137/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 6 §:n 1 momentti, 13 § :n 2 momentti, 17 §:n 6 momentti, 19 §, 24 §:n 3 momentti, 28 §:n 3 ja 4 momentti, 33 §, 37 §:n 3 momentti, 44 §:n 4 momentti, 54 §, 54 c §:n 1 momentti, 56 §, 62 §:n 3 momentti, 70 §:n 1 ja 2 momentti, 76 §:n 1 momentti, liitteen 2 kohta 7 ja liite 3,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja liite 3 asetuksessa 273/2010, 17 §:n 6 momentti, 28 §:n 4 momentti, 37 §:n 3 momentti, 56 § ja liitteen 2 kohta 7 asetuksessa 46/2010, 33 § ja 70 §:n 1 momentti asetuksessa 658/2007 sekä 44 §:n 4 momentti, 54 c §:n 1 momentti, 62 §:n 3 momentti ja 70 §:n 2 momentti asetuksessa 240/2009, seuraavasti:

6 §
Tukikelpoisuuden vaihtaminen

Viljelijä voi vaihtaa tukikelpoisuuden 3 §:ssä tarkoitetun tukikelpoisen peltoalan ja tukikelvottoman peltoalan välillä. Edellytyksenä on, että vaihdettava tukikelpoinen peltoala on ilmoitettu peruslohkona vaihtoa edeltävänä vuonna ja tukikelpoisuus vaihdetaan pois koko peruslohkolta. Jos vaihdettava ympäristötuessa tukikelpoinen peltoala sijaitsee C1—C4-tukialueella, tukikelpoisuutta ei saa vaihtaa A- tai B-tukialueella sijaitsevalle peltoalalle. Luonnonhaittakorvauksessa tukikelpoista peltoalaa ei saa vaihtaa eri tukialueiden välillä, jos maksettava tukimäärä hehtaarilta kasvaisi tukialueen vaihdon vuoksi. Tukikelpoisuutta ei saa vaihtaa, jos vaihdettava peltoala on tilakohtaisesti alle yksi hehtaari. Tukikelpoisuutta ympäristötuessa ei saa vaihtaa peruslohkolta, jota koskee voimassa oleva erityistukisopimus lukuun ottamatta 54 b §:ssä tarkoitettua sopimusta. Tukikelpoisuutta ei saa vaihtaa, jos vaihto johtaa tukikelpoisen peltoalan kasvamiseen. Tukikelpoisuuden saa vaihtaa vain pysyvästi. Tukikelpoisuutta saa vaihtaa vain viljelijän omistuksessa olevien, tukikelpoisuuden vaihtamista edeltävänä tukivuonna pinta-alatukea koskevalla hakemuksella ilmoitettujen peltoalojen välillä.


13 §
Sopimuksen kohde

Jos sopimusta on haettu peltoa koskevan peruslohkon osalle, sopimusalasta on muodostettava oma peruslohkonsa sopimuksen hyväksymisen yhteydessä, jollei kyseessä ole 43, 54 tai 54 a—54 c §:ssä tarkoitettu sopimus. Pellon ulkopuolisesta sopimusalasta on myös muodostettava uusi peruslohko, jollei alaa ole jo aiemmin ilmoitettu omana peruslohkonaan.

17 §
Hyväksyttävät kustannukset ja tulonmenetykset suunnitelmaan perustuvassa sopimuksessa

Sopimusehtojen toteuttamiseen liittyvä tuen saajan tekemä työ sekä omien koneiden ja laitteiden käytöstä aiheutuneet kustannukset voidaan hyväksyä korvattaviksi kustannuksiksi, jos työstä pidetään hoitopäiväkirjaa.


19 §
Hoitopäiväkirjan pitäminen

Jos kyseessä on 40, 41, 43, 49 tai 51 §:ssä tarkoitettu sopimus, sopimusalueella toteutettavista toimenpiteistä on pidettävä hoitopäiväkirjaa. Hoitopäiväkirjaan on kirjattava vähintään lohkon nimi, tunnus ja pinta-ala sekä vuosittaiset toimenpiteet, niiden toteuttamisaika, kesto ja toimenpiteiden vaikutus ympäristöön. Jäljempänä 43 §:ssä tarkoitetun sopimuksen hoitopäiväkirjaan on kirjattava myös sopimusalueen säätö-, hoito- ja huoltotoimenpiteet.

24 §
Sopimuksen tai sen osan vaihtaminen toiseksi sopimukseksi

Sopimuksen vaihtamista voidaan hakea uusien sopimusten vuosittaisena hakuaikana. Sopimuksen vaihtamisen perusteella tehtävää uutta sopimusta voidaan voimassa olevan sopimuksen sopimuskauden mukaisesti hakea alkavaksi 1 päivänä toukokuuta tai 1 päivänä lokakuuta. Erityistuki maksetaan vaihtamisen jälkeen uuden sopimuksen mukaisena. Ennen sopimuksen vaihtamista maksettua erityistukea ei tarvitse maksaa takaisin.

28 §
Ympäristötuen maksamisen edellytyksenä olevat vähimmäisvaatimukset

Ympäristötukeen sitoutuneen viljelijän maatilalla kasvinsuojeluaineiden levitykseen hankittavan uuden kasvinsuojeluruiskun on täytettävä eurooppalaisen standardisarjan SFS-EN 12761 vaatimukset. Lisäksi tällaisella ruiskulla on oltava Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tai ruiskun valmistajan myöntämä kirjallinen todistus ja hyväksymismerkintä ruiskun testauksesta. Käytössä olevat ruiskut on lisäksi testattava joka viides vuosi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valtuuttamalla testaajalla ja kyseisen viraston antamien ohjeiden mukaan. Jos viisi vuotta umpeutuu kasvukauden päätyttyä, kasvinsuojeluaineiden levitykseen käytettävä kasvinsuojeluruisku on testattava ennen seuraavan kasvukauden alkua. Kasvinsuojeluruiskulla tarkoitetaan itse kulkevia ja traktorikäyttöisiä kasvinsuojeluruiskuja.

Maatilalla kasvinsuojeluaineita saa levittää vain se, joka osallistuu joka viides vuosi ajankohtaisten kasvinsuojeluasioiden vähintään neljä tuntia kestävään koulutukseen. Koulutukseksi hyväksytään koulutus, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on etukäteen hyväksynyt. Koulutukseksi hyväksytään myös vuoden 2000 valtioneuvoston asetuksen mukainen kasvinsuojelua koskeviin ehtoihin sisältyvä vastaava voimassa oleva koulutus. Koulutukseen osallistumisesta on oltava kirjallinen todistus. Koulutuksessa on käytävä ensimmäisen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Jos viisi vuotta umpeutuu kasvukauden päätyttyä, koulutuksessa on käytävä ennen seuraavan kasvukauden alkua. Koulutukseksi hyväksytään myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämä erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavan kasvinsuojeluaineen käyttöä koskeva tutkinto tai tätä vastaava aiemmin suoritettu erityistutkinto. Viimeistään tällaisen tutkinnon kuudentena voimassaolovuonna on käytävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymä koulutus tai uusittava erityistutkinto.

33 §
Lisätoimenpiteiden valinta

Lisätoimenpiteitä voi valita sekä tavanomaisille peltoviljelykasveille että puutarhakasveille. Puutarhakasvien ryhmittely ryhmän 1 ja 2 puutarhakasveihin sekä eräisiin siemenmaustekasveihin on liitteessä 1. Viljelijän on ilmoitettava sitoutuessaan sitoumuskaudeksi valitsemansa lisätoimenpiteet. Viljelijä voi kuitenkin vuonna 2007 vaihtaa jo valitsemansa lisätoimenpiteet tai ilmoittaa ne viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2007. Viljelijä voi vastaavasti myös luopua kokonaan jo valitsemastaan lisätoimenpiteestä. Viljelijä voi sitoutuessaan ympäristötukeen olla valitsematta lisätoimenpidettä, jos maatila on puutarhatila tai viljelijän peltoja sijaitsee vain C-tukialueella. Viljelijä ei voi valita C-tukialueella sijaitseville pelloilleen 32 §:n 4—6 ja 10 kohdassa tarkoitettua lisätoimenpidettä.

Jos viljelijän pellot sijaitsevat kokonaan A- ja B-tukialueilla, hän voi valita niille enintään neljä lisätoimenpidettä. Jos viljelijän pellot sijaitsevat kokonaan C-tukialueella, hän voi valita niille enintään kaksi lisätoimenpidettä. Jos viljelijän pellot sijaitsevat sekä A- ja B-tukialueilla että C-tukialueella, hän voi valita enintään neljä lisätoimenpidettä. Näistä viljelijä voi valita enintään kaksi lisätoimenpidettä C-tukialueelle. Viljelijä voi valita C-tukialueella sijaitseville pelloilleen vain 32 §:n 1–3 sekä 7–9 kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen. Puutarhatilalla lisätoimenpiteitä voi valita edellä mainitut määrät, mutta valituista lisätoimenpiteistä puutarhatilan lisätoimenpiteitä voi olla A- ja B-tukialueilla enintään kaksi ja C-tukialueella enintään yksi. Jos puutarhatilan peltoja sijaitsee kaikilla tukialueilla, lisätoimenpiteitä voi olla enintään kaksi.

37 §
Lisätoimenpiteen muuttaminen ja siitä luopuminen

Lisätoimenpiteestä on luovuttava, jos maatilan kotieläintuotannosta luovutaan tai eläinmäärä vähenee muutoin kuin tilapäisesti siten, että 30 §:n 1 momentissa säädetyt, eläinmäärää koskevat edellytykset eivät täyty, ja lisätoimenpiteeksi on valittu 32 §:n 7 tai 8 kohdassa tarkoitettu lisätoimenpide. Valitusta 32 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta lisätoimenpiteestä on luovuttava, jos viljelijä hakee 45 tai 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta. Edellä 32 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetusta lisätoimenpiteestä on luovuttava, jos kotieläintilan ehtoihin sitoutuneella maatilalla nautojen, hevosten, lampaiden tai vuohien määrä ylittää kaksi eläinyksikköä. Puutarhatilan lisätoimenpiteestä voi luopua, jos puutarhakasvien viljelyala vähenee alle 0,5 hehtaarin. A- ja B-tukialueille kohdistuvista 32 §:n 4—6 ja 10 kohdassa tarkoitetusta lisätoimenpiteestä on luovuttava, jos viljelijä luopuu kaikista kyseisillä alueilla sijaitsevista peltoaloistaan. Viljelijä voi luopua yhdestä vuonna 2007 tai 2008 valitsemastaan 32 §:n 3—6 kohdassa tarkoitetusta lisätoimenpiteestä, jos hänellä on ollut vuoden 2003 tilatukiasetuksen 53 artiklan mukaisia kesannointioikeuksia ja hän on valinnut A- tai B-tukialueella kolme tai neljä lisätoimenpidettä tai C-tukialueella kaksi lisätoimenpidettä. Luopuessaan edellä mainitusta lisätoimenpiteestä viljelijän on palautettava siitä maksettu tuki. Valitusta 32 §:n 8 kohdassa tarkoitetusta lisätoimenpiteestä on luovuttava ja palautettava siitä maksettu tuki, jos viljelijä tekee 54 b §:ssä tarkoitetun sopimuksen. Tästä lisätoimenpiteestä ei kuitenkaan voi luopua, jos se on viljelijän valitsema ainoa lisätoimenpide A- tai B-tukialueella.


44 §
Luonnonmukainen tuotantotapa ja viljelijää koskevat edellytykset

Koko sopimusala voi olla nurmea vain maatilalla, jolla sato käytetään pääosin oman karjan rehuksi tai sopimuksen tehneen maatilan kanssa säännöllistä yhteistyötä tekevien 46 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tehneiden maatilojen karjan rehuksi. Viherlannoitusalana ja hoidettuna viljelemättömänä peltoalana ilmoitettuja lohkoja voidaan hyväksyä pinta-alaltaan vuosittain yhteensä enintään puolet sopimusalasta. Viherlannoitusalan perustamisesta ja hoidosta säädetään 59 §:n 2 momentissa.

54 §
Alkuperäiskasvien viljely

Alkuperäiskasvien viljelyä koskeva sopimus voidaan tehdä, jos viljelijä sitoutuu tutkittujen, rekisteröityjen palkoviljojen, viljojen ja nurmikasvien maatiaislajikkeiden ja uhanalaisten vanhojen kauppalajikkeiden ja niiden muuntuneiden kantojen ylläpitoviljelyyn. Lisäksi edellytyksenä on, että lajike on rekisteröity ja Elintarviketurvallisuusvirasto on tehnyt sitä koskevan ylläpitopäätöksen. Ylläpitopäätös tehdään lajikkeen alkuperäiselle viljelyalueelle. Sopimus tehdään ja erityistukea maksetaan yhden peltohehtaarin alalle tietyn lajikkeen ylläpitoviljelystä.

Viljelijällä saa yhden hehtaarin sopimusalan lisäksi olla saman lajikkeen markkinointikelpoisen siemenen tuotantoa sopimustilalla vuosittain enintään maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä vahvistettava enimmäismäärä.

54 c §
Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely

Sopimus voidaan tehdä peruslohkolle tai sen osalle, jonka maalaji on turvetta tai multamaata. Maalaji todetaan voimassa olevan viljavuustutkimuksen perusteella. Viljavuustutkimus on tehtävä jokaiselta peruslohkolta, jota sopimus koskee. Sopimus voidaan tehdä koskemaan koko peruslohkoa tai osaa siitä.


56 §
Pinta-alojen, eläinyksikköjen ja eläinten vähimmäismäärät

Sopimus voidaan tehdä jos sopimuksen pinta-ala, eläinyksikkömäärä tai eläinmäärä on vähintään:

Sopimus Vähimmäismäärät
Pinta-ala(ha)/eläinyksikkö(ey)- tai eläinmäärä (kpl)
Pohjavesialueiden peltoviljely 1,00 (ha)
Valumavesien käsittelymenetelmät
- säätösalaojitus 2,00 (ha)
- säätökastelu 1,00 (ha)
- kuivatusvesien kierrätys 1,00 (ha)
Luonnonmukainen tuotanto 3,00 (ha)
Luonnonmukainen kotieläintuotanto, peltoala 3,00 (ha)
Luonnonmukainen puutarhaviljely 0,80 (ha)
Alkuperäisrotujen kasvattaminen
- lampaat/vuohet 0,45 (ey)
- naudat 0,6 (ey)
- hevoset 1 (ey)
- maatiaiskanat ja -kukot 20 (kpl)
>Alkuperäiskasvien viljely 1,00 (ha)
Ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen 0,30 (ha)
Lietelannan sijoittaminen peltoon 2,00 (ha)
Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely 1,50 (ha)
62 §
Peltoalat, joista luonnonhaittakorvauksia ja ympäristötukea ei makseta

Metsäpuiden taimiaineiston tuottamisesta, puuvartisten energiakasvien alasta, joulupuiden kasvatuksesta ja muun hampun kuin EU:n kokonaan rahoittamaan tilatukeen oikeuttavan hampun alasta ei makseta luonnonhaittakorvauksia eikä ympäristötukea. Tukikelpoisista hamppulajikkeista säädetään tilatukiasetuksen 39 artiklassa ja yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009 10 artiklassa.

70 §
Lisätoimenpiteiden tukimäärät

Lisätoimenpiteiden tukea maksetaan ympäristötukea koskevan sitoumuksen tehneelle viljelijälle ja kyseisen lisätoimenpiteen valinneelle tukikelpoista peltohehtaaria kohden:

Euroa/ Euroa/
A- ja B-tukialue C-tukialue
Vähennetty lannoitus 10 10
Typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla 23 23
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus 11 11
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 30 -
Peltojen tehostettu talviaikainen kasvipeitteisyys 45 -
Viljelyn monipuolistaminen 24 -
Laajaperäinen nurmituotanto 55 49
Lannan levitys kasvukaudella 27 27
Ravinnetaseet 18 18
Kerääjäkasvien viljely 13 -
Puutarhatilan lisätoimenpiteet
Typpilannoituksen tarkentaminen puutarhakasveilla 90 90
Katteen käyttö monivuotisilla puutarhakasveilla 256 256
Tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö 144 144

Lisätoimenpiteen tukea maksetaan niistä tukikelpoisista peltoaloista, joista maksetaan perustoimenpiteen tukea. Niistä peltoaloista, joista maksetaan luonnonhoitopellon tukea, ei lisätoimenpiteen tukea kuitenkaan makseta. Lisätoimenpiteen tuki maksetaan pelto-alan sijainnin perusteella. Edellä 32 §:n 1, 2, 7 ja 9 kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen tukea ei makseta liitteessä 1 tarkoitetuista puutarhakasvien kasvattamiseen käytetyistä kasvilohkoista. Liitteen 1 ryhmässä 2 tarkoitetuista kasvilohkoista ei makseta 32 §:n 3—5 kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen tukea. Edellä 32 §:n 1 kohdassa tarkoitettua lisätoimenpiteen tukea ei makseta peltoalasta, jolle on tehty 54 a §:ssä tarkoitettu sopimus.


76 §
Siirtymäsäännökset

Tukikelpoisuuden vaihtamista koskevaa 6 §:ää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen. Vuonna 2007 sitoutunut viljelijä voi hakea peltoalan tukikelpoisuuden vaihtamista vuoden 2008 pinta-alatukea koskevalla hakemuksella. Vuonna 2008 tai sen jälkeen sitoutuva viljelijä voi hakea edellä mainittua tukikelpoisuuden vaihtamista tukijärjestelmään sitoutumisen yhteydessä. Vuodesta 2011 tukikelpoisuuden vaihtamista voi hakea myös viljelijä, jolla on voimassa oleva sitoumus.Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2011.

Mitä 33 §:ssä ja 37 §:n 3 momentissa säädetään laajaperäistä nurmituotantoa koskevasta lisätoimenpiteestä, koskee vain vuonna 2011 tai sen jälkeen ympäristötukeen sitoutuvaa viljelijää.

Edellä 17, 19, 54 ja 54 c §:n sijasta sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos sitoumus tai sopimus on tehty ennen vuotta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Liitteet 2-3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.