714/2012

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012

Laki valtiokonttorista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiokonttorista annetun lain (305/1991) 2 a §, sellaisena kuin se on laissa 15/1993, seuraavasti:

2 a §

Valtiokonttorin tuottamat vahingonkorvaussuoritteet tapaturma- ja liikennevahinkoasioissa sekä asioissa, jotka koskevat ryhmähenkivakuutusta vastaavaa taloudellista tukea, ovat maksullisia. Valtiovarainministeriö voi määrätä myös muita vastaavia Valtiokonttorin tuottamia vahingonkorvaussuoritteita maksullisiksi. Suoritteiden hinnoittelussa Valtiokonttori noudattaa soveltuvin osin yksityisessä vakuutustoiminnassa sovellettavia periaatteita.

Valtiokonttori perii valtion virastoilta niille tuotettavia työhyvinvointipalveluita varten työsuojelumaksua 0,023 prosenttia valtion tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevien työansioiden palkkasummasta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen maksujen kokonaismäärän tulee kattaa edun ylläpidosta valtiolle aiheutuvat kustannukset. Perittävien maksujen vuosittaisen kokonaismäärän ei kuitenkaan tarvitse vastata kunakin yksittäisenä vuonna valtion maksettavaksi tulevia korvauksia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 126/2012
VaVM 22/2012
EV 110/2012

  Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.