275/2012

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (659/2007) 1 ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § asetuksessa 521/2011 ja 2 § osaksi asetuksessa 1841/2009, sekä

lisätään asetukseen siitä asetuksella 420/2010 kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY)N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, III osaston tukijärjestelmien valvonnasta.

Lisäksi tässä asetuksessa säädetään valvonnasta, joka koskee maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 säädettyä kuitupellavan ja -hampun jalostustukea.

Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Valvontaviranomainen

Valvonnassa noudatetaan mitä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 9 §:ssä ja maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992), jäljempänä tukitehtävälaki, 2 §:ssä säädetään.

Valvonnan suorittaa elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

8 §
Tärkkelysperunapalkkion myöntämisen edellytysten valvonta

Valvonnassa on tarkastettava, että  vuodelta 2012 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (39/2012) 17 §:ssä säädetyt tärkkelysperunapalkkion myöntämisen edellytykset täyttyvät. Palkkiota ei myönnetä, jos valvonnassa todetaan, että jokin palkkion myöntämisen edellytyksistä ei täyty.

Valvonnassa on tarkastettava peltomaan laatutestiin kuuluvat arviointilomakkeet ja kuoppatestit. Tärkkelysperunapalkkiota on vähennettävä 15 prosenttia, jos arviointilomaketta ei ole täytetty kaikkien kasvulohkojen osalta tai vaadittua määrää kuoppatestejä ei ole tehty. Jos viljelijä on liittynyt perunatärkkelysteollisuuden ylläpitämään tietokantaan, mutta ei ole toimittanut sinne tietoja peltomaan laatutestistä määräaikaan mennessä, tärkkelysperunapalkkiota on vähennettävä 15 prosenttia.

Jos viisipäiväistä koulutusta ei ole kokonaisuudessaan suoritettu, tärkkelysperunapalkkiota on vähennettävä siten, että:

1) yhden koulutuspäivän puute aiheuttaa tuen vähentämisen 5 prosentilla;

2) kahden koulutuspäivän puute aiheuttaa tuen vähentämisen 10 prosentilla;

3) kolmen koulutuspäivän puute aiheuttaa tuen vähentämisen 15 prosentilla;

4) neljän koulutuspäivän puute aiheuttaa tuen vähentämisen 20 prosentilla.

Jos viljelijän tukihakemuksessa ilmoittama pinta-ala eroaa viljelysopimuksessa olevasta pinta-alasta, valvonnassa ilmoitettuna pinta-alana pidetään pienempää pinta-alaa.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65

  Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.