1810/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaanympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista 27 päivänä heinäkuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (664/2006) 2, 4 ja 11 § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ympäristöterveydenhuollon lainsäädännöllä kansanterveyslain (66/1972) 1 §:ssä mainittuja lakeja;

2) keskusviranomaisella ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisia, jotka ovat Elintarviketurvallisuusvirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä Turvatekniikan keskus;

3) ympäristöterveydenhuollon yhteisellä valtakunnallisella valvontaohjelmalla keskusviranomaisten yhteisesti laatimaa ohjelmaa, jossa määritellään yhteiset periaatteet kunkin keskusviranomaisen toimialakohtaisen valtakunnallisen valvontaohjelmaan laatimiselle;

4) toimialakohtaisella valtakunnallisella valvontaohjelmalla terveydensuojelulain 4 a §:n, elintarvikelain 47 §:n, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 14 §:n, tupakkalain 14 §:n ja kemikaalilain 7 a §:n mukaista keskusviranomaisen valtakunnallista valvontaohjelmaa;

5) kunnan valvontasuunnitelmalla terveydensuojelulain 6 §:n, elintarvikelain 48 §:n, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 15 §:n, tupakkalain 14 a §:n ja kemikaalilain 7 b §:n mukaista kunnan valvontasuunnitelmaa;

6) tarkastuksella valvontaviranomaisen tai tämän valtuuttaman ulkopuolisen asiantuntijan säännöllisesti ja ennalta suunnitellusti tekemää valvontakohteen tarkastusta, jossa arvioidaan valvontakohteen vaatimustenmukaisuus; tarkastukset voivat sisältää myös näytteiden ottoa ja mittauksia kohteen, kohteessa harjoitettavan toiminnan tai siellä valmistettavien tuotteiden taikka tarjottavien palveluiden terveyshaittojen, turvallisuuden ja määräystenmukaisuuden arvioimiseksi;

7) valvontakohdetyypillä valvontakohteita, joiden toiminnot vastaavat luonteeltaan ja laajuudeltaan toisiaan;

8) riskiluokalla luokkaa, johon valvontakohdetyyppi luokitellaan siinä harjoitettavasta toiminnasta ja siellä valmistettavista tuotteista mahdollisesti aiheutuvan terveydellisen ja taloudellisen riskin perusteella; sekä

9) tarkastustiheydellä sitä, kuinka monta kertaa vuodessa valvontakohdetyyppiin kuuluvia kohteita tarkastetaan.

4 §
Toimialakohtaisen valtakunnallisen valvontaohjelman laatiminen

Toimialakohtaisesta valtakunnallista valvontaohjelmaa laadittaessa keskusviranomaisten on kuultava kuntia ja aluehallintovirastoja.

Valvontaohjelmasta tulee käydä ilmi, mitkä ohjelman osat ovat lakisääteisiä ja mitkä ohjeellisia.

11 §
Raportointiohje

Raportointiohjeesta on käytävä ilmi, kuinka kunnan tulee toimittaa valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista tulokset aluehallintovirastoille ja keskusviranomaisille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.