299/2011

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä,

muutetaan opintotukiasetuksen (260/1994) 2 §:n 1 momentti sekä 4, 6 ja 7 §, sellaisina kuin ne ovat 2 §:n 1 momentti asetuksessa 990/1998, 4 § asetuksissa 424/2004 ja 1192/2004 sekä 6 ja 7 § asetuksessa 508/2005, seuraavasti:

2 §
Muut opinnot, joihin voidaan myöntää opintotukea

Opintotukea voidaan myöntää myös kansanopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa suoritettavaan muuhun kuin ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen. Lisäksi opintotukea voidaan myöntää muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettäviin kotitalousopintoihin, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen, vammaisille opiskelijoille järjestettävään valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen sekä maahanmuuttajille järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen.


4 §
Korkeakouluopiskelijan opintojen riittävän edistymisen arvioiminen

Vuosittain suoritettavassa opintojen edistymisen seurannassa opintojen edistymistä arvioidaan viimeisimmän päättyneen lukuvuoden (seurantalukuvuosi) ajalta ja koko opiskeluajalta seurantalukuvuoden päättymiseen asti. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan suorittamaan tutkintoon kuuluvat opinnot. Opintojen katsotaan edistyvän siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon kyseisiä opintoja varten määritellyssä tukiajassa, jos opintosuorituksia on keskimäärin 5,5 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Vuosittain suoritettavassa opintojen edistymisen seurannassa opintojen katsotaan edistyneen riittävästi, jos opintosuorituksia on tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään:

1) 5 opintopistettä seurantalukuvuoden ajalta; tai

2) 5 opintopistettä koko opiskeluajalta seurantalukuvuoden päättymiseen asti ja 2 opintopistettä seurantalukuvuoden ajalta.

Opintojen katsotaan määräajassa edistyneen riittävästi, jos opintosuorituksia on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti sen lukuvuoden alusta lukien, jolloin määräaika on päättynyt. Kun opinnot eivät ole määräajassa edistyneet riittävästi, opintotuki voidaan myöntää uudelleen, jos opintosuorituksia on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti edellä tarkoitetun lukuvuoden alusta lukien tai jos opiskelija on määräajan päättymisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot.

Opintosuorituksia katsotaan olevan erityisen vähän, jos suorituksia on keskimäärin vähemmän kuin 1 opintopiste tukikuukautta kohti tarkastelujakson ajalta. Tarkastelujakso voi olla seurantalukuvuosi tai seurantalukuvuosi ja sitä seuraava syyslukukausi.

Opintotuen lakkauttamisen jälkeen opintojen katsotaan edistyneen riittävästi, jos opintosuorituksia on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti koko opiskeluajalta tai jos opiskelija on tuen lakkauttamisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot. Kun opintojen edistyminen on katsottu riittämättömäksi sen vuoksi, että opintosuorituksia on ollut keskimäärin vähemmän kuin 2 opintopistettä tukikuukautta kohti seurantalukuvuoden ajalta, opintotuki voidaan myöntää uudelleen, jos opiskelija on tuen lakkauttamisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot.

6 §
Opintotukeen oikeuttava enimmäisaika yliopistojen tutkinnoissa

Tukikuukausien lukumäärä alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 37, jos tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä;

2) 42, jos tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä.

Tukikuukausien lukumäärä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 24, jos tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä;

2) 28, jos tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä;

3) 33, jos tutkinnon laajuus on 150 opintopistettä;

4) 37, jos tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä.

Kun opiskelija on otettu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa, tukikuukausien lukumäärä on kuitenkin yhteensä enintään:

1) 55, jos alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on yhteensä 300 opintopistettä;

2) 60, jos alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on yhteensä 330 opintopistettä;

3) 64, jos alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on yhteensä 360 opintopistettä.

Kun koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, tukikuukausien lukumäärä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 60, jos tutkinnon laajuus on 330 opintopistettä;

2) 64, jos tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä.

7 §
Opintotukeen oikeuttava enimmäisaika ammattikorkeakoulututkinnoissa

Tukikuukausien lukumäärä ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 37, jos tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä;

2) 42, jos tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä;

3) 46, jos tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä;

4) 51, jos tutkinnon laajuus on 270 opintopistettä.

Tukikuukausien lukumäärä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 19, jos tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä;

2) 24, jos tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa suoritettujen opintojen edistymisen riittävyyden arviointiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Asetuksen 6 §:n opintotukeen oikeuttavaa aikaa koskevia säännöksiä sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2011 tai myöhemmin aloitettuihin opintoihin. Ennen tätä ajankohtaa aloitettuihin opintoihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Opinnot katsotaan aloitetuiksi 1 päivänä elokuuta 2011 tai myöhemmin, jos opiskelija on ottanut opiskelijavalinnassa opiskelupaikan vastaan tai ilmoittautunut ensimmäisen kerran läsnä olevaksi kyseisissä opinnoissa 1 päivänä elokuuta 2011 tai myöhemmin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Hallitussihteeri
Piritta Väinölä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.