520/2011

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 6 ja 43 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 6 §:n 14 kohta ja 43 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin niistä on 6 §:n 14 kohta asetuksessa 905/2009, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 325/2007 ja 905/2009, uusi 15 kohta seuraavasti:

6 §
Valtioneuvoston ratkaistaviksi laissa tai asetuksessa säädetyt asiat

Sen lisäksi, mitä 3—5 §:ssä säädetään, valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat laissa tai asetuksessa valtioneuvoston ratkaistaviksi säädetyt asiat:


14) säädösten julkaiseminen saamenkielellä säädöskokoelmassa ja valtiosopimusten julkaiseminen saamenkielellä säädöskokoelman sopimussarjassa;

15) poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain (408/2007) 1 §:ssä tarkoitetun poikkeusolojen vakuutustakuun antaminen.

43 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


2) valtiosihteerillä kansliapäällikkönä, kansliapäälliköllä, alivaltiosihteerillä, osastopäälliköllä ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan virantäyttömenettelyyn sovelletaan kuitenkin asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Pääministerin estyneenä ollessa, Ministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Marika Paavilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.