252/2013

Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2013

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 20 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 256/2009, sekä

muutetaan liitteessä 1 oleva I osa, sellaisena kuin se on asetuksissa 256/2009, 694/2009 ja 584/2010, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä huhtikuuta 2013.

Asetuksen 20 §:ää sovelletaan kuitenkin 31 päivään lokakuuta 2014 asti ajoneuvoon, johon ei sovelleta liitteen 1 osan I kohdan 43 vaatimuksia ja joka otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2014.

  Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2013

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Yli-insinööri
Maria Rautavirta

Liite 1

I OSA

AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna 1993 tai sen jälkeen käyttöön otetun tai otettavan M-, N- ja O-luokan ajoneuvon tyyppihyväksynnässä ja yksittäishyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa. Taulukossa rinnakkaisina vaatimuksina mainittuja kansallisia säännöksiä ei sovelleta EY-tyyppihyväksyntään. EY-tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin, joita on tyyppihyväksynnän jälkeen muutettu, sovelletaan muutosten osalta tämän liitteen tai auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (779/1998) vaatimuksia.

2. Jos tyyppihyväksyntä- tai vastaavuusvaatimuksen voimaantulopäivä on merkitty:

a) yhden direktiivin kohdalle;

b) direktiivin yhden muutoksen kohdalle;

c) direktiivin sen yhden tai useamman muutoksen alueelle; tai

d) useamman muutoksen alueelle,

sanottu direktiivi muutoksineen, muutos tai useammat muutokset tulevat voimaan ja niitä sovelletaan sanotusta päivästä alkaen Suomessa tyyppihyväksyttävään, yksittäishyväksyttävään tai rekisteröinti- tai muutoskatsastettavaan ajoneuvoon.

3. Autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteen IV osan II UNECE-sääntöjen liiteluettelossa mainitut E-säännöt vastaavat taulukon erityisdirektiivejä tai -asetuksia.

Euroopan komissio tiedottaa (A)-merkinnällä merkittyjen direktiivien soveltamisesta asetuksen (EY) N:o 661/2009 13 artiklan päivämäärien jälkeen.

4. Tässä taulukossa ja sen alaviitteissä ajoneuvon massalla ja ajoneuvon enimmäismassalla tarkoitetaan sen suurinta teknisesti sallittua massaa kuormitettuna.

5. Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan ilman kansallista sääntelyä.

6. Bulgarian ja Romanian Euroopan Unioniin liittymisen johdosta tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla seuraavat direktiivit katsotaan täydennetyiksi direktiivin 2006/96/EY niihin kohdistuvilla muutoksilla: 70/156/ETY, 2000/40/EY, 2001/56/EY, 2001/85/EY, 2005/66/EY, 70/157/ETY, 70/220/ETY, 70/221/ETY, 70/388/ETY, 71/127/ETY, 2003/97/EY, 71/320/ETY, 72/245/ETY, 74/61/ETY, 74/408/ETY, 74/483/ETY, 76/114/ETY, 76/757/ETY, 76/758/ETY, 76/759/ETY, 76/760/ETY, 76/761/ETY, 76/762/ETY, 77/538/ETY, 77/539/ETY, 77/540/ETY, 77/541/ETY, 2000/3/EY, 78/318/ETY, 78/932/ETY, 91/226/ETY ja 95/28/EY.

Vaatimus ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle EU-säädös E-sääntö Ajoneuvo luokat, joita vaatimus koskee Voimaantulopäivä
Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä, EY-asetusta tai E-sääntöä vastaamisesta
- muutossäädökset uudelle ajoneuvo­tyypille ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle uudelle ajoneuvo­tyypille ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
0. Auton ja sen perävaunun (M-, N- ja O-luokan ajoneuvotyypit) tyyppihyväksyntä 70/156/ETY1 (kumottu 29.4.2009 alkaen) M, N, O M1-luokka: 1.1.19962 M1-luokka: 1.1.19982 1993
-78/315/ETY3
-78/547/ETY4
-80/1267/ETY5
-87/358/ETY6
-87/403/ETY7
-92/53/ETY8
-93/81/ETY9 (kumottu 29.4.2009 alkaen) 1.10.1993
-95/54/EY10 10 M, N M1-luokka: 1.1.1998 M1-luokka: 1.10.2002 1.1.1998 1.10.2002
-96/27/EY11 95 M1, N1 (R-pisteen korkeus ≤ 700 mm) 1.10.1998 1.10.2003
-96/79/EY12 94 M1 ≤ 2500 kg 1.10.1998 1.10.2003
-97/27/EY13 M2, M3, N, O 1.8.1997
-98/14/EY14 (kumottu 29.4.2009 alkaen) M, N, O M1-luokka: 1.10.1998 ei koske; aiempaa vaatimustenmu kaisuustodistusta voi käyttää 30.9.1999 saakka 1.10.1998 ei koske; aiempaa vaatimustenmuka isuustodistusta voi käyttää 30.9.1999 saakka
-98/91/EY15 105 N, O 1.12.1999
-2000/40/EY16 (A) 93 N2, N3 10.8.2003
-2001/56/EY17 (A) 122 M, N, O M1-luokka: 9.5.2004 M1-luokka: 9.5.2005 9.5.2004 ei koske
-2001/85/EY18 36, 52, 66, 107 M2, M3 13.2.2004 (koskee EY-tyyppihyväksynnän myöntämistä ajoneuvotyypille tai korityypille erillisenä teknisenä yksikkönä) ei koske 13.2.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös; kumottu 29.4.2009–29.10.2012 alkaen) 13.2.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös; kumottu 29.10.2010–29.10.2014 alkaen, katso alaviite 1a)
-2001/92/EY19 43 M, N, O M1-luokka: 1.10.2002 M1-luokka: 1.7.200319a 1.10.2002 ei koske
-2001/116/EY20 (kumottu 29.4.2009 alkaen) M, N, O M1-luokka: 1.7.2002 M1-luokka: 1.7.2003 (koskee vaatimustenmu kaisuustodistuksen mallia) muut ajoneuvoluokat: 1.7.2002 muut ajoneuvoluokat: 1.7.2003 (koskee vaatimustenmuk aisuustodistuksen mallia)
-2003/102/EY20a M1, N1 1.10.2005/ 1.9.2010 31.12.2012/ 1.9.2015
-2003/97/EY20b (A) 46 M, N 26.1.2006/ 26.1.2007 26.1.2007/ 26.1.2010
-2004/3/EY20c (kumottu 2.1.2013 alkaen) M1, N1 M1-luokka: 19.2.2005; N1-luokka, I alaluokka: 1.1.2006;
N1-luokka, I alaluokka: 1.1.2005: N1-luokka, II ja III alaluokat: 1.1.2008
N1-luokka, II ja III alaluokat: 1.1.2007
-2004/78/EY20d M, N, O 1.1.2006 1.1.2007
-2004/104/EY20e 10 M, N, O M1-luokka: 1.7.2006 M1-luokka: 1.1.2009 muut ajoneuvoluokat: 1.7.2006 muut ajoneuvoluokat: 1.1.2009
-2005/49/EY20e 10 M, N, O M1-luokka: 1.7.2006 M1-luokka: 1.8.2006 muut ajoneuvoluokat: 1.7.2006 muut ajoneuvoluokat: 1.8.2006
-2005/64/EY20f M1, N1 M1- ja N1 ­luokat: 15.12.2008 M1- ja N1 ­luokat: 15.7.2010
-2005/66/EY20g M1, N1 M1-luokka ≤ 3500 kg ja N1-luokka: 25.11.2006 M1-luokka ≤ 3500 kg ja N1-luokka: 25.5.2007
-2006/28/EY20e 10 M, N, O M1-luokka: 1.7.2006 muut ajoneuvoluokat: 1.7.2006
-2006/40/EY20h* M1, N1 81 21.6.2008/ 1.1.2011/ 21.6.2008 21.6.2009/ 1.1.2017/ 21.6.2009
-2007/37/EY M1, N1 81 21.6.2008 21.6.2009
-EY N:o 715/200720i* M1, M2, N1, N2 26b 1.9.2009 1.1.2011
2007/46/EY1a M, N, O 29.04.2009– 29.10.20121a 29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 1060/2008* 29.04.2009– 29.10.20121a 29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 78/200920a* M1, N1 24.11.2009 24.2.2011
-EY N:o 79/200920n* M, N 24.11.2011 24.2.2012
-EY N:o 385/2009* M, N, O 29.4.2009– 29.10.20121a 29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 595/200920j* M, N 31.12.2012 31.12.2013
-EY N:o 661/200920o* M, N, O 1.11.2012 1.11.2014
-EU N:o 371/2010* M, N 29.4.2010
-2010/19/EU20k N, O 9.4.2011
-EU N:o 183/2011* M1, N1 26.2.2012
-EU N:o 582/201120j* M, N, O 31.12.2012 31.12.2013
-EU N:o 678/2011* M, N, O 29.10.201220l
-EU N:o 65/201220m* M1 1.11.2012 1.11.2014
-EU N:o 1229/2012* M, N, O M1, N1 pienet sarjat: 1.11.2016
-EU N:o 1230/201213* M2, M3, N, O
-EU N:o 143/201320i* M1, N1
-EU N:o 171/2013* (kumottu) M1, N1
-EU N:o 195/201320i* M1, N1
1. Sallittu melutaso ja pakojärjestelmä 70/157/ETY 51, 59 (varaosa­äänenvaimennin) M, N 1993
-73/350/ETY
-77/212/ETY
-81/334/ETY
-84/372/ETY
-84/424/ETY
-89/491/ETY
-92/97/ETY (varaosaäänen­vaimennin ym.)21 1.10.1995 1.10.1996
-96/20/EY 1.1.1997 ei koske
-1999/101/EY 1.10.2000 ei koske
-2007/34/EY21a 6.7.2008 ei koske
2. Päästöt/Tiedonsaanti 70/220/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen) 49, 83, 103 (varaosakat alysaattori) M1- ja N1-luokat M1-luokan ottomoottorilla varustettuun ajoneuvoon sovelletaan 1.1.1992 alkaen Yhdysvaltojen liittovaltion vuonna 1985 tai myöhemmin käyttöön otetuille henkilöautoille asettamia vaatimuksia (Code of Federal Regulations, § 86.087-8) tai niitä vastaavia Sveitsin, Itävallan, Ruotsin, Norjan tai Saksan asettamia vaatimuksia. M1-luokan dieselmoottorilla varustettuun henkilöautoon ja ensi kertaa käyttöön otettuun pakettiautoon vaatimusta sovelletaan 1.1.1993 alkaen vaihtoehtona direktiivin 91/441/ETY mukaisille vaatimuksille.
-74/290/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen) Vuonna 1992 käyttöön otettuun henkilöautoon, jonka kantavuus on suurempi kuin 760 kg, maastohenkilöautoon, vientirekisteröitävään, muuttotavarana tullattuun taikka ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan hallinnassa olevaan henkilöautoon, nopeuskilpailussa käytettävään henkilöautoon sitä kilpailussa käytettäessä, kilpailuun mentäessä ja sieltä palattaessa, perintönä tai testamentilla saatuun autoon ja tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankittuun autoon sovelletaan kuitenkin direktiivin 83/351/ETY tai vastaavantasoisia vaatimuksia.
-77/102/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)
-78/665/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)
-83/351/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)
-88/76/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)
-88/436/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)
-89/491/ETY (liite II kumottu 2.1.2013 alkaen)
-89/458/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen)
-91/441/ETY22 (EURO 1) (kumottu 2.1.2013 alkaen) 1.1.1995
-93/59/ETY (N1-luokka) (kumottu 2.1.2013 alkaen) 1.1.1995
-94/12/EY23 (EURO 2) (kumottu 2.1.2013 alkaen) 1.1.1996; poikkeukset suoraruiskutteiselle dieselmoottorille 30.9.1999 saakka 1.1.1997; poikkeukset suoraruiskutteiselle dieselmoottorille 30.9.1999 saakka
-96/44/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen) 1.1.1997 ei koske
-96/69/EY24 (N1-luokka) (kumottu 2.1.2013 alkaen) N1-luokka, alaluokka I: 1.10.1997; N1-luokka, alaluokka I: 1.10.1998;
alaluokat II ja III: 1.10.1998; alaluokat II ja III: 1.10.1999;
poikkeukset suoraruiskutteiselle dieselmoottorille 30.9.1999 saakka poikkeukset suoraruiskutteiselle dieselmoottorille 30.9.1999 saakka
-98/69/EY25 (EURO 3 ja 4) (kumottu 2.1.2013 alkaen) 1.1.2000/01/05/06 1.1.2001/02/06/07
-98/77/EY (varaosakatalysaattori) (kumottu 2.1.2013 alkaen) 1.10.1999
-1999/102/EY26 (kumottu 2.1.2013 alkaen) 1.1.2000/01/03/05/06 1.1.2001/02/04/06/07
-2001/1/EY26 (kumottu 2.1.2013 alkaen) 1.1.2003/06 1.1.2004/07
-2001/100/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen) 1.1.2002/0327 ei koske
-2002/80/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen) 1.7.200328 M1-luokka ≤ 2500 kg, N1-luokka, I alaluokka: 1.1.2006;
M1-luokka > 2500 kg, N1luokka, II ja III alaluokat: 1.1.2007
-2003/76/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen) 4.9.2004
EY N:o 715/200726a* 83 M1, M2, N1, N226b Euro 5: 1.9.2009/2010; Euro 5: 1.1.2011/2012;
-EY N:o 595/2009* (soveltaminen 31.12.2012) Euro 6: 1.9.2014/2015 Euro 6: 1.9.2015/2016
-EY N:o 692/200826c*
-EU N:o 566/2011*
-EU N:o 459/2012* Euro 6c: 1.9.2017/2019
-EU N:o 630/201226d*
-EU N:o 143/201326e* Valmistuneet ajoneuvot: 1.1.2014
-EU N:o 171/2013* (kumottu)
-EU N:o 195/2013* (ekoinnovaatiot)
3. Polttonestesäiliöt ja alleajosuojat takana29, 29a 70/221/ETY (A) 34, 58 M, N, O M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 1993
-79/490/ETY30 (A) (alleajosuoja)
-81/333/ETY (A) (alleajosuoja)
-97/19/EY (polttonestesäiliö) (A) M1-luokka: 1.10.1997 ei koske 1.10.1997 ei koske
-2000/8/EY (muoviset polttoainesäiliöt) (A) M1-luokka: 3.5.2002 M1-luokka: 3.5.2003 3.5.2002 ei koske
-2006/20/EY (alleajosuoja) (A) M1-luokka: 11.9.2007 M1-luokka: 11.3.2010 11.9.2007 11.3.2010
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
4. Takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattava tila 70/222/ETY (kumottu) M, N, O M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 N- ja O-luokat, muut M-luokan ajoneuvot: 1.1.1999
29.4.2009– 29.10.20121a 29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012
-EU N:o 1003/2010*
5. Ohjauslaite31 70/311/ETY (A) 79 M, N, O M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 puoliperävaunun vetoauto: 1993
-92/62/ETY (A) muu M-luokan ajoneuvo: 1.1.2000 puoliperävaunun vetoauto: 1.1.1998;
O-luokan ajoneuvot: 1.1.2000
-1999/7/EY (A) M1-luokka: 1.10.2000 ei koske 1.10.2000 ei koske
29.4.2009– 29.10.20121a 29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
6. Ovet 70/387/ETY32 (A) 11 M1 M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 1993
-98/90/EY (A) M1, N M1-luokka: 1.10.2000 ei koske 1.10.2000 ei koske
-2001/31/EY (A) M1-luokka: 1.12.2001 ei koske 1.12.2001 ei koske
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
-EU N:o 130/2012* M, N 1.11.2012 1.11.2014
7. Äänimerkinantolaite 70/388/ETY (A) 28 M, N M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 1993
29.4.2009– 29.10.20121a 29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
8. Taustapeilit/epäsuoran näkemisen laitteet33 71/127/ETY34 (A) 46 M, N M1-luokka:1.1.1996 M1-luokka:1.1.1998 1993
-79/795/ETY34 (A)
-85/205/ETY34 (A)
-86/562/ETY34 (A)
-88/321/ETY34 (A)
2003/97/EY34a (A) 46 M, N 26.1.2006 / 26.1.200734b, 34c M2-, M3-, N2ja N3-luokat: 26.1.2007; M2-, M3-, N2- ja N3-luokat: 26.1.200734d; M2- ja M3-luokat: 26.1.2007;
-2005/27/EY (A) M1- ja N1 -luokat: 26.1.2010 N1-luokka: 26.1.2007 N2- ja N3-luokat: 26.1.2007, 1.1.200034e;
N1-luokka: 26.1.2010
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
9. Jarrulaitteet35 71/320/ETY 13, 13-H, 90 (varaosajarrupäällysteet) M, N, O M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 1993
-74/132/ETY
-75/524/ETY
-79/489/ETY
-85/647/ETY36
-88/194/ETY
-91/422/ETY (sisältää vaatimuksen lukkiutumattomista jarruista) N3-luokka > 16 t, O4-luokan perävaunun vetoauto, M3-luokka > 12 t, VAK-ajoneuvot (N3-luokan säiliöauto, säiliöperävaunu > 6 t ja sen vetoauto): 1.12.1994
-98/12/EY (sisältää vaatimukset varaosajarrupäällysteille) M1-luokka: 1.10.1999 M1-luokka: 31.3.2001 (koskee myös käyttöön otettavia jarrupäällysteitä) 1.10.1999 31.3.2001
-2002/78/EY (jarrupäällysteiden merkinnät ja pakkaus) Direktiivin vaatimukset täyttävät jarrupäällysteet ja niiden pakkaukset tunnustetaan 1.1.2003 alkaen
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
10. Ajoneuvojen aiheuttamat radiohäirinnät ja sähkömagneettinen yhteensopivuus 72/245/ETY (A) 10 M, N, O M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 ottomoottorilla varustetut: 1993
-89/491/ETY (A)
-95/54/EY37 (A) M1-luokka: 1.1.1998 M1-luokka: 1.10.2002 1.1.1998 1.10.2002
-2004/104/EY (A) M1-luokka: 1.7.2006 M1-luokka: 1.1.2009 muut ajoneuvoluokat: 1.7.2006 muut ajoneuvoluokat: 1.1.2009
-2005/49/EY37b (A) M1-luokka: 1.7.2006 M1-luokka: 1.8.2006 muut ajoneuvoluokat: 1.7.2006 muut ajoneuvoluokat: 1.8.2006
-2005/83/EY (A) M1-luokka: 1.10.2006 muut ajoneuvoluokat: 1.10.2006
-2006/28/EY37b (A) M1-luokka: 1.7.2006 muut ajoneuvoluokat: 1.7.2006
-2009/19/EY (A) M1-luokka: 2.10.2009 muut ajoneuvoluokat: 2.10.2009
29.4.2009– 29.10.20121a 29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
11. Dieselmoottorin savutus 72/306/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen) 24 M, N 1993
-89/491/ETY38 (kumottu 2.1.2013 alkaen direktiivin 72/306/ETY muutosten osalta) 1.1.1997
-97/20/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen) 1.10.1997 ei koske
-2005/21/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen) 9.3.2006 ei koske
12. Muut matkustajatilan sisäiset osat kuin taustapeilit, hallintalaitteiden sijoittelu, katto, kattoluukku, selkänojat ja istuinten takaosat 74/60/ETY39 (A) 21 M1 M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 1993
-78/632/ETY (A)
-2000/4/EY (A) (sähkökäyttöiset ikkunat, kattopaneelit ja väliseinäjärjestelmät) 8.4.2002 8.4.2003
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
13. Luvattoman käytön estävät laitteet 74/61/ETY40 (A) 18, 97 (ajonestolaite ja hälytyslaite) M, N M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 1993
-95/56/EY40 (A) ml. ajonestolaite ja hälytyslaite 116 M1, N1 ajonestolaite M1-luokan ajoneuvoissa: 1.1.1997 ajonestolaite M1-luokan ajoneuvoissa: 1.10.1998 N1-luokka: 1.10.1998
M, N 29.4.2009– 29.10.20121a 29.10.2010– 29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
14. Ohjauslaitteen toiminta törmäystilanteessa 74/297/ETY41 (A) 12 M1, N1 < 1500 kg 1993
-91/662/ETY42 (A) 1.10.1996 1.10.1997
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
15. Istuinten ja niiden kiinnityspisteiden lujuus43a 74/408/ETY44 17, 80 (M2- ja M3- luokka), 14 (jos turvavyön kiinnityspisteet istuimessa) M,N <1500 kg 1993
-81/577/ETY M1-luokka: 1.1.1993
-96/37/EY M, N M1-luokka: 1.10.1997 M1-luokka: 1.10.1999 N-luokka ja M2- ja M3-luokasta muut kuin ≤ 3,5 tonnin M2: 1.10.1997; N-luokka ja M2- ja M3-luokasta muut kuin ≤ 3,5 tonnin M2: 1.10.1999;
≤ 3,5 tonnin M2: 1.10.1999 ≤ 3,5 tonnin M2: 1.10.2001
-2005/39/EY43b M1-luokka: 20.10.2006 M1-luokka: 20.10.2007 M2-, M3- ja N luokat: 20.10.2006 M2-, M3- ja Nluokat: 20.10.2007
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
16. Ulkonevat osat 74/483/ETY (A) 26 M1 1.1.1996 1.1.1998
-79/488/ETY (A) 1.1.1999 ei koske
-2007/15/EY (A) 4.4.2009 ei koske
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
17. Nopeudenmittaus- ja peruutuslaitteet45 75/443/ETY 39 M,N M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 1993
-97/39/EY M1-luokka: 1.10.1998 Muut ajoneuvot: 1.10.1998
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012
-EU N:o 130/2012*
18. Lakisääteiset kilvet ja merkinnät sekä niiden sijainti ja kiinnitysmenetelmä46 76/114/ETY (A) - M, N, O M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 1993; massoja koskevat merkinnät ajoneuvon valmistajan kilvessä kuitenkin N1-luokassa: 21.5.1998
-78/507/ETY
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
-EU N:o 19/2011*
-EU N:o 249/2012*
19. Turvavöiden kiinnityspisteet 76/115/ETY 14 M, N M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 M1- ja N1-luokka sekä M2-luokka ≤ 3500 kg: 1993
-81/575/ETY
-82/318/ETY M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 M1-luokka: 1993
-90/629/ETY M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.7.1997 M2-luokka ≤ 3500 kg ja N-luokka: 1993 M2-luokka ≤ 3500 kg ja N-luokka: 1.7.1997
-96/38/EY M1-luokka: 1.10.199747 M1-luokka: 1.10.199947 M2-luokka > 3500 kg, N-luokka ja M3-luokka: 1.10.1997; M2-luokka > 3500 kg, N-luokka ja M3-luokka: 1.10.1999;
M2-luokka ≤ 3500 kg: 1.10.1999 M2-luokka ≤ 3500kg: 1.10.2001
-2005/41/EY47a M1-luokka: 20.10.2006 M1-luokka: 20.10.2007 M2, M3- ja N-luokat: 20.10.2006 M2-, M3- ja N-luokat: 20.10.2007
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
20. Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus48 76/756/ETY (A) 48 M, N, O M1-luokka: 1.10.1998 M1-luokka: 1.10.2000 1993
-83/276/ETY (A)
-80/233/ETY (A)
-82/244/ETY (A)
-84/8/ETY (A)
-89/278/ETY (A) 1.10.1994
-91/663/ETY (A)
-97/28/EY (A) 1.10.1998 1.10.2000
-2007/35/ EY48a (A) M1-luokka: 10.7.2011 M1-luokka:10.7.2011 10.7.2011
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-2008/89/EY (A) M1- ja N1- luokat: 7.2.2011; N1-luokka: 7.2.2011;
M2-, M3-, N- ja O-luokat: 7.8.201248b M2-, M3-, N- ja O-luokat: 7.8.201248b
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
21. Heijastimet 76/757/ETY 3 M, N, O 1993
-97/29/ETY 1.10.1998 1.10.1999
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
22. Etu-, taka-, jarru-, sivu-, ääri- ja huomiovalaisimet49 76/758/ETY 7, 87, 91 M, N, O 1993
-89/516/ETY 1.10.1995
-97/30/EY 1.10.1998 1.10.1999
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
23. Suuntavalaisimet 76/759/ETY 6 M, N, O 1993
-89/277/ETY 1.10.1995
-1999/15/EY 1.4.2000 ei koske
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
24. Rekisterikilven valaisin 76/760/ETY 4 M, N, O 1993
-97/31/EY 1.10.1998 1.10.1999
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
25. Ajovalaisimet, ml. hehkulamppu 76/761/ETY 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37, 98, 99, 112, 123 M, N, O 1993
-89/517/ETY 14.6.1995
-1999/17/EY 1.4.2000 ei koske
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
26. Etusumuvalaisimet 76/762/ETY 19 M, N 1993
-1999/18/EY 1.4.2000 ei koske
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
27. Hinauslaitteet 77/389/ETY (kumottu) - M, N M1-luokka: 1.10.1997 1.1.1997
-96/64/EY M1-luokka: 1.10.1997 ei koske 1.10.1997 ei koske
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
-EU N:o 1005/2010* 1.11.2012
28. Takasumuvalaisimet 77/538/ETY 38 M, N, O 1993
-89/518/ETY
-1999/14/EY 1.4.2000 ei koske
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
29. Peruutusvalaisimet 77/539/ETY 23 M, N, O 1993
-97/32/EY 1.10.1998 1.10.1999
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
30. Pysäköintivalaisimet 77/540/ETY 77 M, N 1993
-1999/16/EY 1.4.2000 ei koske
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
31. Turvavyöt50a 77/541/ETY 16, 44 (lasten turvalaitteen turvavyön osalta) M, N M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 M1- ja N1-luokat sekä M2-luokka ≤ 3500 kg: 1993
-81/576/ETY
-82/319/ETY M1-luokka: 1993
-90/628/ETY M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.7.1997 M2-luokka ≤ 3500 kg ja N-luokka: 1993 M2-luokka ≤ 3500 kg ja N-luokka: 1.7.1997
-96/36/EY M1-luokka: 1.10.1997 M1-luokka: 1.10.1999 M2-luokka > 3500 kg, N-luokka ja M3- luokka: 1.10.1997; M2-luokka > 3500 kg, N-luokka ja M3- luokka: 1.10.1999;
M2-luokka: ≤ 3500 kg: 1.10.1999 M2-luokka: ≤ 3500 kg: 1.10.2001
-2000/3/EY51 M1-luokka: 1.10.2001 M1-luokka: 1.10.2002 N1-luokka ja M2-luokka ≤ 3500 kg: 1.10.2002; muut ajoneuvoluokat ks. 96/36/EY
-2005/40/EY50b M1-luokka: 20.10.2006 M1-luokka: 20.10.2007 M2-, M3- ja N-luokat: 20.10.2006 M2-, M3- ja N-luokat: 20.10.2007
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
32. Näkyvyys eteenpäin52 77/649/ETY (A) 125 M1 M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1997
-81/643/ETY (A)
-88/366/ETY (A)
-90/630/ETY (A)
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
33. Hallintalaitteiden merkinnät 78/316/ETY 121 M, N M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 1.1.1997
-93/91/ETY
-94/53/EY
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
34. Huurteen- ja huurunpoistolaitteet 78/317/ETY53 (kumottu 1.11.2012) M1 M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 1993, laite oltava, ei erityisvaatimuksia
-EY N:o 661/2009* M1-luokka: 1.11.2012
EU N:o 672/2010*
35. Tuulilasin pesin ja pyyhin 78/318/ETY54 (kumottu 1.11.2012 alkaen) M1 M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 1993, laite oltava, ei erityisvaatimuksia
-94/68/EY
24.9.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* M1-luokka: 1.11.2012
EU N:o 1008/2010*
36. Lämmitysjärjestelmät 78/548/ETY (kumottu 9.5.2004 alkaen) 122 M1 1.1.1996 1.1.1998
2001/56/EY55 (A) M, N, O 9.5.2004 9.5.2005
-2004/78/EY (A) 1.1.2006 1.1.2007
-2006/119/EY (A) 1.4.2008 ei koske
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
37. Roiskesuojat 78/549/ETY (kumottu) M1 M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 M1-luokka: 1993;
-94/78/EY
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012
EU N:o 1009/2010*
38. Pääntuet 78/932/ETY56 17, 25, 80 M1 1.10.1996 1.10.1998 1993 1993
(-96/37/EY, ks. kohta 15, kun pääntuki integroitu istuimeen) M, N M1-luokka: 1.10.1997 M1-luokka: 1.10.1999 N-luokka ja M2- ja M3-luokasta muut kuin ≤ 3,5 tonnin M2: 1.10.1997; N-luokka ja M2- ja M3-luokasta muut kuin ≤ 3,5 tonnin M2: 1.10.1999;
M2-luokka ≤ 3,5 tonnia: 1.10.1999 M2-luokka ≤ 3,5 tonnia: 1.10.2001
M1 M1-luokka: 29.4.2009–29.4.20111a M1-luokka: 29.4.20121a
-EY N:o 661/2009* M, N 1.11.2012 1.11.2014
39. Polttoaineen kulutuksen mittaus57 80/1268/ETY (kumottu 2.1.2013 alkaen) 101 (vaihtoehto) M1 1.1.1996 1.1.1997
-89/491/ETY (liite V kumottu 2.1.2013 alkaen)
-93/116/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen)
-1999/100/EY (kumottu 2.1.2013 alkaen) M1-luokka ≤ 2500 kg: 1.1.2000; M1-luokka ≤ 2500 kg: 1.1.2001;
M1-luokka > 2500 kg: 1.1.2001 M1-luokka > 2500 kg: 1.1.2002
-2004/3/EY57a (kumottu 2.1.2013 alkaen) - M1, N1 M1-luokka: 19.2.2005; N1-luokka, I alaluokka: 1.1.2006;
N1-luokka, I alaluokka: 1.1.2005; N1-luokka, II ja III alaluokat: 1.1.2008
N1-luokka, II ja III alaluokat: 1.1.2007
40. Moottorin tehon mittaus58 80/1269/ETY (kumottu 31.12.2013 alkaen) 85 (vaihtoehto) M, N M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1997 1.1.1997
-88/195/ETY (kumottu 31.12.2013 alkaen)
-89/491/ETY (kumottu 31.12.2013 alkaen)
-97/21/EY (kumottu 31.12.2013 alkaen) 1.10.1997 ei koske 1.10.1997 ei koske
-1999/99/EY (kumottu 31.12.2013 alkaen) 1.6.2000 ei koske 1.6.2000 ei koske
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 595/2009* 31.12.2012/31.12.2013
-EU N:o 64/2012*
41. Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt 88/77/ETY59 (kumottu 9.11.2006 alkaen) 49 (vaihtoehto) M2, M3, N2, N3 1993
-89/491/ETY (liitteet II ja V kumottu 2.1.2013 alkaen)
-91/542/ETY60 I liitteen 8.3.1.1 kohdan taulukko (kumottu 9.11.2006 alkaen) rivi A (EURO I): 1993 1.10.1993
rivi B (EURO II): 1.10.1995 1.10.1996
-96/1/EY (kumottu 9.11.2006 alkaen) 1.7.1996
-1999/96/EY (EURO III, IV ja V) 60, 61, direktiivin I liitteen 6.2.1 kohdan taulukko (kumottu 9.11.2006 alkaen) ks. alaviite 60, 61 ks. alaviite 60, 61
2001/27/EY61 (kumottu 9.11.2006 alkaen) 1.10.2001 dieselmoottorit: 1.10.2001;
kaasumoottorit: 1.10.2003
2005/55/EY61a, 61b (kumottu 31.12.2013 alkaen) - M1 > 3500 kg, M2, M3, N1,N2, N3 1.10.2005/2008 1.10.2006/2009
-2005/78/EY61a (kumottu 31.12.2013 alkaen) 1.10.2005/2008 1.10.2006/2009
-2006/51/EY61a (kumottu 31.12.2013 alkaen) 1.10.2005/2008 1.10.2006/2009
-EY N:o 715/2007* 3.1.2009
-2008/74/EY61c (kumottu 31.12.2013 alkaen) M, N61d 3.1.2009
41 a. Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (EURO VI)/tietojen saatavuus EY N:o 595/2009* M, N61e 31.12.2012 31.12.2013
-EU N:o 64/2012*
42. Sivusuojaus 89/297/ETY62 (A) 73 N2, N3, O3, O4 1993
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
43. Roiskeenestojärjes telmät63 91/226/ETY63 (kumottu) - N2, N3, O3, O4 1993
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-2010/19/EU63a N, O 9.4.2011
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012
-EU N:o 109/2011*
-2011/415/EU63b
44. M1-luokan ajoneuvojen massat ja mitat 92/21/ETY (A) M1 1.1.1996 1.1.1998
-95/48/EY (A) 1.8.1997 ei koske
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
-EU N:o 1230/2012*
45. Turvalasit 92/22/ETY64 (A) 43 M, N M1-luokka: 1.1.1996 M1-luokka: 1.1.1998 1993
-2001/92/EY (A) M, N, O M1-luokka: 1.10.2002 M1-luokka: 1.7.200365 1.10.2002 ei koske
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
46. Renkaat 92/23/ETY66 (kumottu 1.11.2017 alkaen) 30, 54, 64, 108, 109 (pinnoitetut renkaat) M, N, O 1993
-2001/43/EY (vierintämelu)67 (kumottu 1.11.2017 alkaen) 117 M, N, O uudet rengastyypit: 4.8.2003; uudet ajoneuvot: 4.2.2005 (ks. lisäksi alaviite 66)
uudet ajoneuvotyypit: 4.2.2004 (ks. lisäksi alaviite 66)
-2005/11/EY (kumottu 1.11.2017 alkaen) 1.1.2006 ei koske
-EY N:o 661/2009* 1.11.2013/1.11.2017/ 1.11.2014/1.11.2015/1.11.2016/1.11.2018/1.11.2020
-EU N:o 458/2011*
-EU N:o 523/2012* (rengaspaineiden seuranta) 64 M1, N1 1.11.2012 1.11.2014
47. Nopeudenrajoitin 92/24/ETY (A) 89 M2, M3, N2, N3 M3 > 10 t, N3: 1.1.1994 uudet;
1.1.1988 jälkeen käyttöön otetuissa vanhoissa:
1.1.1995 kansainvälisessä ja 1.1.1996 kansallisessa liikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa;
M2, M3 ≤ 10 t, N2: ks. 16 §
-2004/11/EY (A) 1.1.2005
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
48. Massat ja mitat (muut kuin M1-luokka) 97/27/EY M2, M3, N, O 1.8.1997; moottoritehon ja massan suhdetta, kääntyvyyttä ja takakulman sivusuuntaista siirtymää koskevat vaatimukset kuitenkin uusille tyypeille 22.7.1999 ja enintään 14,5 metrin pituisen M3-luokan ajoneuvon kääntyvyyttä ja takakulman sivusuuntaista siirtymää koskevat vaatimukset uusille ajoneuvoille 1.1.2004
-2001/85/EY (linja-auton korirakenne) 36, 52, 66, 107 M2, M3 13.2.2004 (koskee EY-tyyppihyväksynnän myöntämistä ajoneuvotyypille tai korityypille erillisenä teknisenä yksikkönä) ei koske 13.2.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös) (kumottu 29.4.2009– 29.10.2012 alkaen, katso alaviite 1a) 13.2.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös) (kumottu 29.10.2010– 29.10.2014 alkaen, katso alaviite 1a)
-2003/19/EY M2, M3, N, O 1.10.2004 (koskee EY-tyyppihyväksynnän myöntämistä ajoneuvotyypille tai korityypille erillisenä teknisenä yksikkönä) ei koske 1.10.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös) (kumottu 29.4.2009–29.10.2012 alkaen, katso alaviite 1a) 1.10.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös) (kumottu 29.10.2010–29.10.2014 alkaen, katso alaviite 1a)
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
-EU N:o 1230/2012*
49. Ohjaamon ulkonevat osat 92/114/ETY (A) 61 N 1.1.1997
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
50. Perävaunun kytkentälaitteet 94/20/EY68 (A) 55, 102 (lyhytkytkentälaite) M, N, O M1-luokka: 1.1.2005 M1-luokka: 1.1.2005 1.8.1997, lyhytkytkentälaitetta koskeva vaatimus kuitenkin 1.1.1999
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
51. Paloturvallisuus 95/28/EY (A) 118 M3 (yli 22 henkilön kuljettamiseen tarkoitetut M3-luokan ajoneuvot) 1.10.1999
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
52. Linja-auton korirakenne69 2001/85/EY 36, 52, 66 (korirakenteen lujuus), 107 M2, M3 13.2.2004 (koskee EY-tyyppihyväksynnän myöntämistä ajoneuvotyypille tai korityypille erillisenä teknisenä yksikkönä) ei koske 13.2.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös) (kumottu 29.4.2009– 29.10.2012 alkaen, katso alaviite 1a) 13.2.2004 (ks. alaviite 69: vaihtoehtoinen kansallinen säädös) (kumottu 29.10.2010– 29.10.2014 alkaen, katso alaviite 1a)
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
53. Etutörmäys 96/79/EY70 94 M1 ≤ 2500 kg 1.10.1998 1.10.2003
-1999/98/EY 1.4.2001 ei koske
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
54. Sivutörmäys 96/27/EY71 95 M1, N1 (R-pisteen korkeus ≤ 700 mm) 1.10.1998 1.10.2003
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
56. Vaarallisten aineiden kuljetusajoneuvot73 98/91/EY 105 N, O tunnustetaan 1.12.1999 alkaen
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
57. Alleajosuoja edessä 2000/40/EY (A) 93 N2, N374 10.8.2003
29.4.2009–29.10.20121a 29.10.2010–29.10.20141a
-EY N:o 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
58. Jalankulkijoiden suojelu 2003/102/EY75 (kumottu 24.11.2009 alkaen) - M1, N176 1.10.2005/1.9.2010 31.12.2012/1.9.2015
EY N:o 78/2009* - M1, N1 24.11.2009 24.2.2011
-EY N:o 631/2009*
59. Kierrätettävyys 2005/64/EY77 M1, N1 15.12.2008 15.7.2010
-2009/1/EY 1.1.2012
60. Etusuojajärjestelmä 2005/66/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) M1 ≤ 3500 kg, N1 25.11.2006 25.5.2007
EY N:o 78/2009*
61. Ilmastointijärjestelmä 2006/40/EY M1, N178 21.6.2008/1.1.201179 21.6.2009/1.1.201779
-2007/37/EY 21.6.2008 21.6.2009
-EY N:o 706/2007* 21.6.2008 21.6.2009
62. Vetyjärjestelmä EY N:o 79/2009* M, N 24.2.2011 24.2.2012
-EU N:o 406/2010*
63. Yleinen turvallisuus80a EY N:o 661/2009* M, N, O 1.11.2012 1.11.2014
-EU N:o 407/2011* (Liite IV80b)
-EU N:o 523/2012* (Liite IV80b)
64. Vaihtamisopastimet EY N:o 661/2009* M181 1.11.2012 1.11.2014
-EU N:o 65/2012*
65. Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät EY N:o 661/2009* M2, M3, N2, N382
-EU N:o 347/2012* 1.11.201383/1.11.201684 1.11.201583/1.11.201884
66. Kaistavahtijärjestelmät EY N:o 661/2009* M2, M3, N2, N385 1.11.2013 1.11.2015
-EU N:o 351/2012*
67. Nestekaasua varten tarkoitetut erikoisosat ja niiden asennus moottoriajoneuvoihin EY N:o 661/2009* 67 M, N 1.11.2012 1.11.2014
68. Ajoneuvojen hälytysjärjestelmät EY N:o 661/2009* 97 M1, N1 1.11.2012 1.11.2014
69. Sähköturvallisuus EY N:o 661/2009* 100 M, N
-EU N:o 407/2011* 1.5.201186 /4.12.201287 1.1.201286
70. Maakaasua varten tarkoitetut erikoisosat ja niiden asennus moottoriajoneuvoihin EY N:o 661/2009* 110 M, N 1.11.2012 1.11.2014

1 Ajoneuvon katsotaan 2 ja 41 kohdassa tarkoitetuin pakokaasupäästövaatimuksia koskevin poikkeuksin täyttävän tämän asetuksen vaatimukset, jos se on direktiivin 70/156/ETY mukaisesti tyyppihyväksyttyä tyyppiä.

2 Direktiivi 70/156/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/53/ETY, koskee kuitenkin monivaiheisesti tyyppihyväksyttävää M1-luokan ajoneuvoa sekä ETA-valtiossa tyyppihyväksytystä N-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutettavaa ajoneuvoa tyyppihyväksynnässä 1.1.1998 alkaen ja käyttöönotossa 1.1.2000 alkaen.

3 Mahdollisuus erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntään.

4Lisätty tarkastuskohteiden luetteloon matkustajatilan lämmityslaite ja roiskesuojat.

5 Lisätty tarkastuskohteiden luetteloon teho, vääntömomentti ja polttoaineenkulutus.

6 Tarkistuksia määritelmiin, ilmoituslomakkeeseen, todistukseen ja sen toimittamiseen.

7 Lisätty maastoajoneuvojen määritelmät.

8 Tyyppihyväksynnän uudistus ja pakollisuus M1-luokan ajoneuvoille.

9 Sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevan poikkeuksen ulottaminen kaikkiin ajoneuvoluokkiin.

10 Ajoneuvojen aiheuttamat radiohäiriöt ja sähkömagneettinen yhteensopivuus, ks. 10 kohta.

11 Sivutörmäys, ks. 54 kohta.

12 Etutörmäys, ks. 53 kohta.

13 Mitat ja massat, muut kuin M1-luokka, ks. 48 kohta.

14 Tyyppihyväksyntämenettelyn kehittäminen.

15 Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon tunnustaminen, ks. 56 kohta.

16 Alleajosuoja edessä, ks. 57 kohta.

17 Lämmityslaitteita koskevan direktiivin uudistus, ks. 36 kohta.

18 Linja-autojen erityissäännökset, ks. 48 ja 52 kohdat.

19 Turvalasidirektiiviä koskevat hallinnolliset muutokset, ks. 45 kohta.

19a Pelkästään osina myytäviin turvalaseihin vaatimuksia sovelletaan 1.7.2003 alkaen; käytössä oleviin ajoneuvoihin saa edelleen valmistaa, tuoda maahan, myydä ja ottaa käyttöön direktiivin 92/22/ETY vaatimukset täyttäviä turvalaseja.

20 Tyyppihyväksyntädirektiivin kokonaisuudistuksen ensimmäinen vaihe: direktiivin liitteiden uudistus.

20a Jalankulkijoiden suojelu, ks. 58 kohta.

20b Näkyvyys taakse, ks. 8 kohta.

20c Polttoaineen kulutuksen mittaus, ks. 39 kohta.

20d Lämmitysjärjestelmät, ks. 36 kohta.

20e Ajoneuvojen aiheuttamat radiohäiriöt ja sähkömagneettinen yhteensopivuus, ks. kohta 10.

20f Kierrätettävyys, ks. 59 kohta.

20g Etusuojajärjestelmä, ks. 60 kohta.

20h Ilmastointijärjestelmä, ks. 61 kohta.

20i Päästöt/Tiedonsaanti, ks. 2 kohta.

1a

Voimaantuloajat
Ajoneuvoluokat Valinnainen Uudet ajoneuvotyypit Olemassa olevat ajoneuvotyypit
M1 -luokka - 29.4.2009 -X
M1-luokan erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot 29.4.2009 29.4.2011 29.4.2012
N1 -luokan keskeneräiset ja valmiit ajoneuvot 29.4.2009 29.10.2010 29.10.2011
N1 -luokan valmistuneet ajoneuvot 29.4.2009 29.10.2011 29.4.2013
N2-3- ja O1-4 -luokan keskeneräiset ja valmiit ajoneuvot 29.4.2009 29.10.2010 29.10.2012
M2-3 -luokan keskeneräiset ja valmiit ajoneuvot 29.4.2009 29.4.2009 XX 29.10.2010
N1-3 - M2-3 - ja O1-4 -luokan erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot 29.4.2009 29.10.2012 29.10.2014
N2- ja N3 -luokan valmistuneet ajoneuvot 29.4.2009 29.10.2012 29.10.2014
M2- ja M3 -luokan valmistuneet ajoneuvot 29.4.2009 29.4.2010 XX 29.10.2011
O1-4 -luokan valmistuneet ajoneuvot 29.4.2009 29.10.2011 29.10.2013
X) M1-luokan ajoneuvot, jotka kuuluvat ennen 29.4.2009 EY-tyyppihyväksyttyyn ajoneuvotyyppiin, hyväksytään liikenteeseen 29.4.2009 jälkeen vaatimatta direktiivin 2007/46/EY mukaista tyyppihyväksyntää.
XX) valmistajan pyynnöstä koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän vaihtoehtona ajoneuvon kansallinen tyyppihyväksyntä 12 kk:n ajan voimaantuloajasta, jos ajoneuvotyyppi, sen järjestelmät, osat ja erilliset tekniset yksiköt on tyyppihyväksytty direktiivin 2007/46/EY liitteessä IV olevassa I osassa lueteltujen säädösten mukaisesti.

20j Raskaiden ajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen saatavuus, ks. 41a kohta.

20k Roiskeenestojärjestelmät, ks. 43 kohta.

20l Direktiivin 2007/46/EY liitteessä II ja liitteen IV 1 ja 2 kohdissa vahvistettuja vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuna asetuksella (EU) N:o 678/2011, sovelletaan 9.4.2011 alkaen. Valmistajat voivat soveltaa mitä tahansa asetuksen (EU) N:o 678/2011 säännöstä 4.8.2011 alkaen.

20m Vaihtamisopastimet, ks. 64 kohta. Sovelletaan M1-luokan ajoneuvoihin, joissa on käsivalintainen vaihteisto ja joiden vertailumassa on enintään 2 610 kg tai joita tyyppihyväksyntä on ulotettu koskemaan asetuksen EY N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

20n Vetykäyttöiset ajoneuvot, ks. 62 kohta.

20o Yleinen turvallisuus, ks. 63 kohta.

21 ETA-valtioissa valmistettujen ja niissä laillisesti säädetyt vaatimukset täyttävien varaosaäänenvaimentimien katsotaan vastaavan asetettuja vaatimuksia, vaikka niitä ei ole varustettu hyväksyntää osoittavalla merkinnällä.

21a Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa direktiivin 2. artiklan testitiedot komissiolle 6. päivänä heinäkuuta 2008 ja 6. päivänä heinäkuuta 2010 välisenä aikana tehdyistä tyyppihyväksyntätesteistä.

22 a) Vaihtoehto 31.12.1995 saakka US-taso, katso yllä olevat kohdat.

b) M1- ja N1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän direktiivin 91/441/ETY vaatimukset myös, jos ajoneuvon moottori on EY-tyyppihyväksytty 41 kohdassa mainitun direktiivin 88/77/ETY mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 49 mukaisesti.

23 a) Ei kuitenkaan koske ajoneuvoa, joka on suunniteltu useammalle kuin kuudelle matkustajalle kuljettaja mukaan lukien ja jonka enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg. Näihin ajoneuvoihin sovelletaan direktiivin 91/441/ETY vaatimuksia.

b) M1- ja N1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän direktiivin 94/12/EY vaatimukset myös, jos ajoneuvon moottori on EY-tyyppihyväksytty 41 kohdassa mainitun direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/542/ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 49 mukaisesti.

24 a) Koskee myös ajoneuvoa, joka on suunniteltu useammalle kuin kuudelle matkustajalle kuljettaja mukaan lukien ja jonka enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg.

b) M1- ja N1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän direktiivin 96/69/EY vaatimukset myös, jos ajoneuvon moottori on EY-tyyppihyväksytty 41 kohdassa mainitun direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 91/542/ETY ja 96/1/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 49 mukaisesti.

25 Direktiivin 98/69/EY mukaisia vaatimuksia sovelletaan seuraavasti:

a) direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan taulukon A rivillä vahvistettuja raja-arvoja (EURO 3) 1.1.2000 alkaen uusiin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin, 1.1.2001 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin ja uusiin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, ja 1.1.2002 alkaen kaikkiin sellaisiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin, joiden tyyppihyväksyntävaatimukset tulevat edellä sanotun mukaisesti voimaan vuonna 2001,

b) direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan taulukon B rivillä vahvistettuja raja-arvoja (EURO 4) 1.1.2005 alkaen uusiin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin, 1.1.2006 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin ja uusiin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä 1.1.2007 alkaen kaikkiin sellaisiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin, joiden tyyppihyväksyntävaatimukset tulevat edellä sanotun mukaisesti voimaan vuonna 2006,

c) direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan taulukon A rivillä vahvistettuja raja-arvoja 1.1.2001 alkaen sellaisiin ensi kertaa käyttöön otettaviin direktiivissä 96/69/EY tarkoitettuihin M1-luokan ja N1-luokan I-alaluokan ajoneuvoihin lukuun ottamatta ajoneuvoja, joissa on istuimia kuljettajan lisäksi useammalle kuin viidelle matkustajalle ja joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä 1.1.2002 alkaen ensi kertaa käyttöön otettaviin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvoihin ja ajoneuvoihin, joissa on istuimia kuljettajan lisäksi useammalle kuin viidelle matkustajalle ja joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg,

d) dieselmoottorilla varustetut kokonaismassaltaan yli 2000 kg:n M1-luokan ajoneuvot, joissa on istuimia kuljettajan lisäksi useammalle kuin viidelle matkustajalle tai jotka ovat maastoajoneuvoja, rinnastetaan a kohtaa sovellettaessa N1-luokan ajoneuvoihin,

e) direktiivin liitteessä I olevan 5.3.5 kohdan mukaista Tyyppi VI-testiä (alhaisessa ympäristön lämpötilassa kylmäkäynnistyksen jälkeen syntyvien pakokaasujen keskimääräisten hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen tarkastus) 1.1.2002 alkaen M1-luokan ja N1-luokan I-alaluokan uusiin ajoneuvotyyppeihin, jotka on varustettu kipinäsytytteisellä polttomoottorilla, lukuun ottamatta useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltuja ajoneuvoja sekä ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kilogrammaa, sekä 1.1.2003 alkaen N1-luokan II- ja III-alaluokan uusiin ajoneuvotyyppeihin, M1-luokan uusiin ajoneuvotyyppeihin, joissa on istuimia kuljettajan lisäksi useammalle kuin viidelle matkustajalle ja M1-luokan uusiin ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, mutta ei ylitä 3500 kg,

f) M1- ja N1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän direktiivin 98/69/EY vaatimukset myös, jos ajoneuvon moottori on EY-tyyppihyväksytty 41 kohdassa mainitun direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 91/542/ETY ja 96/1/EY tai EY-tyyppihyväksytty direktiivin 2005/55/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2005/78/EY ja 2006/51/EY taikka E-hyväksytty säännön n:o 49 mukaisesti.

26 Direktiivissä 1999/102/EY tarkoitettu sisäinen valvontajärjestelmä (OBD), joka valvoo päästöjä rajoittavien laitteiden toimintaa, on asennettava:

a) uusiin ottomoottorilla varustettuihin bensiiniä polttoaineena käyttäviin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin 1.1.2000 alkaen,

b) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin a kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2001 alkaen,

c) uusiin ottomoottorilla varustettuihin bensiiniä polttoaineena käyttäviin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 1.1.2001 alkaen,

d) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin c kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2002 alkaen,

e) uusiin ottomoottorilla varustettuihin joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttäviin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin 1.1.2003 alkaen,

f) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin e kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2004 alkaen,

g) uusiin ottomoottorilla varustettuihin joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttäviin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 1.1.2006 alkaen,

h) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin g kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2007 alkaen,

i) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, paitsi

- ajoneuvotyyppeihin, jotka on suunniteltu useammalle kuin kuudelle matkustajalle kuljettaja mukaan lukien,

- ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 1.1.2003 alkaen,

j) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin dieselmoottorilla varustettuihin i kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2004 alkaen,

k) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joita i kohta ei koske, lukuun ottamatta M1-luokan dieselmoottorikäyttöisiä ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvotyyppeihin 1.1.2005 alkaen,

l) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin k kohdassa tarkoitettuihin dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin 1.1.2006 alkaen,

m) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin N1-luokan II- ja III-alaluokan sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 1.1.2006 alkaen, ja

n) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin m kohdassa tarkoitettuihin dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin 1.1.2007 alkaen.

26a EY-asetuksessa säädetään, että sitä sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2009, lukuun ottamatta 10 artiklan 1 kohtaa ja 12 artiklaa, joita sovelletaan 2 päivästä heinäkuuta 2007.

26b Ajoneuvot, joiden vertailumassa on enintään 2610 kg. EY-asetuksessa on säädetty, että sitä voidaan soveltaa valmistajan pyynnöstä ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on enintään 2840 kg.

26c Hiukkasmassan raja-arvoa 4,5 mg/km ja hiukkasten lukumäärän raja-arvoa sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2011 alkaen uusiin ajoneuvotyyppeihin ja 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin.

26d Vetykäyttöisten ajoneuvojen päästöt.

26e Monivaiheisesti tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen CO2-päästöjen määrittäminen (ks. myös EU N:o 510/2011).

27 Alhaisen lämpötilan testiä sovelletaan 1.1.2002 alkaen M1-luokan ja N1-luokan I-alaluokan ajoneuvojen uusiin tyyppeihin lukuun ottamatta useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltuja ajoneuvoja sekä ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on yli 2500 kg, ja 1.1.2003 alkaen N1-luokan IIja III-alaluokan ajoneuvon uusiin tyyppeihin, useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltujen M1-luokan ajoneuvojen uusiin tyyppeihin ja M1- luokan ajoneuvojen uusiin tyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, mutta ei ylitä 3500 kg.

28 Uusia tyyppihyväksyntöjä saa myöntää ja uusia ajoneuvoja hyväksyä, kun kyse on piensarjatyyppihyväksynnästä, sarjan viimeisistä ajoneuvoista tai uutta teknologiaa soveltavasta ratkaisusta. Ks. myös direktiivin 4 artikla. Varaosakatalysaattoria koskee vain tyyppihyväksyntävaatimus; aiemmin tyyppihyväksyttyjä saa edelleen ottaa käyttöön. Tyyppihyväksyntäviranomainen toimittaa direktiivin liitteessä I olevan 4 lisäyksen 3 kohdan ensimmäisen alaviitteen tarkoittamat tiedot komissiolle.

29 Nestekaasua tai maakaasua käyttävien ajoneuvojen E-säännön n:o 67 tai 110 mukainen hyväksyntä tunnustetaan.

29a Nestekaasua tai paineistettua maakaasua käyttävien ajoneuvojen tapauksessa kunnes direktiiviin 70/221/ETY tehdään asiaankuuluvat muutokset nestekaasua ja paineistettua kaasua kuljettavien säiliöiden sisällyttämiseksi siihen, vaaditaan E-säännön n:o 67, sellaisena kuin se on muutettuna 01- sarjan muutoksilla tai E-säännön n:o 110 mukainen tyyppihyväksyntä.

30 Direktiivissä 70/221/ETY alleajosuojan asentamisvelvoitteesta vapautettujen ajoneuvojen lisäksi alleajosuojaa ei vaadita:

a) puoliperävaunun kytkemiseen tarkoitetussa apuvaunussa;

b) sellaisessa erityiseen tehtävään tarkoitetussa N-luokan ajoneuvossa, jota saa tiellä käyttää vain sen siirtämiseksi työmaalta toiselle;

c) N2G- ja N3G-luokan ajoneuvossa eikä siihen kytketyssä perävaunussa;

d) muilla vaihtokorilaitteilla kuin jalkalavalaitteilla varustetussa autossa.

31 Jos apuvaunun vetopöydän alla on kuulakehä, sen on oltava lukittavissa keskiasentoonsa. Kuulakehän kiertoliike on rajoitettava kumpaankin suuntaan enintään 30°:en suuruiseksi.

32 Vaihtoehto 31.12.1995 saakka: FMVSS 206.

33 a) Direktiivin 71/127/ETY tai E-säännön n:o 46 mukaiset näkyvyysvaatimukset eivät koske perävaunun vetoon tarkoitetun M1- ja N1-luokan ajoneuvon lisätaustapeilejä eivätkä kouluautossa opettajalle vaadittavaa peiliä.

b) Jos ajoneuvon rakenteesta, siihen liittyvästä laitteesta tai varusteesta johtuen näkyvyys kuljettajan paikalta sivuille on haitallisesti rajoittunut, ajoneuvoon on asennettava tarpeelliset lisäpeilit, joiden kautta kuljettaja pystyy näkemään ajoneuvon sivuille ja seuraamaan muuta liikennettä.

34 a) Vaihtoehto 31.12.1995 saakka: FMVSS 111 tai SFS 4418.

b) M1-luokan ajoneuvon takaikkunaan ei saa ripustaa tai kiinnittää merkkejä tai laitteita, jotka voivat haitata näkyvyyttä sisäpuolisen taustapeilin kautta taaksepäin enemmän kuin direktiivissä 71/127/ETY ja E-säännössä n:o 46 sallitaan.

34a a) Direktiiviä ei sovelleta osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, jotka on tarkoitettu varaosiksi ennen 26 päivää tammikuuta 2007 direktiivin 71/127/ETY mukaisesti tyyppihyväksyttyihin ajoneuvotyyppeihin.

b) Direktiiviä ei sovelleta direktiivin liitteen III kohdan 5 kuljettajan näkökenttävaatimuksia lukuun ottamatta M2- ja M3-luokan alaluokan I uusiin nivelajoneuvotyyppeihin, joissa on vähintään kolme nivellettyä osaa.

34b Jälkimmäinen päivämäärä koskee luokan VI etupeilejä.

34c M2-, M3-, N1-, N2- ja N3-luokan ajoneuvojen osalta tyyppihyväksyntävaatimus koskee järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä.

34d Vastaavuusvaatimus koskee järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden asennusta.

34e N2- ja N3-luokan ajoneuvot, jotka on otettu ensi kertaa käyttöön 1.1.2000 tai sen jälkeen eivätkä ole EY-tyyppihyväksytty direktiivin 2003/97/EY mukaisesti tai eivät vastaa kyseisen direktiivin vaatimuksia, on varustettava direktiivin 2007/38/EY mukaisesti epäsuoran näkemisen vaatimukset täyttävillä matkustajanpuoleisella luokan IV laajakulmapeilillä ja luokan V lähietäisyyspeilillä viimeistään 31.3.2009.

35 O1-luokan perävaunuissa ei tarvitse olla käyttöjarrulaitetta; jos tämän luokan perävaunu on kuitenkin varustettu käyttöjarrulaitteella, sen on täytettävä samat vaatimukset kuin O2-luokan perävaunujen.

36 Vaihtoehto 31.12.1995 saakka: FMVSS 105.

37 Vaatimus ei koske ajoneuvoja, jotka on tyyppihyväksytty 11 kohdassa tarkoitetun direktiivin 72/306/ETY tai E-säännön n:o 24 mukaisesti ennen 1.1.1996.

37b Ajoneuvon, johon ei ole asennettu 24 GHz:n tai 79 GHz:n taajuusalueella toimivaa lyhyen kantaman tutkalaitetta, tyyppihyväksyntää ei tarvitse uusia tämän direktiivin säännösten mukaiseksi. 24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla varustettujen uusien ajoneuvojen käyttöönotto on kielletty 1.7.2013 alkaen.

38 Vaatimus ei koske 2 kohdassa tarkoitetun direktiivin 70/220/ETY muutoksen 88/436/ETY tai myöhemmän tahi 41 kohdassa tarkoitetun direktiivin 88/77/ETY muutoksen 91/542/ETY tai myöhemmän taikka vastaavan E-säännön mukaan tyyppihyväksyttyjä ajoneuvoja.

39 Vaihtoehto 31.12.1995 saakka: FMVSS 201.

40 a) Vaihtoehto uusille tyypeille 1995 loppuun ja uusille autoille 1997 loppuun: FMVSS 114.

b) Muussa kuin M1- ja N1-luokan ajoneuvossa luvattoman käytön estävänä laitteena hyväksytään virtalukko.

c) Jos muu kuin M1-luokan ajoneuvo varustetaan ajonestolaitteella tai hälytyslaitteella, laitteen tulee täyttää direktiivin 95/56/EY tai E-säännön n:o 97 vaatimukset.

41 Vaihtoehto 13.6.1995 saakka: FMVSS 203 ja 204, ilmatyynyllä varustetulle autolle FMVSS 204 ja 208.

42 Ajoneuvon, joka on hyväksytty 53 kohdassa tarkoitetun direktiivin 96/79/EY mukaisesti, katsotaan täyttävän direktiivin 74/297/ETY vaatimukset.

43a Ei koske kokoontaitettavia eikä sivuttaissuuntaisia tai taaksepäin suunnattuja istuimia uuden ajoneuvotyypin osalta 19.10.2006 saakka ja ensi kertaa käyttöön otettavan ajoneuvon osalta 19.10.2007 saakka.

43b Ei koske taaksepäin suunnattuja istuimia. Sivuttaissuuntaisten istuimien asentaminen M1-, N1-, M2- (alaluokka III tai B) ja M3-luokan (alaluokka III tai B) ajoneuvoihin ei ole sallittu. Kieltoa ei sovelleta sairasautoihin eikä asevoimien, siviilipuolustuksen, palontorjunnan ja yleisen järjestyksen ylläpidosta huolehtivien yksiköiden käyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin. Kieltoa ei myöskään sovelleta M3-luokan (alaluokka III tai B) ajoneuvoihin, joiden suurin teknisesti sallittu massa ylittää 10 tonnia ja joiden sivuttaissuuntaiset istuimet on ryhmitetty ajoneuvon takaosaan muodostamaan yhtenäinen enintään kymmenen istuimen osasto. Tällaiset sivuttaissuuntaiset istuimet on varustettava vähintään pääntuella sekä kiristimellä varustetulla kaksipisteturvavyöllä, joka on tyyppihyväksytty direktiivin 77/541/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/3/EY. Niissä olevien turvavöiden kiinnityspisteiden on oltava direktiivin 76/115/ETY mukaiset, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/38/EY. M3-luokan ajoneuvojen sivuttaissuuntaisia istuimia koskeva poikkeus on voimassa sekä uudelle ajoneuvotyypille että ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 19.10.2010 saakka.

44 Vaihtoehto uusille tyypeille 1995 loppuun ja uusille autoille 1997 loppuun: FMVSS 207.

45 Nopeusmittaria ei vaadita autossa, joka on varustettu ajopiirturilla.

46 a) Jos ajoneuvoa muutetaan siten, että kilvessä ilmoitetut tiedot muuttuvat, tulee vaaditun kilven viereen kiinnittää toinen kilpi, josta käyvät ilmi muuttuneet tiedot ja se, että uusi kilpi tältä osin korvaa alkuperäisen kilven. Kilvessä vaaditut tiedot saavat olla merkittyinä muuhun kuin direktiivissä 76/114/ETY tarkoitettuun ajoneuvon valmistajan kilpeen.

b) Valmistajan kilven lisäksi tai sijasta M2-, M3-, N2- ja N3-luokan ajoneuvossa sekä O3- ja O4-luokan perävaunussa tulee olla:

i) mahdollisimman lähelle direktiivin 76/114/ETY mukaista valmistajan kilpeä kiinnitetty mittoja koskeva kilpi;

ii) yksi direktiivin mukainen ja siinä säädetyllä tavalla kiinnitetty kilpi, jossa on i kohdassa tarkoitettujen kahden kilven tiedot; tai

iii) katsastuksen suorittajan antama todistus, jossa on samat otsikot ja tiedot kuin i kohdassa tarkoitetuissa kilvissä; asiakirja on säilytettävä helposti tarkastettavassa paikassa ja se tulee suojata asianmukaisesti.

c) Mittoja koskevassa kilvessä tai todistuksessa on oltava seuraavat tiedot:

i) valmistajan nimi;

ii) ajoneuvon valmistenumero;

iii) moottorikäyttöisen ajoneuvon tai perävaunun pituus;

iv) moottorikäyttöisen ajoneuvon tai perävaunun leveys;

v) tiedot ajoneuvoyhdistelmän pituuden mittaamiseksi.

d) Edellä c kohdan v alakohdassa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan seuraavasti:

i) vetoautossa etäisyys etuosasta vetolaitteen kytkentäkohdan keskelle (vetotappi tai -pöytä), jolloin siirrettävän vetopöydän osalta on ilmaistava pienin ja suurin mitta;

ii) perävaunussa etäisyys vetolaitteen kytkentäkohdan keskipisteestä (vetosilmukka ja vetotappi) perävaunun takaosaan, jolloin usealla kytkentäkohdalla, siirrettävällä vetolaitteella tai pituudeltaan säädettävällä vetoaisalla varustetun ja pituudeltaan säädettävän perävaunun osalta on ilmaistava pienin ja suurin mitta; puoliperävaunun vetämiseen tarkoitetussa apuvaunussa on vastaavasti ilmaistava vetosilmukasta vetopöytään sekä puoliperävaunussa, joka on tarkoitettu perävaunun vetämiseen, mitta vetotapista perävaunun takaosassa olevan vetolaitteen kytkentäkohtaan.

47 Jos N1-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutetun ajoneuvon muita kuin etuistuinten turvavöiden kiinnityspisteitä ei ole tyyppihyväksytty, kiinnityspisteiden tulee vastata direktiivin 76/115/ETY tai E-säännön n:o 14 vaatimuksia.

47a Turvavöiden kiinnityspisteitä ei vaadita vain paikallaan olevassa ajoneuvossa käytettäväksi tarkoitetuissa istuimissa eikä sellaisen M2- ja M3- luokan ajoneuvon istuimissa, joka on suunniteltu sekä kaupunkikäyttöön että seisoville matkustajille. Jos ajoneuvon edellä tarkoitetut istuimet on varustettu turvavöiden kiinnityspisteillä, niiden on oltava direktiivin vaatimusten mukaiset. Kiinnityspisteiden, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan vammaisten turvavöiden tai muiden direktiivin 77/541/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/3/EY, 2 artiklassa tarkoitettujen turvajärjestelmien yhteydessä, ei kuitenkaan tarvitse olla direktiivin vaatimusten mukaisia.

48 a) Direktiivin 76/756/ETY ja E-säännön n:o 48 mukaan pakollisina vaadittujen valaisimien ja heijastimien lisäksi vaaditaan:

i) taksiliikenteeseen käytettävässä M1-luokan ajoneuvossa auton laatua osoittava tunnusvalaisin (vaatimukset: ks. 25 §);

ii) luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä M2- ja M3-luokan ajoneuvossa edessä ainakin linjan päätepisteen osoittava valaistu kilpi (vaatimukset: ks. 26 §); paikallis- ja lähiliikenteeseen käytettävässä autossa riittää kuitenkin linjanumeron osoittava valaistu kilpi, joka tällöin tulee olla myös auton takana;

iii) hinausautossa, tienpitoon käytettävässä autossa ja sellaisessa maidonkuljetusautossa, joka joudutaan pysäyttämään tien vasemmalle puolelle, vilkkuva ruskeankeltainen varoitusvalaisin (vaatimukset: ks. II osa, 4 kohta);

iv) hälytysautossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin (vaatimukset: ks. II osa, 4 kohta);

v) ajoneuvon ulkopuolelle edessä tai yli yhden metrin takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.

b) Ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä direktiivissä sallitaan, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

i) lumen aurausta suorittavassa autossa ylös asennetut lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisimet;

ii) poliisiautossa ja poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen virkatehtävissä olevassa autossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin (vaatimukset: ks. II osa, 4 kohta) ja enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkkuva pysäytysvalaisin (vaatimukset: ks. 27 §) sekä korin tai ohjaamon katolla merkinnällä ”POLIISI” tai ”POLIS” taikka tullia tai rajavartiolaitosta osoittavalla tunnuksella varustettu sininen valaistu kilpi (vaatimukset: ks. 26 §);

iii) hälytysajoneuvona käytettävässä autossa, tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävässä autossa, tiepalveluautossa ja, milloin muuta erityistä syytä on, Liikenteen turvallisuusviraston luvalla muussakin autossa ruskeankeltainen vilkkuva varoitusvalaisin (vaatimukset: ks. II osa, 4 kohta);

iv) tiepalveluautossa ja ensiaputoimintaan käytettävässä autossa sen laatua osoittava tunnusvalaisin (käyttöoikeus ja vaatimukset: ks. 29 §);

v) M-luokan pelastus-, sairas- ja huoltoautossa, muussa erikoistarkoitukseen käytettävässä M-luokan ajoneuvossa ja poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevassa autossa sekä N- ja O-luokan ajoneuvossa kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja apuvalaisimet;

vi) N2- ja N3-luokan ajoneuvossa kuljetusyrityksen, kuljetuksen ostajan tai auton omistajan nimen taikka linjan päätepaikkakuntien nimet osoittavan kilven sekä luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä M2- ja M3-luokan ajoneuvossa sivulla linjanumeron ja edessä auton täynnä olemista osoittavan kilven valaisimet (vaatimukset: ks. 26 §);

vii) M2-, M3-, N1-, O2-luokan ajoneuvossa sivuille ja taakse näkyvät heijastavat nauhamaiset merkinnät tai ääriviivamerkinnät sekä M2-, M3-, N-, O2-, O3- ja O4-luokan ajoneuvossa heijastavat mainokset (vaatimukset: ks. II osa, 8 kohta);

viii) erikoiskuljetukseen käytettävässä autossa tai perävaunussa taikka sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet;

ix) Venäjälle suuntautuvassa kansainvälisessä liikenteessä perävaunun vetoon käytettävässä N2- ja N3-luokan ajoneuvossa enintään kolme tunnusvalaisinta (vaatimukset: ks. 28 §).

x) Rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 (EU:n palvelusopimusasetuksen) mukaisessa liikenteessä käytettävässä M1-luokan ajoneuvossa saa olla valaistu, matkan määränpäätä osoittava kilpi, joka ei vaaranna liikenneturvallisuutta

c) Edellä a ja b kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen määrittämiseen sovelletaan, mitä tässä tarkoitetussa direktiivissä tai E-säännössä säädetään.

d) Lumen aurausta suorittavan auton lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisimet saa asentaa sellaiselle korkeudelle kuin olosuhteet vaativat, lähivalaisimet kuitenkin niin suunnattuina, etteivät ne tarpeettomasti häiritse vastaantulijoita. Lisälähivalaisimien virtapiiri on varustettava sellaisella kytkimellä, että vain varsinaiset lähivalot tai lisälähivalot voivat olla kytkettyinä ajon aikana.

48a Yhtenäinen ääriviivamerkintä takana on pakollinen N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvolle, jonka leveys on yli 2 100 mm. Osittainen ääriviivamerkintä sivuilla on pakollinen N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvolle, jonka pituus on yli 6 000 mm. Perävaunun osalta pituuteen luetaan mukaan sen vetoaisa. Osittaisen ääriviivamerkinnän tilalla saa olla yhtenäinen ääriviivamerkintä. N2-luokan ajoneuvon osalta ääriviivamerkinnän pakollisuus koskee vain ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on vähintään 7,5 tonnia. Ääriviivamerkinnän pakollisuus ei koske N2- ja N3-luokan ajoneuvoja, jotka ovat ilman kori- tai lavarakenteita tai keskeneräisiä eikä puoliperävaunun vetoautoa. Niissä N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvoissa, joissa ääriviivamerkintä ei ole pakollinen, sallitaan nauhamaiset merkinnät tai ääriviivamerkinnät. Jos puoliperävaunun vetoautoon asennetaan valinnaisena heijastavat merkinnät, ne tulee sijoittaa a nakin ajoneuvon ohjaamoon. Jos ajoneuvojen muoto, rakenne, muotoilu tai toiminnalliset vaatimukset kuitenkin estävät pakollisen ääriviivamerkinnän, tulee ajoneuvoissa käyttää nauhamaista merkintää. Ajoneuvossa ei saa käyttää taaksepäin suunnattuja valkoisia heijastavia merkintöjä.

48b Vastaavuusvaatimuksesta siirtyminen tyyppihyväksyntävaatimukseen alaviitteen 1a ajoneuvoluokkien voimaantuloaikojen mukaan.

49 Vaihtoehto lisäjarruvalaisinta koskeville vaatimuksille 31.12.1995 saakka: FMVSS 108.

50a Vaatimus uudelle ajoneuvotyypille 19.10.2006 saakka ja ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 19.10.2007 saakka:

a) Turvavyö tulee olla kaikilla M- ja N-luokan ajoneuvon eteen- tai taaksepäin suunnatuilla istuimilla. Turvavyötä ei kuitenkaan vaadita:

i) kokoontaitettavilla istuimilla;

ii) istuimilla, jotka on tarkoitettu käytettäviksi vain ajoneuvon seistessä paikallaan;

iii) sellaisessa M2- ja M3-luokan ajoneuvossa, joka on suunniteltu kaupunkikäyttöön ja jossa on paikkoja seisoville matkustajille.

b) Turvaistuimena tai turvalaitteena hyväksytään myös henkilön sairauden tai vamman edellyttämällä tavalla yksilöllisesti muotoiltu, varustettu ja yksittäiskappaleena valmistettu turvalaite samoin kuin kahden tai useamman henkilön samanaikaisesti istuttavaksi muotoiltu ja varustettu turvalaite.

50b Turvavyö ja/tai turvajärjestelmä tulee olla kaikissa M1-, M2- (alaluokka III tai B), M3- (alaluokka III tai B) ja N-luokan ajoneuvon istuimissa. Turvavyötä ja/tai turvajärjestelmää ei kuitenkaan vaadita vain paikallaan olevassa ajoneuvossa käytettäväksi tarkoitetuissa istuimissa. Jos alaluokkaan I, II tai A kuuluvan M2- tai M3-luokan ajoneuvon istuimissa on turvavyö ja/tai turvajärjestelmä, sen tulee olla direktiivin vaatimusten mukainen. Vammaisen käyttöön tarkoitetun turvavyön ja/tai turvajärjestelmän ei tarvitse olla direktiivin vaatimusten mukainen. Direktiivin vaatimuksia ei sovelleta direktiivin 2001/85/EY liitteen VII vaatimusten mukaisiin turvajärjestelmiin.

51 a) Tyyppihyväksyntävaatimus koskee M1-luokan ajoneuvossa olevia lasten turvajärjestelmiä ja turvavöiden asennusta M1-luokan ajoneuvojen kaikille istuinpaikoille, mukaan lukien integroitu lasten turvajärjestelmä, jos sellainen on asennettu. Kolmipisteturvavöitä koskevaa vaatimusta sovelletaan kuitenkin M1-luokan ajoneuvojen kaikissa istuinasennoissa 1.4.2002 alkaen. Tähän päivämäärään asti M1-luokan ajoneuvojen turvavöiden asennusvaatimukset ovat ne, joista säädetään direktiivin 77/541/ETY liitteessä XV.

b) Kolmipisteturvavöitä M1-luokan ajoneuvon kaikissa istuinasennoissa koskevaa vaatimusta ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle sovelletaan 1.10.2004 alkaen. Tähän päivämäärään asti M1-luokan ajoneuvojen turvavöiden asennusvaatimukset ovat direktiivin 77/541/ETY liitteessä XV.

c) Ajoneuvoon vakiovarusteina asennettuihin integroituihin lasten turvajärjestelmiin liittyviä vaatimuksia sovelletaan 1.1.2001 alkaen.

52Auton tuulilasin sekä ohjaamon sivulasien tai -suojusten tulee olla rakenteeltaan ja kunnoltaan sellaiset, että kuljettajalla on mahdollisimman esteetön näkyvyys eteen ja sivuille. Auton sisä- tai ulkopuolelle ei saa erityisesti määrättyjen merkkien ja laitteiden lisäksi ripustaa tai kiinnittää mitään merkkejä, esineitä tai laitteita, jotka voivat haitata näkyvyyttä. Liikenneministeriön määräysten mukaisen pysäköintikiekon saa kuitenkin kiinnittää tuulilasin oikealle puolelle. Samoin saa lapsen turvaistuimen kiinnittää kuljettajan vieressä olevalle istuimelle ehdolla, ettei se kohtuuttomasti rajoita näkyvyyttä (29.4.2009 alkaen kaikkia autoluokkia koskien katso 31 b §).

53 M1-luokan ajoneuvossa huurteen- ja sumunpoistolaitteen tulee olla testattu -18±3 °C lämpötilassa.

54 Vaihtoehto 31.12.1995 saakka: FMVSS 104. M2- ja M3-luokan auton pesulaitteen pesunestesäiliön tilavuuden tulee olla vähintään viisi litraa.

55 a) Polttolämmittimiltä vaaditaan tyyppihyväksynnän mukaisuus 9.5.2005 alkaen;

b) Lämmityslaite on pakollinen vain M- ja N- luokan ajoneuvon matkustajatilassa;

c) Jos O-luokan ajoneuvo on varustettu lämmityslaitteella, tulee lämmityslaitteen olla direktiivin mukaan hyväksytty.

56 Jos pääntuki on integroitu istuimeen, sen on vastattava 15 kohdassa mainitun direktiivin 74/408/ETY tai E-säännön n:o 17 vaatimuksia taikka, jos on kyse M2- tai M3-luokan ajoneuvosta, säännön n:o 80/01 vaatimuksia.

57 Ks. myös autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta annettu valtioneuvoston asetus (938/2000), jolla on pantu täytäntöön direktiivi 1999/94/EY.

57a a) Direktiivin 2004/3/EY vaatimuksia sovelletaan monivaiheisesti rakennettuihin N1-luokan ajoneuvoihin seuraavasti:

i) N1-luokan I-alaluokan uusiin ajoneuvotyyppeihin 1.1.2006 alkaen, N1-luokan II- ja III-alaluokan uusiin ajoneuvotyyppeihin 1.1.2008 alkaen,

ii) ensi kertaa käyttöön otettaviin N1-luokan I-alaluokan ajoneuvoihin 1.1.2007 alkaen sekä ensi kertaa käyttöön otettaviin N1-luokan II ja III-alaluokan ajoneuvoihin 1.1.2009 alkaen.

b) Direktiiviä 2004/3/EY ei kuitenkaan sovelleta N1-luokan ajoneuvoihin, jotka on tyyppihyväksytty direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, jos valmistajan N1-luokan ajoneuvojen vuotuinen valmistusmäärä alittaa 2000 kpl.

58 Kuluttajille tarkoitetussa polttomoottorilla varustetun auton mainoksessa tai vastaavassa taikka auton teknisissä tiedoissa ilmoitetaan moottorin nettoteho mitattuna direktiivin 80/1269/ETY mukaisesti.

59 Vaihtoehto 31.12.1995 saakka: US-taso (Code of Federal Regulations § 86.085-11).

60 a) Vaihtoehto N2- ja M2-luokan ajoneuvoille: 2 kohdassa tarkoitetun direktiivin 70/220/ETY mukainen hyväksyntä.

b) Jos auton alustalle rakennetun työkoneen moottori ei ole tyyppihyväksytty direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, moottorin tulee olla EY-tyyppihyväksytty liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY mukaisesti sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2001/63/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/88/EY. Direktiivin 2002/88/EY vaatimuksia sovelletaan 10 päivästä elokuuta 2004 alkaen.

61 Direktiivien 1999/96/EY ja 2001/27/EY vaatimuksia sovelletaan:

a) direktiivin 1999/96/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä A (EURO III) tai C vahvistettuja raja-arvoja 1.10.2000 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2001 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta,

b) direktiivin 2001/27/EY vaatimuksia 1.10.2001 alkaen uusiin diesel- ja kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin ja 1.10.2003 alkaen kaasumoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta; ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin näitä vaatimuksia sovelletaan kuitenkin 1.4.2002 alkaen, jos moottori tai ajoneuvo on tyyppihyväksytty direktiivin 1999/96/EY mukaisesti,

c) direktiivin 1999/96/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä B1 (EURO IV) tai C vahvistettuja raja-arvoja 1.10.2005 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2006 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta,

d) direktiivin 1999/96/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä B2 (EURO V) tai C vahvistettuja raja-arvoja 1.10.2008 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2009 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta,

e) uudet ajoneuvotyypit on varustettava sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), joka valvoo päästöjä rajoittavien laitteiden toimintaa, 1.10.2005 alkaen, ja ensi kertaa käyttöön otettavat ajoneuvot 1.10.2006 alkaen.

61a Direktiivien 2005/55/EY ja 2005/78/EY vaatimuksia sovelletaan:

a) direktiivin 2005/55/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä B1 (EURO IV) tai C vahvistettuja raja-arvoja 1.10.2005 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2006 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta,

b) direktiivin 2005/55/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä B2 (EURO V) tai C vahvistettuja raja-arvoja 1.10.2008 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2009 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta,

c) uudet ajoneuvotyypit on varustettava sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), joka valvoo päästöjä rajoittavien laitteiden toimintaa ja täyttää direktiivin 2005/78/EY liitteen IV 3.2 kohdan vaatimukset, 1.10.2005 alkaen, ja ensi kertaa käyttöön otettavat ajoneuvot 1.10.2006 alkaen sekä liitteen IV 3.3 kohdan vaatimukset 1.10.2008 alkaen ja ensi kertaa käyttöön otettavat ajoneuvot 1.10.2009 alkaen. Direktiivin 2008/55/EY liitteen I kohdan 6.5.3, 6.5.4 ja 6.5.5 vaatimuksia typen oksidien poistojärjestelmiin sovelletaan 9.11.2006 alkaen uusiin diesel- ja kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2007 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta.

61b Vaihtoehtona M2- ja N2-luokille on direktiivin 70/220/ETY mukainen EY-tyyppihyväksyntä.

61c Tyyppihyväksyntöjä voidaan myöntää direktiivin 2005/55/EY mukaisesti N1-luokan I painoluokassa ja M2-luokassa 1.9.2009 asti ja N1-luokan II ja III painoluokassa sekä N2-luokassa 1.9.2010 asti ja tyyppihyväksyntöjen laajennuksia N1-luokan I painoluokassa ja M2-luokassa 1.1.2011 asti ja N1- luokan II ja III painoluokassa sekä N2-luokassa 1.1.2012 asti ajoneuvoille, joiden vertailumassa on enintään 2610 kg.

61d Ajoneuvot, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2610 kg.

61eAjoneuvot, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2610 kg ja joita ei ole tyyppihyväksytty (valmistajan pyynnöstä ja edellyttäen, että niiden vertailumassa on enintään 2840 kg) asetuksen EY N:o 715/2007 mukaisesti.

62 Direktiivissä 89/297/ETY sivusuojan asentamisvelvoitteesta vapautettujen ajoneuvojen lisäksi sivusuojaa ei vaadita:

a) N2G- ja N3G-luokan autossa tai sellaiseen kytketyssä perävaunussa;

b) puoliperävaunun kytkemiseen tarkoitetussa apuvaunussa.

63 Vaihtoehto asetuksessa (EU) N:o 109/2011 tarkoitettuihin voimaantuloajankohtiin saakka: N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvossa tulee takapyörien roiskesuojissa olla roiskesuojien levyiset roiskeläpät enintään 1,2 metrin etäisyydellä pyörän akselista. Niiden alareunan etäisyys maasta auton ollessa kuormittamaton saa olla enintään neljäsosa roiskeläpän ja akselin välisestä etäisyydestä tai 200 mm, jos mainittu neljäsosa on tätä pienempi, jollei auton ja jousituksen rakenne muuta edellytä. Direktiivien 91/226/ETY ja 2010/19/EU vaihtoehtona edellä sallitut roiskeläppävaatimukset ovat voimassa uusille ajoneuvotyypeille ja ensi kertaa käyttöön otettaville ajoneuvoille siihen asti kun autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteen XIX mukaan EY-tyyppihyväksyntävelvoite tulee näille ajoneuvoluokille voimaan. Roiskeläppiä ei vaadita maastoajoneuvoissa tai muissa erikoistarkoitukseen valmistetuissa ajoneuvoissa, joissa roiskeläppien käyttö oleellisesti hankaloittaa ajoneuvon käyttöä.

63a Vaihtoehto asetuksessa (EU) N:o 109/2011 tarkoitettuihin voimaantuloajankohtiin saakka: N1- ja N2 -luokan ajoneuvoissa, joiden enimmäismassa on enintään 7500 kg, voidaan soveltaa direktiivin 78/549/ETY vaatimuksia. Roiskeenestolaitteita ei vaadita maastoajoneuvoissa, N-, O1- ja O2-luokan ajoneuvoissa, joiden enimmäismassa on enintään 7 500 kg, eikä muissa erikoistarkoitukseen valmistetuissa ajoneuvoissa, joissa roiskeenestolaitteiden käyttö oleellisesti hankaloittaa ajoneuvon käyttöä. Haettaessa koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää direktiivin 2007/46/EY mukaisesti, sellaisten ajoneuvojen, joille on myönnetty roiskeeneston kattava kansallinen tyyppihyväksyntä tai EY-tyyppihyväksyntä, ei tarvitse olla direktiivissä 91/226/ETY vahvistettujen roiskeenestoa koskevien vaatimusten mukaisia.

63b Komission päätös direktiivin 2010/19/EU artiklan 2 kumoamisesta.

64 Vaihtoehtona direktiivin 92/22/ETY tai E-säännön n:o 43 mukaiselle turvalasille muussa kuin M1-luokan ajoneuvossa hyväksytään yhdysvaltalaisen standardin ANSI Z. 26.1-1983 tai myöhemmän vastaavan mukainen ja asianmukaisesti merkitty turvalasi.

65 Pelkästään varaosina myytäviin turvalaseihin vaatimuksia sovelletaan 1.7.2003 alkaen; käytössä oleviin ajoneuvoihin saa edelleen valmistaa, tuoda maahan, myydä ja ottaa käyttöön direktiivin 92/22/ETY vaatimukset täyttäviä turvalaseja.

66 a) Muun kuin EY-tyyppihyväksytyn M1-luokkaan kuuluvan auton renkaina hyväksytään myös FMVSS 109 mukaiset DOT-merkinnällä varustetut renkaat. Sellaisia saa 1.10.1980 jälkeen käyttöön otettaviin autoihin, joiden nopeusluokka on vähintään 80 km/h ja joiden vanteen nimellishalkaisija on vähintään 254 mm mutta korkeintaan 635 mm, hyväksyä kuitenkin enintään direktiivin 2001/43/EY 10 a artiklassa ja V liitteen 4.2 kohdassa oleviin voimaantuloaikataulujen mukaisiin päivämääriin saakka.

b) Ennen 13.9.2006 pinnoitetussa renkaassa, joka ei ole E-hyväksytty ja merkitty tekstillä ”Retread” E-säännön n:o 108 tai 109 mukaisesti, tulee olla merkintä renkaan koosta ja kantavuusluokasta sekä renkaan molemmilla puolilla pysyvä merkintä ”Pinnoitettu – Regummerad”.

c) Autossa tai perävaunussa käytettävän henkilöautonrenkaan kulutuspinnan uria ei saa lisätä eikä syventää. Muuhun renkaaseen saa tartuntakyvyn parantamiseksi tehdä lisäuria alkuperäisten urien suurimpaan syvyyteen asti tai teräskudoksisessa renkaassa renkaan valmistajan sallimaan suurimpaan syvyyteen asti.

d) Nastoitettuun renkaaseen sovelletaan lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön asetusta ajoneuvojen renkaiden nastoista (408/2003).

67 Direktiivi 2001/43/EY koskee rengastyyppejä, jotka on tarkoitettu 1.10.1980 jälkeen käyttöön otettaviin autoihin, joiden nopeusluokka on vähintään 80 km/h ja joiden vanteen nimellishalkaisija on vähintään 254 mm mutta korkeintaan 635 mm. Direktiivin vaatimuksia sovelletaan direktiivin 10 a artiklassa ja V liitteen 4.2 kohdassa olevien voimaantuloaikataulujen mukaisesti.

68 Direktiivin 94/20/EY vaatimuksia sovelletaan vain kytkentälaitteella varustettuihin ajoneuvoihin.

69 M3-luokan auton, jonka leveys on suurempi kuin 2,55 metriä tai pituus muunlaisena kuin nivelrakenteisena suurempi kuin 12,00 metriä, tulee 1993 alkaen vastata linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen (637/1990) vaatimuksia. Pienemmälle linja-autolle, ja 4.4.2002 alkaen (josta alkaen sallittiin 15,0 metriä pitkät linja-autot) kaikille linja-autoille sovelletaan joko sanotun liikenneministeriön päätöksen tai E-sääntöjen n:o 36, 52 tai 107 taikka 52 kohdassa tarkoitetun direktiivin 2001/85/EY vaatimuksia. Ellei linja-auton hyväksynnässä sovelleta mainitun liikenneministeriön päätöksen vaatimuksia, linja-auton korirakenteen lujuuden tulee vastata E-säännön n:o 66 vaatimuksia. Kaksikerroslinja-auton tulee täyttää E-säännön n:o 107 tai 52 kohdassa tarkoitetun direktiivin 2001/85/EY vaatimukset 1.10.1998 alkaen.

70 Vaatimus ei koske monivaiheisesti valmistettuja ajoneuvoja, joita ei valmisteta enempää kuin direktiivin 70/156/ETY liitteessä XII pienille sarjoille säädetty enimmäismäärä, eikä ajoneuvoa, joka on tyyppihyväksytty ennen 1.10.1998 kohdassa 14 tarkoitetun direktiivin 74/297/ETY mukaisesti.

71 Vaatimus ei koske monivaiheisesti valmistettuja ajoneuvoja, joita ei valmisteta enempää kuin direktiivin 70/156/ETY liitteessä XII pienille sarjoille säädetty enimmäismäärä, eikä ajoneuvoa, joka on tyyppihyväksytty ennen 1.10.1998 kahden kohdissa 6, 16 ja 19 tarkoitetuista direktiiveistä 70/387/ETY, 74/483/ETY ja 76/115/ETY mukaisesti.

73 Direktiivin 98/91/EY vaatimuksia sovelletaan vain silloin kun valmistaja hakee hyväksyntää vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetulle ajoneuvolle.

74 Direktiivissä 2000/4/EY alleajosuojan edessä asentamisvelvoitteesta vapautettujen ajoneuvojen lisäksi alleajosuojaa ei vaadita ajoneuvossa, jossa korin, alustan tai ajoneuvoon kiinteästi kuuluvan osan tai laitteen rakenne ja sijainti täyttävät etualleajosuojaukselle asetetut vaatimukset. N2-luokan ajoneuvojen, joiden enimmäismassa on enintään 7,5 tonnia, on täytettävä ainoastaan tässä direktiivissä säädetty 400 millimetrin maavaraa koskeva vaatimus.

75 Direktiivin 2003/102/EY mukaisia vaatimuksia sovelletaan seuraavasti:

a) direktiivin liitteen I kohdan 3.1 tai 3.2 vaatimuksia uusiin ajoneuvotyyppeihin 1.10.2005 alkaen, ei kuitenkaan sovelleta ajoneuvoihin, jotka eivät eroa A-pylväiden etupuolella korirakenteen ja muotoilun olennaisten piirteiden osalta ajoneuvotyypeistä, joille on myönnetty tyyppihyväksyntä ennen 1.10.2005, 31.12.2012 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin,

b) direktiivin liitteen I kohdan 3.2 vaatimuksia uusiin ajoneuvotyyppeihin 1.9.2010 alkaen, 1.9.2015 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

76 Koskee ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on enintään 2500 kg. Koskee vain niitä N1-luokan ajoneuvoja, jotka perustuvat M1-luokan ajoneuvoihin.

77 Osien uudelleenkäyttöä koskevia direktiivin 2005/64/EY 7 artiklan vaatimuksia sovelletaan 15.12.2006 alkaen.

78 Koskee vain N1-luokan I-alaluokan ajoneuvoja.

79 Koskee myös jälkiasennettuja ilmastointijärjestelmiä ja ilmastointijärjestelmien täyttöä fluoratuilla kasvihuonekaasuilla.

80a Valmistajan pyynnöstä tyyppihyväksyntä voidaan myöntää tämän kohdan nojalla vaihtoehtona tyyppihyväksyntien hakemiselle asetuksen 661/2009 kohtien 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 544A, 56A, 57A ja 64–70 nojalla.

80b Asetuksen liitteessä IV vahvistetaan ne UNECE säännöt, joiden soveltaminen on pakollista.

81 M1-luokan ajoneuvot, joissa on käsivalintainen vaihteisto ja joiden vertailumassa on enintään 2 610 kg tai joita tyyppihyväksyntä on ulotettu koskemaan asetuksen EY N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

82 Lukuun ottamatta seuraavia:

1) luokan N2 puoliperävaunun vetoajoneuvot, joiden enimmäismassa on yli 3,5 mutta enintään 8 tonnia;

2) luokkien M2 ja M3 alaluokkien A, I ja II ajoneuvot;

3) luokan M3 alaluokkien A, I ja II nivellinja-autot;

4) direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A osan 4.2 ja 4.3 kohdassa tarkoitetut luokkien M2, M3, N2 ja N3 maastoajoneuvot;

5) direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A osan 5 kohdassa tarkoitetut luokkien M2, M3, N2 ja N3 erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot;

6) luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot, joissa on enemmän kuin kolme akselia.

83 Lukuun ottamatta asetuksen EU N:o 347/2012 liitteessä II olevia hyväksyntätason II vaatimuksia ja saman liitteen lisäyksessä vahvistettuja hyväksymis- ja hylkäysperusteita, ja lukuun ottamatta ajoneuvoja, joiden taka-akselin jousitus ei ole pneumaattinen.

84 Mukaan luettuna asetuksen EU N:o 347/2012 liitteessä II olevat hyväksyntätason 2 vaatimukset ja saman liitteen lisäyksessä vahvistetut hyväksymis- ja hylkäysperusteet.

85 Lukuun ottamatta seuraavia:

1) luokan N2 puoliperävaunun vetoajoneuvot, joiden enimmäismassa on yli 3,5 mutta enintään 8 tonnia;

2) luokkien M2 ja M3 alaluokkien A, I ja II ajoneuvot;

3) luokan M3 alaluokkien A, I ja II nivellinja-autot;

4) direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A osan 4.2 ja 4.3 kohdassa tarkoitetut luokkien M2, M3, N2 ja N3 maastoajoneuvot;

5) direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A osan 5 kohdassa tarkoitetut luokkien M2, M3, N2 ja N3 erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot;

6) luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot, joissa on enemmän kuin kolme akselia.

86 E-sääntö 100 muutossarja 00

87 E-sääntö 100 muutossarja 01

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.