230/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahaston säilytysyhteisön velvollisuuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 15 luvun 8 §:n ja 16 luvun 5 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala ja suhteellisuusperiaate

Tässä asetuksessa säädetään vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014):

1) 15 luvun 2 §:n 3 momentin tarkoittamasta varojen erillään pitämisestä;

2) 15 luvun 3 §:n 1 momentin tarkoittamasta varojen asianmukaisesta tallettamisesta;

3) 15 luvun 5 §:n 1 momentin 4 kohdan tarkoittamista asiankuuluvista edellytyksistä ulkoistettaessa tehtäviä kolmannelle osapuolelle;

4) 15 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta säilytysyhteisön tehtävien ulkoistamisesta silloin, kun se, jolle tehtävä ulkoistetaan, sijaitsee kolmannessa maassa;

5) 16 luvun 3 §:n 2 ja 3 momentin tarkoittamaa riittävää huolellisuutta koskevista edellytyksistä.

Tätä asetusta sovellettaessa säilytysyhteisölle asetettujen velvollisuuksien täyttämisen edellytyksiä, kuten asianmukaisuutta ja huolellisuutta, arvioitaessa on otettava huomioon vaihtoehtorahaston koko, oikeudellinen ja hallinnollinen rakenne, toiminnan riskillisyys sekä säilytettävien varojen laatu ja määrä (suhteellisuusperiaate). Säilytysyhteisön on hyväksyttävä suhteellisuusperiaatteen soveltamisen perusteet.

2 §
Varojen erillään pitäminen

Säilytysyhteisön on varojen erillään pitämiseksi säilytettävä ja käsiteltävä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 15 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja rahoitusvälineitä sijoituspalvelulain (747/2012) seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1) säilytysyhteisön hallintaan luovutettujen asiakkaan rahoitusvälineiden ja rahavarojen (asiakasvarat) säilyttäminen ja käsittely on järjestettävä luotettavalla tavalla;

2) asiakasvarojen säilyttämisessä ja käsittelyssä on erityisesti huolehdittava siitä, että säilytysyhteisön varat pidetään selkeästi erillään asiakasvaroista;

3) asiakasvaroista on pidettävä luotettavasti kirjaa siten, että kunkin asiakkaan asiakasvarat ovat riittävästi eriteltyinä muiden asiakkaiden varoista.

Säilytysyhteisön on voitava milloin tahansa todeta, että asiakasvarat selkeästi kuuluvat tietylle vaihtoehtorahastolle.

3 §
Varojen asianmukainen tallettaminen

Säilytysyhteisön on varmistettava, että vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 15 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut varat on viipymättä talletettu vaihtoehtorahaston, sen lukuun toimivan vaihtoehtorahastojen hoitajan tai säilytysyhteisön lukuun avatuille käteistileille.

Säilytysyhteisön on varmistuttava siitä, että 1 momentissa tarkoitetut käteistilit on avattu keskuspankkiin, luottolaitokseen tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan saaneeseen talletusten vastaanottamiseen oikeutettuun luottolaitokseen.

Jos 2 momentissa tarkoitettua yhteisöä ei ole käytettävissä tietyillä markkinoilla, säilytysyhteisön on varmistettava, että 1 momentissa tarkoitetut käteistilit on avattu vastaavaan yhteisöön, joka on sellaisen tehokkaan toiminnan vakautta koskevan sääntelyn ja valvonnan alainen, jotka vastaavat vaikutuksiltaan Euroopan unionin lainsäädäntöä ja joiden täytäntöönpanoa valvotaan tehokkaasti.

Säilytysyhteisön on varmistuttava siitä, että 1 momentissa tarkoitetut varat on talletettu siten, että:

1) asiakkaan rahoitusvälineiden ja rahavarojen (asiakasvarat) säilyttäminen ja käsittely on järjestetty luotettavalla tavalla;

2) asiakasvarojen säilyttämisessä ja käsittelyssä on erityisesti huolehdittu siitä, että 2 tai 3 momentissa tarkoitetun yhteisön varat pidetään selkeästi erillään asiakasvaroista;

3) asiakasvaroista pidetään luotettavasti kirjaa siten, että kunkin asiakkaan asiakasvarat ovat riittävästi eriteltyinä muiden asiakkaiden varoista.

Jos 1 momentissa tarkoitetut varat on talletettu vaihtoehtorahaston lukuun toimivan säilytysyhteisön nimissä avatulle tilille, 2 ja 3 momentissa tarkoitetun yhteisön varoja ja säilytysyhteisön omia varoja ei saa kirjata tällaisille tileille.

4 §
Asiaankuuluvat edellytykset ulkoistettaessa tehtäviä kolmannelle osapuolelle

Säilytysyhteisön on ulkoistaessaan tehtäviään vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 15 luvun 5 §:n 1 momentin nojalla varmistuttava siitä, että seuraavat edellytykset täyttyvät kaiken aikaa kolmannen osapuolen hoitaessa sille ulkoistettuja tehtäviä:

1) kolmannella osapuolella on rakenteet ja asiantuntemus, jotka ovat riittävät ja oikeasuhteiset sille uskottujen vaihtoehtorahaston varojen luonteeseen ja monitahoisuuteen nähden;

2) kolmas osapuoli on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 15 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua säilytystehtävää toteuttaessaan tehokkaan toiminnan vakautta koskevan sääntelyn, vähimmäispääomavaatimukset mukaan luettuina, ja valvonnan alainen asianomaisella oikeudenkäyttöalueella ja sille tehdään määräajoin ulkopuolinen tarkastus sen varmistamiseksi, että rahoitusvälineet ovat sen hallussa;

3) kolmas osapuoli huolehtii erityisesti siitä, että säilytysyhteisön asiakkaiden varat pidetään selkeästi erillään kolmannen osapuolen varoista ja säilytysyhteisön varoista siten, että niiden voidaan milloin tahansa todeta selkeästi kuuluvan tietyn säilytysyhteisön asiakkaille;

4) kolmas osapuoli ei käytä varoja ilman vaihtoehtorahaston tai sen lukuun toimivan vaihtoehtorahastojen hoitajan etukäteen antamaa suostumusta eikä ilmoittamatta tästä etukäteen säilytysyhteisölle;

5) kolmas osapuoli noudattaa, mitä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 14 luvun 2 §:ssä sekä 15 luvun 1—3 §:ssä säädetään.

5 §
Säilytystehtävien ulkoistaminen kolmanteen maahan

Säilytysyhteisön ulkoistaessa tehtäviään vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 15 luvun 5 §:n 1 momentin nojalla silloin, kun kolmannen maan lainsäädännössä edellytetään, että paikallinen yhteisö säilyttää tiettyjä rahoitusvälineitä, eikä 3 §:n 2 kohdan edellytykset täyttäviä yhteisöjä ole, on varmistuttava siitä, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

1) kolmannella osapuolella on riittävä ja oikeasuhtainen hallinto ja asiantuntemus sille uskottujen vaihtoehtorahaston varojen luonteeseen ja monitahoisuuteen nähden;

2) asianomaisen vaihtoehtorahaston sijoittajille on ennen sijoituksen tekemistä ilmoitettu tehtävien siirtämisestä, joka on tarpeen kolmannen maan lainsäädännön lakisääteisten rajoitusten vuoksi, ja tilanteista, joissa se on perusteltua;

3) vaihtoehtorahasto tai sitä hoitava vaihtoehtorahastojen hoitaja on määrännyt säilytysyhteisön siirtämään tällaisten rahoitusvälineiden säilytyksen tällaiselle paikalliselle yhteisölle;

4) kolmas osapuoli huolehtii erityisesti siitä, että säilytysyhteisön asiakkaiden varat pidetään selkeästi erillään kolmannen osapuolen varoista ja säilytysyhteisön varoista siten, että niiden voidaan milloin tahansa todeta selkeästi kuuluvan tietyn säilytysyhteisön asiakkaille;

5) kolmas osapuoli ei käytä varoja ilman vaihtoehtorahaston tai sen lukuun toimivan vaihtoehtorahastojen hoitajan etukäteen antamaa suostumusta eikä ilmoittamatta tästä etukäteen säilytysyhteisölle;

6) kolmas osapuoli noudattaa, mitä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 14 luvun 2 §:ssä sekä 15 luvun 1—3 §:ssä säädetään.

6 §
Vastuusta vapautumista edellyttävä riittävä huolellisuus

Säilytysyhteisö voi vapautua vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesta vastuustaan 3 §:n 2 momentin nojalla, jos se pystyy osoittamaan, että:

1) sen säilytystehtävien ulkoistamista koskevat vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 15 luvun 5 §:ssä ja edellä 3 tai 4 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttyvät;

2) sen ja kolmannen osapuolen välillä on tehty kirjallinen sopimus, jolla nimenomaisesti siirretään säilytysyhteisön vastuu kyseiselle kolmannelle osapuolelle ja jonka nojalla vaihtoehtorahasto tai sen lukuun toimiva vaihtoehtorahastojen hoitaja tai säilytysyhteisö voi vaatia kolmatta osapuolta korvaamaan rahoitusvälineen menettämisestä aiheutuneen vahingon;

3) säilytysyhteisön ja vaihtoehtorahaston tai sen lukuun toimivan vaihtoehtorahastojen hoitajan välillä on tehty kirjallinen sopimus, jossa nimenomaisesti sallitaan säilytysyhteisön vapautuminen vastuusta ja jossa mainitaan objektiivinen peruste tällaiseen vastuusta vapautumiseen.

7 §
Vastuusta vapautumista edellyttävä riittävä huolellisuus ulkoistettaessa kolmanteen maahan

Säilytysyhteisö voi vapautua vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesta vastuustaan kyseisen luvun 3 §:n 3 momentin nojalla, jos se pystyy osoittamaan, että:

1) vaihtoehtorahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa nimenomaisesti sallitaan vastuusta vapautuminen tässä pykälässä säädetyin edellytyksin;

2) asianomaisen vaihtoehtorahaston sijoittajille on ennen sijoituksen tekemistä asianmukaisesti ilmoitettu vastuusta vapautumisesta ja tilanteista, joissa se on perusteltua;

3) vaihtoehtorahasto tai sen lukuun toimiva vaihtoehtorahastojen hoitaja on määrännyt säilytysyhteisön siirtämään rahoitusvälineiden säilytyksen paikalliselle yhteisölle;

4) säilytysyhteisön ja kolmannen osapuolen välillä on tehty kirjallinen sopimus, jolla nimenomaisesti siirretään säilytysyhteisön vastuu kyseiselle kolmannelle osapuolelle ja jonka nojalla vaihtoehtorahasto tai sen lukuun toimiva vaihtoehtorahastojen hoitaja tai säilytysyhteisö voi vaatia kolmatta osapuolta korvaamaan rahoitusvälineen menettämisestä aiheutuneen vahingon;

5) säilytysyhteisön ja vaihtoehtorahaston tai sen lukuun toimivan vaihtoehtorahastojen hoitajan välillä on tehty kirjallinen sopimus, jossa nimenomaisesti sallitaan säilytysyhteisön vapautuminen vastuusta.

8 §
Seuraamukset

Tämän asetuksen rikkomisesta on säädetty hallinnollinen seuraamus vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 22 luvussa.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2014.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU; (32011L0061); EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Lainsäädäntöneuvos
Ilkka Harju

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.