950/2012

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Laki sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontaa varten suoritetaan valtiolle vuotuista sähköverkkomaksua ja maakaasuverkkomaksua sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Tätä lakia ei sovelleta verkonhaltijaan, jonka kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) sähkönjakeluverkolla sähköverkkoa, jonka nimellisjännite on pienempi kuin 110 kilovolttia;

2) alueverkolla nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin paikallista tai alueellista sähköverkkoa tai -johtoa, joka ei ole liittymisjohto ja joka ei ylitä valtakunnan rajaa;

3) verkonhaltijalla elinkeinonharjoittajaa, jolla on hallinnassaan sähkö- tai maakaasuverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähkö- tai maakaasuverkkotoimintaa tässä verkossa;

4) järjestelmävastaavalla kantaverkonhaltijalla sähkömarkkinalain (386/1995) mukaisesti järjestelmävastuuseen määrättyä kantaverkonhaltijaa;

5) maakaasunjakeluverkolla paikallista tai alueellista maakaasuputkistoa, jonka kautta maakaasua kuljetetaan vähennetyllä paineella;

6) järjestelmävastaavalla siirtoverkonhaltijalla maakaasumarkkinalain (508/2000) mukaisesti järjestelmävastuuseen määrättyä siirtoverkonhaltijaa.

3 §
Toimivaltainen viranomainen

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksun määrää ja perii kalenterivuosittain Energiamarkkinavirasto, joka voi antaa yksityiskohtaisempia määräyksiä maksumenettelystä.

4 §
Sähkö- ja maakaasuverkkomaksujen suorittaminen

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksu erääntyvät maksettavaksi Energiamarkkinaviraston määräämänä ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kalenterivuoden kesäkuun viimeisenä päivänä.

5 §
Sähköverkkomaksu

Sähkönjakeluverkon haltijan ja alueverkon haltijan sähköverkkomaksu on 1,1 promillea verkkotoiminnan edellisen päättyneen tilikauden myyntituotoista, kuitenkin vähintään 6 000 euroa.

Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähköverkkomaksu on 500 000 euroa. Järjestelmävastaavalta kantaverkonhaltijalta ei peritä 1 momentissa tarkoitettua sähköverkkomaksua.

6 §
Maakaasuverkkomaksu

Maakaasunjakeluverkon haltijan maakaasuverkkomaksu on 1,1 promillea verkkotoiminnan edellisen päättyneen tilikauden myyntituotoista, kuitenkin vähintään 6 000 euroa.

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan maakaasuverkkomaksu on 125 000 euroa. Järjestelmävastaavalta siirtoverkonhaltijalta ei peritä 1 momentissa tarkoitettua maakaasuverkkomaksua.

7 §
Sähkö- ja maakaasuverkkomaksun määrittäminen

Verkkotoiminnan myyntituotoilla tarkoitetaan myynninvähennyserillä vähennetyn verkkoliiketoiminnan liikevaihdon ja verkkoliiketoiminnan muiden tuottojen summaa.

Jos sähkö- tai maakaasuverkkomaksun määräytymisen perusteena oleva tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, muunnetaan verkkotoiminnan myyntituotot sähkö- ja maakaasuverkkomaksua määrättäessä yhtä vuotta vastaaviksi kertomalla ne luvulla, joka saadaan jakamalla luku 12 tilikauteen sisältyvien kuukausien lukumäärällä.

8 §
Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi

Jos maksuvelvolliselle on virheen johdosta määrätty liikaa maksua tai palautettu liian vähän, maksupäätös on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa maksun määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

9 §
Oikaisu maksunsaajan hyväksi

Jos maksuvelvolliselle on laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi taikka sen johdosta, ettei asiaa ole joltakin osalta tutkittu, jäänyt määräämättä säädetty maksu tai osa siitä maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta, maksupäätös on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksunsaajan hyväksi voidaan tehdä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin maksu määrättiin tai olisi pitänyt määrätä.

10 §
Oikaisuvaatimus

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksua koskevaan päätökseen haetaan oikaisua Energiamarkkinavirastolta. Oikaisuvaatimus on esitettävä maksun määräämistä koskevassa asiassa kolmen vuoden kuluessa maksun määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin viimeistään 60 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.

11 §
Muutoksenhaku

Energiamarkkinaviraston oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

12 §
Maksujen perintä

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksu saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

13 §
Tietojenantovelvollisuus

Sähkö- ja maakaasuverkon haltijan on annettava Energiamarkkinavirastolle tässä laissa säädettyjen maksujen määräämistä varten tarvittavat tiedot.

14 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 109/2012
TaVM 14/2012
EV 144/2012

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.