1291/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 2 §:n p kohta sekä 27, 32, ja 34–38 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n p kohta sekä 32 ja 34 § asetuksessa 256/2009 ja 35–38 § asetuksessa 584/2010, sekä

muutetaan 1 §, 18 §:n 2 momentti, 26 §:n 1 momentti, 31 ja 31 a §, 39 §:n 5 momentti, liitteessä 1 olevan I osan alaviite 48 ja 31 kohta, liitteessä 1 oleva II osa sekä liitteessä 8 oleva 31 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 1 §, 18 §:n 2 momentti, 26 §:n 1 momentti ja 31 a § asetuksessa 256/2009, 39 §:n 5 momentti asetuksessa 382/2006, liitteessä 1 olevan I osan alaviite 48 ja 31 kohta asetuksessa 252/2013, liitteessä 1 oleva II osa osaksi asetuksissa 356/2006, 833/2007, 430/2008, 757/2008 ja 584/2010 sekä liitteessä 8 oleva 31 kohta asetuksessa 219/2014, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan M-, N- ja O-luokan ajoneuvoihin (autoihin ja niiden perävaunuihin) sekä niiden rakenteeseen, ympäristöominaisuuksiin, järjestelmiin, osiin, erillisiin teknisiin yksiköihin ja varusteisiin. Asetusta sovelletaan näihin luokkiin kuuluviin sotilasajoneuvoihin, jollei puolustusministeriön asetuksella ajoneuvolain nojalla toisin säädetä. Asetusta sovelletaan myös erikoiskuljetuksiin käytettäviin ajoneuvoihin siten kuin siitä erikseen säädetään.

18 §
Muuttotavarana maahantuodun ja eräiden muiden ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus

2. Tässä pykälässä tarkoitetun ajoneuvon lähi- ja kaukovalaisimien sekä niiden valonlähteiden tulee vastata ajoneuvon käyttöönottoajankohtana Suomessa voimassa olleita tai myöhempiä vaatimuksia. Etusuuntavalaisimien näkyvyyden sekä kaikkien valaisimien lukumäärän ja valaisimien lähettämän valon värin tulee vastata ajoneuvon käyttöönottoajankohtana Suomessa voimassa olleita tai myöhempiä vaatimuksia. Takasuuntavalaisin saa kuitenkin näyttää punaista vilkkuvaa valoa ja etuvalaisin ruskeankeltaista valoa sekä lähi- ja kaukovalaisimet saavat olla varustettuja merkinnällä DOT sekä tyyppiä HB1–HB15, D1S, D1R, D2S tai D2R olevilla valonlähteillä. Lähivalaisimien ja autoon mahdollisesti kuuluvan mukautuvan etuvalaisujärjestelmän tulee olla tarkoitettu oikeanpuoleiseen liikenteeseen.


26 §
Kilpien valaisimet

1. M2- ja M3-luokan ajoneuvon linjan päätepisteen, linjan numeron ja ajoneuvon täynnä olemista osoittavan kilven, sekä N2- ja N3-luokan ajoneuvon kuljetusyrityksen, kuljetuksen ostajan, ajoneuvon omistajan nimen tai linjan päätepisteen osoittavan kilven tulee näyttää valkoista tai vaaleankeltaista valoa, joka ei saa vilkkua. Kilven valovoima referenssiakselin suunnassa saa olla enintään 200 kandelaa.


31 §
Peruutushälytin

Muussa autossa kuin M1-luokan ajoneuvossa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruutushälyttimen äänen voimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon takaa mitattuna, fast -aikavakiota käyttäen, ei saa olla suurempi kuin 75 dBA.

31 a §
Linja-auton ensiaputarvikkeet ja sammutin

1. Linja-auton ensiaputarvikkeiden tulee täyttää linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen (637/1990) 35 §:n vaatimukset tai muun ETA-valtion taikka Ahvenanmaan maakunnan kyseisen tyyppisen linja-auton ensiaputarvikkeita koskevat vastaavan tason vaatimukset.

2. Linja-auton sammuttimen tulee täyttää 1 momentissa mainitun päätöksen 34 §:n vaatimukset tai muun ETA-valtion taikka Ahvenanmaan maakunnan kyseisen tyyppisen linja-auton sammutinta koskevat vastaavan tason vaatimukset.

39 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

5. Edellä 2–4 momentissa säädetystä poiketen 10 päivänä toukokuuta 2008 tai sen jälkeen liikenteessä käytettävän lasten turvalaitteen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 44/03, E-säännön n:o 129 tai moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan neuvoston direktiivin 77/541/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetun komission direktiivin 2000/3/EY mukaisesti taikka sanotun E-säännön tai direktiivin myöhemmän version tai muutoksen mukaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ensi kertaa Suomessa liikennekäyttöön hyväksyttyä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä saa käyttää liikenteessä, jos se on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden tai myöhempien säännösten ja määräysten mukainen.

Erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (786/2012) 21 §:ssä tarkoitettuun vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävään varoitusvalaisimeen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita liitteen 2 II osan 4 kohdassa tarkoitettuja teknisiä vaatimuksia.

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/37/EU (32014L0037); EYVL N:o L 59, 28.2.2004, s.32

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Liite 1

I OSA

Alaviite 48:

48 a) Direktiivin 76/756/ETY ja E-säännön n:o 48 mukaan pakollisina vaadittujen valaisimien ja heijastimien lisäksi vaaditaan:

i) taksiliikenteeseen käytettävässä M1 -luokan ajoneuvossa auton laatua osoittava tunnusvalaisin (vaatimukset: ks. 25 §);

ii) luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä M2 - ja M3 -luokan ajoneuvossa edessä ainakin linjan päätepisteen osoittava valaistu kilpi (vaatimukset: ks. 26 §); paikallis- ja lähiliikenteeseen käytettävässä autossa riittää kuitenkin linjanumeron osoittava valaistu kilpi, joka tällöin tulee olla myös auton takana;

v) ajoneuvon ulkopuolelle edessä tai yli yhden metrin takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.

b) Ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä direktiivissä sallitaan, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

i) lumen aurausta suorittavassa autossa ylös asennetut lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisimet;

iv) tiepalveluautossa ja ensiaputoimintaan käytettävässä autossa sen laatua osoittava tunnusvalaisin (käyttöoikeus ja vaatimukset: ks. 29 §);

vi) N2 - ja N3 -luokan ajoneuvossa kuljetusyrityksen, kuljetuksen ostajan tai auton omistajan nimen taikka linjan päätepaikkakuntien nimet osoittavan kilven sekä luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä M2 - ja M3 -luokan ajoneuvossa sivulla linjanumeron ja edessä auton täynnä olemista osoittavan kilven valaisimet (vaatimukset: ks. 26 §);

vii) M2 -, M3 -, N1 -, O2 -luokan ajoneuvossa sivuille ja taakse näkyvät heijastavat nauhamaiset merkinnät tai ääriviivamerkinnät sekä M2 -, M3 -, N-, O2 -, O3 - ja O4 -luokan ajoneuvossa heijastavat mainokset (vaatimukset: ks. II osa, 8 kohta);

viii) erikoiskuljetukseen käytettävässä autossa tai perävaunussa taikka sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet;

ix) Venäjälle suuntautuvassa kansainvälisessä liikenteessä perävaunun vetoon käytettävässä N2 - ja N3 -luokan ajoneuvossa enintään kolme tunnusvalaisinta (vaatimukset: ks. 28 §);

x) Rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 (EU:n palvelusopimusasetuksen) mukaisessa liikenteessä käytettävässä M1-luokan ajoneuvossa saa olla valaistu, matkan määränpäätä osoittava kilpi, joka ei vaaranna liikenneturvallisuutta.

c) Edellä a ja b kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen määrittämiseen sovelletaan, mitä tässä tarkoitetussa direktiivissä tai E-säännössä säädetään.

d) Lumen aurausta suorittavan auton lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisimet saa asentaa sellaiselle korkeudelle kuin olosuhteet vaativat, lähivalaisimet kuitenkin niin suunnattuina, etteivät ne tarpeettomasti häiritse vastaantulijoita. Lisälähivalaisimien virtapiiri on varustettava sellaisella kytkimellä, että vain varsinaiset lähivalot tai lisälähivalot voivat olla kytkettyinä ajon aikana.


Vaatimus ajoneuvolle,järjestelmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle EU-säädös E-sääntö Ajoneuvo. luokat, joita vaatimus koskee Voimaantulopäivä
Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä, EU-asetusta tai E-sääntöä vastaamisesta
-muutossäädökset uudelle ajoneuvo-tyypille ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle uudelle ajoneuvo-tyypille ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle

31. Turvavyöt50a 77/541/ETY 16, 44, 129 (lasten turvalaitteen turvavyön osalta) M, N M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 M1- ja N1-luokat sekä M2-luokka ≤ 3500 kg: 1993
-81/576/ETY
-82/319/ETY M1-luokka: 1993
-90/628/ETY M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.7.1997 M2-luokka ≤ 3500 kg ja N-luokka: 1993 M2-luokka ≤ 3500 kg ja N-luokka: 1.7.1997
-96/36/EY M1-luokka: 1.10.1997 M1-luokka: 1.10.1999 M2-luokka > 3500 kg, N-luokka ja M3-luokka: 1.10.1997; M2-luokka: ≤ 3500 kg: 1.10.1999 M2-luokka > 3500 kg, N-luokka ja M3-luokka: 1.10.1999; M2-luokka: ≤ 3500 kg: 1.10.2001
-2000/3/EY51 M1-luokka: 1.10.2001 M1-luokka: 1.10.2002 N1-luokka ja M2-luokka ≤ 3500 kg: 1.10.2002; muut ajoneuvoluokat ks. 96/36/EY
-2005/40/EY50b M1-luokka: 20.10.2006 M1-luokka: 20.10.2007 M2-, M3- ja N-luokat: 20.10.2006 M2-, M3- ja N-luokat: 20.10.2007
29.4.2009– 29.10.20121a 29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014

II OSA

e-sääntöjä vastaavien ajoneuvojen, järjestelmien osien ja erillisten teknisten yksiköiden tunnustaminen ja hyväksyntävaatimukset

Sellaiset ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevat E-säännöt, joita vastaavia erityisdirektiivejä ei ole annettu, ovat seuraavassa taulukossa. Taulukossa mainittujen E-sääntöjen vaatimuksia vastaavat järjestelmät, osat ja erilliset tekniset yksiköt hyväksytään. Jos voimaantuloa koskeviin sarakkeisiin on merkitty päivämäärä, tulee järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön olla tyyppihyväksytty asianomaisen E-säännön voimaantulopäivänä voimassa olevan version mukaisesti tai vastata sen vaatimuksia, riippuen siitä, kummassa sarakkeessa päivämäärämerkintä on.

Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö E- sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee Voimaantulopäivä
Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus E-sääntöä vastaamisesta
uudelle ajoneuvotyypille ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle uudelle ajoneuvotyypille ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
1. Varoituskolmio 27 M, N, O 1993
2. Lasten turvalaitteet 44 129 M, N M, N 1993 9.7.2013
3. Valonheitinten pesulaite 45 M, N
5. Ajoneuvon nestekaasulaitteet 67 115 M, N M, N 1.1.2004 1a, 1b 1.6.2006 1a
6. Raskaan ajoneuvon ja pitkän ajoneuvoyhdistelmän tunnuskilpi 70 N2, N3, O 19932
Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö E- sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee Voimaantulopäivä
Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus E-sääntöä vastaamisesta
uudelle ajoneuvotyypille ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle uudelle ajoneuvotyypille ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
7. Akkukäyttöisen sähköajoneuvon ominaisuudet4 100 M, N
8. Heijastavat ääriviivamerkinnät ja mainokset 1043 M2, M3, N, O2, O3, O4
9. Ajoneuvon maakaasulaitteet 110 115 M, N M, N 1.6.20061a, 1b 1.6.2006 1a
10. Säiliöauton ja -perävaunun kaatumisstabiliteetti 111 N, O
11. Jälkiasennettavat ilmatyynyt 114 M, N
12. Kääntymisvalaisimet 119 M, N
13. Henkilöautojen ja niiden perävaunujen vanteet 124 M1, O1, O2
14. Jälkiasennettavat matkustaja- ja matkatavaratilan väliseinät 126 M1

1a Tyyppihyväksyntävaatimusta ei sovelleta kolmansiin maihin vietäviin ajoneuvoihin.

1b Vaatimus ei koske uusia ensi kertaa käyttöön otettavia EY-tyyppihyväksyttyjä ajoneuvoja.

2 Tunnuskilpi vaaditaan yli 15,5 metrin pituisessa yhdistelmässä. Vaihtoehtoisesti ajoneuvossa saa olla 25 mm levein punaisin päiväloistevärillä maalatuin tai heijastavin reunuksin varustettu vähintään 0,30 m x 0,80 m mittainen kilpi, jossa on keltaisella heijastavalla pohjalla musta ajoneuvoyhdistelmän kuva. Kuvan alla saa olla merkintä yhdistelmän pituudesta.

3 a) Heijastavan nauhamaisen merkinnän tai ääriviivamerkinnän tulee olla 50–60 mm leveä.

b) Heijastava mainos tulee sijoittaa ajoneuvon sivuille yhtenäisen ääriviivamerkinnän sisään eikä mainos saa heikentää yhtenäisen ääriviivamerkinnän eikä valaisinten tai heijastimien toimintaa. Mainokset tulee toteuttaa E-säännössä n:o 104 tarkoitetuilla D- tai E-luokan heijastusmateriaaleilla. Mainoksessa saa olla enintään 15 kirjainta tai numeroa. Kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla vähintään 0,30 metriä ja enintään 1,00 metriä. D-luokan heijastusmateriaalilla toteutetun mainoksen pinta-ala saa olla enintään 2,0 m2. N1- ja O2-luokan ajoneuvon sivulle saa sijoittaa yhtenäisen ääriviivamerkinnän sisään mainoksen, jos ajoneuvon pituus on vähintään 6 000 mm. N1- ja O2-luokan ajoneuvon heijastava mainos tulee toteuttaa E-luokan heijastusmateriaalilla.

4 Katso myös 18 a §.

Liite 8

AJONEUVOJA KOSKEVAT KANSALLISET POIKKEUKSET LIITTEIDEN 1-7 VAATIMUKSISTA


Kohta Kohde Direktiivi/EY-asetus E-sääntö Vaatimuksenmukaisuuden osoittamistapa
M1 M2,3 N1 N2,3 O1,2 O3,4

31 Turvavyöt 77/541/ETY 16, 44, 129 X/I24 E13 X24 E13 X/I24 E13 X/I14,24 E13

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.