1426/2011

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) 5 §:n 10 kohta, 4 luku ja 53 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 2 §, 43 §:n 2 momentin 3 kohta, 48 §:n 1 momentti, 49 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta, 50 §, 51 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 kohta sekä 2 momentin johdantokappale, 55 §:n 1 momentti, 59 §:n 1 momentti ja 60 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään valtion varoista tuulivoimalla, biokaasulla ja puupolttoaineella tuotetusta sähköstä maksettavasta tuotantotuesta.

43 §
Tiedonsaantioikeus

Energiamarkkinavirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada muilta viranomaisilta tämän lain säännösten noudattamisen valvontaa varten välttämättömiä tietoja:


3) sähkön tuottajaa koskevista muista seikoista, joilla on olennaista merkitystä syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen kannalta taikka syöttötariffin määräytymisen, maksamisen, maksatuksen keskeytyksen tai takaisinperinnän kannalta.


48 §
Syöttötariffisäännösten rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) rikkoo 22 §:n 1 momentin 1 kohdassa taikka 22 §:n 2 tai 3 momentissa säädettyä velvollisuutta taikka

2) antaa 27 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä virheellisiä tietoja,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, syöttötariffisäännösten rikkomisesta sakkoon.


49 §
Maksatuksen keskeytys

Energiamarkkinavirasto voi päätöksellään keskeyttää syöttötariffin maksatuksen, jos:

1) on perusteita epäillä, että sähkön tuottaja on 18 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa menettelyssä tai että 7—11 §:ssä säädetyt edellytykset eivät enää täyty;


50 §
Palauttaminen

Sähkön tuottajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa syöttötariffi tai sen osa. Jos palautettava määrä olisi enintään 10 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

51 §
Takaisinperintä

Energiamarkkinaviraston on päätöksellään määrättävä jo maksettu syöttötariffi perittäväksi takaisin, jos sähkön tuottaja:


2) on jättänyt palauttamatta sellaisen syöttötariffin tai sen osan, joka 50 §:n mukaan on palautettava.

Energiamarkkinavirasto voi määrätä jo maksetun syöttötariffin tai sen osan perittäväksi takaisin, jos sähkön tuottaja:


55 §
Muutoksenhaku Energiamarkkinaviraston päätökseen

Energiamarkkinaviraston 17, 28, 49, 51 tai 54 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen saa hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Energiamarkkinavirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.


59 §
Tietojen säilyttäminen

Sähkön tuottaja on velvollinen säilyttämään syöttötariffin maksamista varten laadittavaan selvitykseen liittyvän aineiston, kunnes kymmenen vuotta on kulunut hyväksymispäätöksen raukeamisesta tai peruuttamisesta.


60 §
Tietojen toimittaminen Energiamarkkinavirastolle

Sähkön tuottajan tulee toimittaa Energiamarkkinavirastolle 28 §:ssä tarkoitettu hakemus sähköisesti.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa tuotetusta sähköstä maksettavaan kiinteään sähkön tuotantotukeen sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Sen estämättä, mitä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) 14 §:n 2 momentissa säädetään, syöttötariffijärjestelmään voidaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla ja noudattaen, mitä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 63 §:n 2—5 momentissa säädetään, hyväksyä myös kaupalliseen käyttöön otettu tuulivoimala ja biokaasuvoimala, jos hyväksymistä haetaan Energiamarkkinavirastolta kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.


HE 124/2011
EV 101/2011
TaVM 11/2011

  Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.