1090/2013

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 4, 5, 8, 9, 11—13, 16—19, 21 ja 22 §, sellaisina kuin niistä ovat 11 ja 13 § osaksi laissa 514/2010, 17 § laissa 1142/2003 sekä 21 ja 22 § osaksi laissa 318/2007,

muutetaan 1 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 3, 6, 7 ja 15 § sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Metsänhoitoyhdistyksen tarkoitus ja tehtävät

Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajien yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä harjoittaman metsätalouden kannattavuutta ja heidän metsätaloudelleen asettamiensa muiden tavoitteiden toteutumista, edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä sekä valvoa jäsentensä etua.


Metsänhoitoyhdistyksen tehtävänä on tarjota jäsenilleen metsän omistamiseen ja metsätalouden harjoittamiseen liittyviä palveluja. Metsänhoitoyhdistyksen oikeuteen harjoittaa taloudellista toimintaa sovelletaan, mitä yhdistyslain (503/1989) 5 §:ssä säädetään.

3 §
Metsänhoitoyhdistyksen perustaminen ja rekisteröinti

Yhdistys voidaan rekisteröidä tässä laissa tarkoitetuksi metsänhoitoyhdistykseksi, jos sen jäseninä rekisteröintiä haettaessa on vähintään 300 metsänomistajaa, joiden hallinnassa on omistusoikeuden tai pysyvän hallintaoikeuden perusteella metsätalouteen käytettävissä olevaa maata yhteensä vähintään 10 000 hehtaaria.

Metsänhoitoyhdistyksen rekisteröimistä koskevaan hakemukseen on liitettävä Suomen metsäkeskuksen lausunto siitä, että 1 momentissa tarkoitetut rekisteröimisen edellytykset ovat olemassa.

Rekisteröidyn metsänhoitoyhdistyksen nimessä tulee olla sana "metsänhoitoyhdistys" tai "metsäreviiri" taikka vastaava ruotsinkielinen sana "skogsvårdsförening" tai "skogsrevir". Näitä sanoja ei saa käyttää muun yhdistyksen nimessä.

Metsänhoitoyhdistyksen perustamiseen ja muuhun rekisteröintimenettelyyn sovelletaan, mitä yhdistyslaissa säädetään yhdistyksen perustamisesta ja rekisteröinnistä.

6 §
Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä

Metsänhoitoyhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä 2 §:ssä tarkoitetut metsänomistajat. Jos metsä on yhteisomistuksessa, kaikki yhteisomistajat voidaan hyväksyä metsänhoitoyhdistyksen jäseniksi. Jos yhdistyksen jäsenenä on yhteismetsälaissa (109/2003) tarkoitettu yhteismetsä, yhteismetsän osakas voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseneksi. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ei omista metsää, voidaan hyväksyä yhdistyksen kannatusjäseneksi ilman äänioikeutta.

7 §
Tietojen saaminen Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Metsänhoitoyhdistyksen oikeuteen saada tietoja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä sovelletaan, mitä Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetussa laissa (419/2011) säädetään. Metsänhoitoyhdistyksellä ei ole kuitenkaan oikeutta saada henkilötietoja henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla perusteella.

15 §
Päätöksenteko metsänhoitoyhdistyksessä

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenten päätösvaltaa käyttävät jäsenten ehdottamat ja vaaleilla valitsemat valtuutetut, jotka muodostavat valtuuston. Jos metsän omistaa 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu yhtymä, yhteisö, yhteisetuus tai puolisot yhteisesti, metsänomistajilla on yksi yhteinen ääni. Valtuutetut valitaan kerralla ilman vaalipiirijakoa. Metsänhoitoyhdistyksen yhdistyessä valtuusto voidaan kuitenkin valita ensimmäisen kerran vaalipiirijakoa noudattaen. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Päätettäessä metsänhoitoyhdistyksen yhdistymisestä ja siihen liittyvistä järjestelyistä päätökseksi tulee yhdistyslain 27 §:n estämättä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa tai, jos päätös tehdään erillisessä äänestystilaisuudessa tai postitse, arvalla ratkaistava tulos. Metsänhoitoyhdistyksen säännöissä ei voida poiketa tästä päätöksentekojärjestyksestä.

Metsänhoitoyhdistyksen valtuuston valitsemisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti rekisteröity metsänhoitoyhdistys katsotaan tämän lain 3 §:n mukaisesti rekisteröidyksi metsänhoitoyhdistykseksi. Jos metsänhoitoyhdistyksen sääntöihin sisältyy tämän lain vastainen määräys, sovelletaan määräyksen sijaan lain säännöstä. Metsänhoitoyhdistysten toimialueita koskevat metsäkeskuksen päätökset raukeavat tämän lain voimaan tullessa.

Tämän lain voimaantulon jälkeen järjestettävissä ensimmäisissä metsänhoitoyhdistyksen valtuuston vaaleissa valtuutetut valitaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 15 §:n 1 momentin mukaisesti postin välityksellä.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten perusteella metsänhoitoyhdistykselle tilitettyjen metsänhoitomaksujen käyttöön ja käytön valvontaan sovelletaan tällä lailla kumotun 12 §:n 1, 2 ja 4 momentin sekä 16, 21 ja 22 §:n säännöksiä 31 päivään joulukuuta 2015 asti.

Vahingonkorvaukseen, joka perustuu ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin, sovelletaan tällä lailla kumottua 18 §:ää. Mainittua pykälää sovelletaan myös vahinkoon, joka on aiheutettu tällä lailla kumotun 12 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä rikkomalla lain voimaantulon ja 31 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana.

Suomen metsäkeskuksen tulee käyttää tällä lailla kumotun 11 §:n 2 momentin mukaisesti metsäkeskuksille tilitetyt varat yksityismetsätalouden edistämiseen 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä.

Metsänhoitoyhdistyksen toimialueelta 1 päivästä joulukuuta 2014 alkaen kannettavista metsänhoitomaksuista tilitetään 98,6 prosenttia metsänhoitoyhdistykselle ja 1,4 prosenttia maksujen kannon ja tilittämisen korvauksena Verohallinnolle. Verohallinto tilittää metsänhoitomaksuja metsänhoitoyhdistyksille viimeisen kerran joulukuun 2015 kausitilityksen yhteydessä. Tämän jälkeen Verohallinto tilittää metsänhoitomaksut valtiolle.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään loppuun tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, jollei edellä toisin säädetä.

HE 135/2013
MmVM 14/2013
EV 176/2013

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.