta- ja taloussuunnittelun, hankintatoimen, talous- ja henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen sekä matkahallinnon ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen;

9) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteinen tietohallinto, mukaan lukien ulkoasiainhallinnon ulkomaanedustustojen tieto- ja viestintätekniset peruspalvelut, ja asiakirjahallinto sekä niihin liittyvä hyvän tiedonhallintatavan ja yhteentoimivuuden ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä arkistonmuodostajan tehtävät;

10) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen verkkopalvelun ja sisäisen verkkoviestinnän kehittäminen ja yhteensovittaminen;

11) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden toimitila-asiat;

12) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset sisäiset palvelut.

17 §
Valtiovarainministeriön toimiala

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat:


11) valtionhallinnon tietohallinnon ohjaus, sähköisen asioinnin ja tietoturvallisuuden yleiset perusteet sekä valtion ja kuntien tietohallintoyhteistyö;


21 §
Työ- ja elinkeinoministeriön toimiala

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat:


2) työympäristökysymykset, työelämän yhdenvertaisuus, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

  Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri
Antti Rinne

Alivaltiosihteeri
Timo Lankinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.