174/2012

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (592/2006) nimike sekä 1, 2 ja 6—8 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 ja 7 § asetuksessa 699/2007 sekä 1 ja 8 § asetuksessa 82/2010, seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista, elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvikkeiksi käytettävien kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen Suomeen kyseisen maahantuonnin yhteydessä.

Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin kalastustuotteisiin ja niistä saatuihin raakavalmisteisiin ja jalosteisiin, eläviin simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältäviin yhdistelmätuotteisiin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa. Asetuksessa säädetään myös laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomeen väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan tuotavien vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta 1 §:ssä mainittuja vesiviljelyeläimiä ja niistä saatavia tuotteita lukuun ottamatta sellaisiin kalastustuotteisiin ja niistä saatuihin raakavalmisteisiin ja jalosteisiin tai eläviin simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältäviin yhdistelmätuotteisiin, jotka:

1) tuodaan maahan laivaliikenteen muonitusta varten;

2) kuljetetaan Suomen alueen kautta kolmanteen maahan; taikka

3) tuodaan Suomeen varastoitaviksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan.

Asetusta ei myöskään sovelleta tuotaessa kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita tai eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita tai jalostettuja kalastustuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

6 §
Elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuontivaatimukset

Eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta annetun komission päätöksen 2006/766/EY liitteessä I.

Elävien simpukoiden tuonnissa käytettävästä kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevasta terveystodistuksesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005, jäljempänä toimeenpanoasetus, liitteen VI lisäyksessä V. Uudesta-Seelannista tuotavien tuontierien mukana on kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Vesiviljelytuotteiden tuonnin edellytyksenä on myös, että alkuperämaa on lueteltu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty vesiviljelytuotteiden osalta.

7 §
Kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden tuontivaatimukset

Kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu komission päätöksen 2006/766/EY liitteessä II, lukuun ottamatta pakastettuja ja jalostettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita, joita saadaan tuoda maahan vain kyseisen päätöksen liitteen I mukaisista maista.

Kalastustuotteiden tuonnissa käytettävästä kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevasta terveystodistuksesta säädetään toimeenpanoasetuksen liitteen VI lisäyksessä IV. Mainitusta terveystodistuksesta poiketen Yhdysvalloista tuotavien kalastustuotteiden kansanterveyttä koskevan todistusosuuden on kuitenkin oltava Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä annetun komission päätöksen 2006/199/EY mukainen ja Uudesta-Seelannista tuotavien tuontierien mukana on oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Vesiviljelytuotteiden tuonnin vaatimuksena on myös, että alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty vesiviljelytuotteiden osalta.

8 §
Jalostettuja kalastustuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontivaatimukset

Tuotteen kokonaismäärästä vähintään puolet jalostettuja kalastustuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 28/2012.  


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2012.

Komission päätös 2006/199/EY (32006D0199); EUVL N:o L 71, 10.3.2006, s. 17  
Komission päätös 2011/163/EU (32011D0163); EUVL N:o L 70, 17.3.2012, s. 40  
Komission asetus (EU) N:o 28/2012 (32012R0028); EUVL N:o L 12, 14.1.2012, s. 1   

  Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.