1277/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1332/2002) 5 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta sekä 9 §:n 2 kohta ja

muutetaan 1 §, 5 §:n johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto, 5 §:n 1 momentin 3—5, 7 ja 11 kohta, 7 §, 8 §:n johdantokappale ja 2 kohta, 10 §, 11 §:n 2 momentti ja 12 §:n johdantokappale sekä 3 ja 7 kohta, sellaisena kuin niistä on 7 § asetuksessa 1260/2004, seuraavasti:

1 §
Vakiintunut palkkatulo

Päivärahan perusteena olevaa palkkaa laskettaessa otetaan huomioon palkkatulot vähintään työttömyysturvalain (1290/2002) 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetulta työssäoloehtoon vaadittavalta ajalta. Päivärahan perusteena olevat palkkatulot otetaan huomioon työttömyyttä välittömästi edeltäneeltä ajanjaksolta. Viimeisimmän työttömyyttä edeltävän palkkajakson päättymisen ja työttömyyden alkamisen välissä voi olla kuitenkin enintään 30 päivää.

Päivärahan perusteena olevaa palkkaa laskettaessa ei oteta huomioon palkkatuloja, jotka maksetaan palkan määrittämisen ajanjaksolla, mutta jotka on ansaittu muulla ajanjaksolla tehdystä työstä. Jos työntekijälle palkkajaksolta maksettava palkka säännöllisesti muodostuu useamman palkkajakson aikana tehdyn työn ansioista, tällaiset palkkatulot voidaan ottaa huomioon päivärahan perusteena olevaa palkkaa laskettaessa.

Keskimääräinen päiväpalkka saadaan jakamalla 1 momentissa tarkoitettuna aikana maksettu palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä siten, että työssäoloehtoon luettavaan kalenteriviikkoon katsotaan sisältyvän 5 työpäivää. Työpäiviksi ei kuitenkaan lueta niitä päiviä, jolloin henkilö on ollut poissa työstä työttömyysturvalain 5 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitetusta hyväksyttävästä syystä saamatta tältä ajalta palkkaa.

5 §
Vuositulon määrittäminen

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuun vuosituloon luetaan työsuhteen perusteella saatu palkkatulo ja siihen rinnastettava henkilökohtainen tulo sekä lisäksi seuraavat sosiaalietuudet ja ansionmenetyskorvaukset sekä muut tuet, jos ne ovat saajansa veronalaista tuloa:


3) vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukainen vuorottelukorvaus;


5) sairausvakuutuslain (1224/2004) mukainen päiväraha sekä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha;


7) Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) tai työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä tarkoitettujen työeläkelakien mukainen kuntoutusraha;


11) työntekijän eläkelain 3 §:ssä tarkoitettujen työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke, jonka maksaminen on päättynyt;


7 §
Verotustietojen käyttäminen

Jos ajalta, jolta päivärahan perusteena oleva palkka määrätään, ei ole saatavissa 6 §:ssä tarkoitettua selvitystä palkkatuloista tai ansiotuloista, ne arvioidaan käyttäen viimeksi toimitetussa verotuksessa todettuja 5 §:ssä tarkoitettuja ansiotuloja tarkistettuna siinä suhteessa kuin päivärahan maksuvuodelle vahvistettu työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitettu palkkakerroin poikkeaa edelliselle kalenterivuodelle vahvistetusta palkkakertoimesta. Verotustietojen sijasta voidaan erityisestä syystä käyttää myös muuta luotettavaa selvitystä.

8 §
Sovittelussa huomioon otettava työn perusteella saatu ansiotulo

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa ovat:


2) lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus;


10 §
Työmarkkinatuen tarveharkinta ja osittainen työmarkkinatuki

Työttömyysturvalain 7 luvun 6 §:n mukaiset työmarkkinatuen tarveharkinnassa ja osittaisessa työmarkkinatuessa huomioon otettavat tulot arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon niitä työttömyysaikana tulee jatkuvasti olemaan, tai sen mukaan, minkä tulojen on katsottava vaikuttavan henkilön tulotasoon työttömyysaikana, vaikka tulojen saamisaika poikkeaisi työttömyysajasta. Vuosittain tai muutoin toistuva tuloerä jaetaan tuloksi koko vuodelle tai muulle tulokaudelle. Ennen tarveharkintaa tai osittaisen työmarkkinatuen määräämistä työmarkkinatukeen vaikuttavasta tulosta vähennetään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot.

11 §
Tuloista tehtävät vähennykset

Elinkustannukset ja veronhuojennusten luontoiset vähennykset eivät ole työmarkkinatuen tarveharkinnassa eivätkä työttömyysturvalain 7 luvun 9 §:n mukaisessa osittaisessa työmarkkinatuessa tarkoitettuja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuvia menoja.

12 §
Huomioon otettavat tulot

Työttömyysturvalain 7 luvun 6 §:n mukaisina työmarkkinatuen tarveharkinnassa tai työttömyysturvalain 7 luvun 9 §:n mukaisessa osittaisessa työmarkkinatuessa huomioitavina maksamisajankohdan tilannetta vastaavina tuloina pidetään kaikkia työttömän tai hänen vanhempiensa tuloja tulon lähteestä ja veronalaisuudesta riippumatta, kuitenkin lukuun ottamatta:


3) vanhempien sellaisia työtuloja, joiden ansainta-aika on lyhyt ja joiden ei voida katsoa vaikuttavan henkilön tulotasoon työttömyyden kestäessä;


7) tarveharkintaista vanhemman työmarkkinatukea;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyyn julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaiseen koulutustukeen, työelämävalmennukseen osallistuvalle toimeentulon turvaamiseksi työllistämistukeen ja osa-aikalisään sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyyn julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaiseen toimeentulon turvaamiseksi myönnettyyn päivärahaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Esko Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.