617/2014

Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014

Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain (1509/2001) 1 §, sellaisena kuin se on laissa 125/2007, sekä

lisätään 16 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettuihin talletuspankkeihin (pankki).

Tämän lain 1, 2—10 ja 15 §:ää sekä 16 §:n 1 ja 3 momenttia sovelletaan lisäksi Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 6 §:n 16 kohdassa tarkoitettuun ulkomaiseen ETA-sivuliikkeeseen. Jäljempänä tämän lain 3 §:stä poiketen Finanssivalvonta on toimivaltainen viranomainen tekemään päätöksen sivuliikkeen toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä.

16 §
Keskeytyksen lakkaaminen

Ulkomaisen ETA-sivuliikkeen toiminnan keskeytys lakkaa sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, kun sivuliikkeen kotivaltion viranomainen päättää luottolaitostoiminnasta annetun lain 19 luvun 1 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta tervehdyttämistoimesta tai 2 kohdassa tarkoitetun likvidaatiomenettelyn aloittamisesta luottolaitoksessa, johon sivuliike kuuluu.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2014.

HE 39/2014
TaVM 6/2014
EV 62/2014
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU (32013L0036); EUVL N:o L 176, 27.6.2013, s. 338-436
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013 (32013R0575): EUVL N:o L 176, 27.6.2013, s. 1-337

  Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.