1024/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan elävien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen siirtämiseen Suomesta toiseen jäsenvaltioon tai toisen jäsenvaltion kautta muuhun kuin jäsenvaltioon taikka toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tai Suomen kautta kolmanteen jäsenvaltioon tai muuhun kuin jäsenvaltioon.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta seuraavien eläinten ja tuotteiden siirtoihin:

1) eläimistä saadut elintarvikkeet mukaan lukien ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet, merikotilot ja äyriäiset;

2) lemmikkieläimet, jotka siirretään lemmikkieläiminä lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 (lemmikkieläinasetus) mukaisesti lukuun ottamatta koiria, kissoja ja frettejä, joita koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täytäntöönpanosta tiettyihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten, joita voidaan kuljettaa muuten kuin kaupallisin kuljetuksin enimmäismäärän osalta annetun komission asetuksen (EU) N:o 388/2010 säännökset;

3) omistajan mukanaan kuljettamat vesieläimet, joita pidetään ja kasvatetaan ainoastaan koristetarkoituksiin ja joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi; sekä

4) sirkuseläinten kuljettamiseen jäsenvaltioiden välillä sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun komission asetuksen (EY) N:o 1739/2005 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut eläimet, joita pidetään mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa sirkuksessa.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tarkastuksella eläinten, alkioiden ja sukusolujen taikka niitä koskevien asiakirjojen tutkimista taikka muuta vastaavaa menettelyä tai muodollisuutta, jonka tarkoituksena on ihmisten tai eläinten terveyden turvaaminen;

2) lähtöpitopaikalla jäsenvaltiossa sijaitsevaa pitopaikkaa tai keräyskeskusta, josta eläimet, alkiot tai sukusolut lähetetään toiseen jäsenvaltioon;

3) määränpääpitopaikalla jäsenvaltiossa sijaitsevaa pitopaikkaa, johon toisesta jäsenvaltiosta lähetetyt eläimet, alkiot tai sukusolut saapuvat; sekä

4) hevoseläimellä tunnistusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja Equus -sukuun kuuluvia kavioeläinnisäkäslajeja ja niiden risteytyksiä.

Tässä asetuksessa käytetään myös eläintautilain 6 §:ssä määriteltyjä käsitteitä.

4 §
Toimijan rekisteröityminen

Eläintautilain 60 § tarkoitettu rekisteröinti vaaditaan siirrettäessä liitteessä I lueteltuja eläinlajeja, alkioita ja sukusoluja.

Rekisteröintiä ei kuitenkaan vaadita:

1) siirtoihin, joita varten toimijalla on eläintautilain 61 §:ssä tarkoitettu hyväksyminen;

2) siirtoihin, joihin toimijalla on eläintautilain 63 § 1 momentissa tarkoitettu lupa;

3) eläinten alkioiden tai sukusolujen toimittamiseen eläintautilain 46 §:ssä tarkoitetulta hyväksytyltä sperman keräysasemalta, hyväksytystä spermavarastosta tai hyväksytyn alkioiden keräys- tai tuotantoryhmän tiloista;

4) edellä 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettujen koirien, kissojen ja frettien siirtoihin;

5) jänisten ja kanien siirtoihin, jollei määränpäänä oleva jäsenvaltio edellytä virkaeläinlääkärin suorittamaa lähtötarkastusta ja siitä annettua todistusta.

5 §
Tarkastukset

Liitteessä II mainitut eläinlajit, alkiot ja sukusolut on tarkastettava eläintautilain 64 § 1 ja 3 momentissa säädetyllä tavalla. Suomesta toiseen jäsenvaltioon siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevan tarkastuksen suorittaa kunnaneläinlääkäri, lukuun ottamatta liitteessä II mainittuja eläimiä, jotka toimija voi itse tarkastaa.

Tarkastuksessa on varmistettava, että siirrettäviksi aiotut tai vastaanotetut eläimet, alkiot ja sukusolut on merkitty siten, että ne voidaan yhdistää niitä koskevaan terveystodistukseen tai muuhun asiakirjaan. Tarkastuksessa on myös varmistettava, että eläimillä on tunnistusasiakirja, jos se on säädetty kyseessä olevaan lajiin kuuluvien eläinten siirtokelpoisuuden ehdoksi.

Suomesta toiseen jäsenvaltioon siirrettävien eläinten, alkioiden ja sukusolujen tarkastuksessa on lisäksi varmistettava, että eläimet, alkiot ja sukusolut täyttävät siirtokelpoisuudelle säädetyt lähtöpitopaikkaa sekä rekisteröintiä ja merkintää koskevat ehdot.

Jos tarkastuksen tehnyt valvontaviranomainen ei ole Traces-tietojärjestelmään rekisteröity käyttäjä tai teknisten ongelmien vuoksi tietojärjestelmän käyttö ei tilapäisesti ole hänelle mahdollista, tietojärjestelmää voi eläintautilain 66 § 1 momentissa tarkoitetun terveystodistuksen laadinnassa ja lähettämisessä sekä mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetun tarkastuksen tuloksen raportoinnissa hänen puolestaan käyttää toinen valvontaviranomainen.

6 §
Näytteenotto

Eläintautilain 64 § 2 momentissa tarkoitetun pistokokeena tehtävän tarkastuksen yhteydessä otettavat näytteet on otettava kahden työpäivän kuluessa eläinten, alkioiden tai sukusolujen saapumisesta määränpääpitopaikkaan. Laboratoriotutkimusta varten on otettava vähintään kaksi samanlaista näytettä.

7 §
Terveystodistus

Eläinlajeista, alkioista ja sukusoluista, joita koskeva virallinen terveystodistus on laadittava ja lähetettävä käyttäen Traces-tietojärjestelmää, säädetään eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004.

Virallinen terveystodistus tai muu siirtokelpoisuuden ehtona oleva asiakirja voi koskea vain niitä samaan kuljetukseen sisältyviä eläimiä, alkioita tai sukusoluja, joilla on sama lähtöpitopaikka ja määränpääpitopaikka.

8 §
Tietojen säilyttämisvelvollisuus

Eläintautilain 65 § mukainen tietojen säilyttämisvelvollisuus koskee liitteessä II mainittuja eläimiä, alkioita ja sukusoluja.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014

Tällä asetuksella kumotaan eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (977/2006).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Liite 1

Eläinlajit, alkiot ja sukusolut, joiden siirto edellyttää toimijan rekisteröitymistä

 1. Nautaeläimet

 2. Siat

 3. Lampaat

 4. Vuohet

 5. Kamelieläimet

 6. Hirvieläimet lukuun ottamatta teurasporoja sekä Suomen ja Ruotsin tai Norjan välillä kilpailuihin tai muuta vastaavaa tilapäistä tarkoitusta varten siirrettäviä poroja

 7. Muut sorkkaeläimet

 8. Kavioeläimet hevoseläimiä lukuun ottamatta

 9. Koirat, kissat ja fretit

10. Minkit, ketut, hillerit ja supikoirat

11. Jänikset ja kanit

12. Siipikarja ja siitosmunat

13. Muut linnut

14. Mehiläiset ja kimalaiset

15. Vesiviljelyeläimet

16. Nautaeläinten alkiot ja sukusolut

17. Sikojen, alkiot ja sukusolut

18. Hevoseläinten alkiot ja sukusolut

19. Lampaiden alkiot ja sukusolut

20. Vuohien alkiot ja sukusolut

21. Vesiviljelyeläinten viljelyyn tarkoitettu mäti ja maiti

Liite 2

Eläinlajit, alkiot ja sukusolut, joiden siirto edellyttää tarkastusta

Alaviitteistä käyvät ilmi tilanteet, joissa toimija voi suorittaa eläinten lähtötarkastuksen itse.

 1. Nautaeläimet

 2. Siat

 3. Lampaat

 4. Vuohet

 5. Hevoseläimet ¹

 6. Kamelieläimet

 7. Hirvieläimet

 8. Muut kavio- ja sorkkaeläimet

 9. Apinat

10. Koirat, kissat ja fretit

11. Minkit, ketut, hillerit ja supikoirat

12. Jänikset ja kanit ²

13. Siipikarja ja siitosmunat

14. Muut linnut ³

15. Mehiläiset ja kimalaiset

16. Vesieläimet

17. Nautojen alkiot ja sukusolut

18. Sikojen alkiot ja sukusolut

19. Hevoseläinten alkiot ja sukusolut

20. Lampaiden alkiot ja sukusolut

21. Vuohien alkiot ja sukusolut

22. Vesieläinten viljelyyn tarkoitettu mäti ja maiti

1 Toimija voi tarkastaa rekisteröidyn hevosen siirrossa kilpailumatkalle Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan.

2 Toimija voi tehdä tarkastuksen, ellei määränpäänä oleva jäsenvaltio edellytä virkaeläinlääkärin tekemää tarkastusta.

3 Toimija voi tehdä tarkastuksen, elleivät kyseessä ole papukaijalinnut.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.