1646/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus mielenterveysasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan 21 päivänä joulukuuta 1990 annetun mielenterveysasetuksen (1247/1990) 6 §, sekä

muutetaan 1, 3 – 5, 6 d ja 7 § sekä 8 § 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 § asetuksissa 1133/1992 ja 302/1993, 4 ja 5 § mainitussa asetuksessa 1133/1992, 6 d § asetuksessa 1282/2000 ja 7 § mainitussa asetuksessa 1133/1992, seuraavasti:

1 §
Työnohjaus

Kunnan tai kuntayhtymän on toteuttaessaan mielenterveyslain (1116/90) 4 §:n 3 momentissa edellytettyä työnohjauksen järjestelmää huolehdittava siitä, että työnohjaus on sisällöltään sellaista, että se edistää henkilöstön valmiuksia antaa väestön tarvitsemia mielenterveyspalveluja.

3 §
Oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittaminen

Jos tuomioistuin on määrännyt rikoksesta syytetyn mielentilan tutkittavaksi ja syytetty on vangittuna, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on toimitettava tuomioistuimen sille lähettämät asiakirjat edelleen tutkimuksesta vastaavalle lääkärille sekä ilmoitettava sen vankilan johtajalle, jossa syytettyä asiakirjojen mukaan säilytetään, missä ja milloin tutkimus toimitetaan.

Jollei syytettyä ole määrätty vangittavaksi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on toimitettava asiakirjat tutkimuksesta vastaavalle lääkärille ja ilmoitus tutkimuksen paikasta ja alkamisajankohdasta syytetyn asuinpaikkakunnan poliisille, jonka on ilmoitettava tutkimuksen paikasta ja alkamisajankohdasta tutkittavalle.

4 §
Mielentilatutkimusasiakirjojen toimittaminen

Kun rikoksesta syytetyn mielentila on tutkittu, tutkimuksesta vastaavan lääkärin tulee toimittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle selvitys tutkimuksesta ja lausuntonsa syytetyn mielentilasta sekä palauttaa asiakirjat. Kaikki mainitut asiakirjat sekä oman lausuntonsa syytetyn mielentilasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimittaa tuomioistuimelle.

5 §
Hoidon jatkamista koskevan päätöksen toimittaminen

Mielenterveyslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös hoidon jatkamisesta ja sen perusteena olevat asiakirjat tulee toimittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen hyvissä ajoin ennen mielenterveyslain 17 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun kuuden kuukauden hoitoajan loppumista.

6 d §
Alueellinen yhteistyö

Mielenterveyslain 5 §:ssä tarkoitetun toiminnallisen kokonaisuuden muodostamiseksi lasten ja nuorten mielenterveystyössä tulee sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueen kuntien sopia alueellisesta työnjaosta ja sen toteuttamisesta. Lisäksi terveyskeskusta ylläpitävän kunnan tai kuntayhtymän tulee järjestää vähintään kerran vuodessa yhteistyökokous, johon kutsutaan kunnan tai kuntayhtymän alueella lasten ja nuorten mielenterveystyötä tekevät tahot, myös yksityiset yhteisöt ja palveluntuottajat. Kokous voidaan järjestää myös useamman kunnan tai kuntayhtymän yhteistyönä. Kuntien ja kuntayhtymien edustajien tulee sopia kokouksessa kunnallisen lasten ja nuorten mielenterveystyön tavoitteista ja käytännön työnjaosta alueella. Lisäksi kokouksessa voidaan sopia siitä, miten yksityiset tahot voivat olla mukana yhteistyössä. Aluehallintoviraston tulee lisäksi järjestää vuosittain lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen työnjaon kehittämiseksi alueelliset yhteistyökokoukset.

7 §
Mielentilatutkimuksen ja hoidon kiireellisyysjärjestys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrää, ottaen huomioon mielentilatutkimusten suorittamisen kiireellisyyden, missä järjestyksessä mielenterveyslain 6 §:ssä tarkoitetut potilaat otetaan mielentilan tutkimista tai hoitoa varten valtion mielisairaalaan.

8 §
Tiedoksianto

Mielenterveyslain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös on annettava potilaalle tiedoksi viipymättä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Johtaja
Pekka Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.