92/2012

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 §:n 1, 5, 6, 8 ja 10 kohta, 10 §:n 3 momentti, 13 §:n 7 kohta, 42 § sekä 45 §:n 3 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 5 kohta asetuksessa 1021/2007 ja 45 §:n 3 kohta asetuksessa 1401/2004, sekä

lisätään asetukseen uusi 41 a § seuraavasti:

3 §
Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat yleiset asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat yleiset asiat:

1) eduskunnalle annettava hallituksen esitys, kertomus ja kirjelmä sekä valtioneuvoston tiedonanto, selonteko, kertomus ja kirjelmä;


5) päättäminen pääministeriä avustavan ministerin osallistumisesta Eurooppa-neuvoston kokoukseen ja muun kuin pääministerin toimimisesta Suomen edustajana muussa valtion ylimmän johdon osallistumista vaativassa Euroopan unionin toiminnassa kuin Eurooppa-neuvostossa;


6) Suomen kansallisten ehdokkaiden nimeäminen Euroopan komissioon, unionin tuomioistuimeen ja unionin yleiseen tuomioistuimeen, Euroopan keskuspankin johtokuntaan, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, alueiden komiteaan, talous- ja sosiaalikomiteaan ja Euroopan atomienergiayhteisön tieteellis-tekniseen komiteaan sekä ehdokkaiden ja edustajien määrääminen Euroopan investointipankin hallintoelimiin sekä jäsenten ja varajäsenten nimeäminen talous- ja rahoituskomiteaan;


8) edustajan määrääminen kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettujen yhteisöjen hallintoelimiin sekä näiden kansallisiin valmisteluelimiin, jollei asia kuulu tasavallan presidentin ratkaistavaksi, samoin kuin jäsenen määrääminen Pysyvään välitystuomioistuimeen ja ehdokkaiden nimeäminen kansainvälisten tuomioistuinten tuomarin ja jäsenen tehtäviin, jollei heitä nimetä Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännössä (SopS 1/1956) määrätyn menettelyn mukaisesti;


10) esitykset Suomea koskeviksi Euroopan unionin alue- ja rakennepoliittisiksi ohjelmiksi sekä vuosittain laadittavat vakausohjelmat;


10 §
Toimivaltainen ministeriö

Ministeriöiden välisestä yhteistyöstä säädetään valtioneuvostosta annetun lain 2 §:ssä. Pysyviä yhteistyöelimiä ovat kansliapäällikkö- ja valmiuspäällikkökokous.

13 §
Ulkoasiainministeriön toimiala

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat:


7) Suomen edustaminen Euroopan unionin tuomioistuimessa ja Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa valvontamenettelyissä;


5 luku

Asioiden käsittely valtioneuvostossa ja ministeriöissä

41 a §
Eräiden asiakirjojen allekirjoittaminen

Eduskunnalle annettavan hallituksen esityksen, kertomuksen  ja kirjelmän allekirjoittaa valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana toiminut ministeri ja varmentaa se ministeri, jonka alaan asia kuuluu. Jos asia kuuluu valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana asiasta päätettäessä toimineen ministerin alaan, asiakirjan varmentaa kuitenkin asian esittelijä.

42 §
Virkamiesten nimittämistoimivalta

Ministeriön virkamiehistä valtiosihteerin, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, kansliapäällikön, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, ylijohtajan ja muun johtajan, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, finanssineuvoksen, budjettineuvoksen ja muun neuvoksen sekä neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.

45 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:


3) vastata virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriössä sekä virkamiesyhteistyön järjestämisestä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä  maaliskuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2012

Pääministerin sijainen Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Hallitussihteeri
Arno Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.