905/2009

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 2003 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 §:n 14 ja 15 kohta, 6 §:n 13 kohta, 11 §:n 2 momentti, 15 §:n 8 kohta, 17 §:n 10 ja 12 kohta, 19 §:n 7 kohta ja 21 §:n 3 ja 8 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 8 kohta, 17 §:n 10 ja 12 kohta, 19 §:n 7 kohta ja 21 §:n 3 ja 8 kohta asetuksessa 1021/2007, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 325/2007, uusi 14 kohta, 15 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1021/2007, uusi 9 kohta ja 21 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1021/2007, uusi 9 kohta, seuraavasti:

3 §
Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat yleiset asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat yleiset asiat:


14) maakuntien lukumäärä, alueet ja nimet, maakuntien yhteistoiminta-alueet, kuntien yhteisesti hoidettavaksi säädettyä tehtävää hoitavien kuntayhtymien alueet ja pelastustoimen alueet;

15) aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten lukumäärät, toimialueet, nimet ja toimipaikat, valtion aluehallinnon muut toimialueet, hätäkeskusalueet ja kihlakuntien alueet sekä käräjäoikeuksien tuomiopiirit, jollei jaotus noudata kihlakuntajakoa;


6 §
Valtioneuvoston ratkaistaviksi laissa tai asetuksessa säädetyt asiat

Sen lisäksi, mitä 3―5 §:ssä säädetään, valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat laissa tai asetuksessa valtioneuvoston ratkaistaviksi säädetyt asiat:


13) alistuksia koskevat asiat;

14) säädösten julkaiseminen saamenkielellä säädöskokoelmassa ja valtiosopimusten julkaiseminen saamenkielellä säädöskokoelman sopimussarjassa.

11 §
Kaikille ministeriöille kuuluvat tehtävät

Ministeriö käsittelee toimialansa virastoja, laitoksia, liikelaitoksia, talousarvion ulkopuolisia rahastoja, yhteisöjä, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskevat asiat. Samoin ministeriö käsittelee toimialansa tehtäviä hoitavia muita toimielimiä koskevat asiat ja ohjaa aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa.

15 §
Sisäasiainministeriön toimiala

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat:


8) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet;

9) aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin.

17 §
Valtiovarainministeriön toimiala

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat:


10) aluehallinnon, lukuun ottamatta maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueita, ja valtion paikallishallinnon toimialuejaot ja niiden yhteensovittaminen;


12) aluehallintovirastojen yleishallinnollinen ohjaus, rekisterihallinto ja väestökirjanpito;


19 §
Maa- ja metsätalousministeriön toimiala

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat:


7) maanmittaus, paikkatietojen yhteiskäyttö ja kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat;


21 §
Työ- ja elinkeinoministeriön toimiala

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat:


3) alueiden kehittäminen ja maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet;


8) siviilipalvelus;

9) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yleishallinnollinen ohjaus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Pääministerin estyneenä ollessa Ministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Marika Paavilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.