434/2009

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä 27 päivänä lokakuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (850/2005) 32 ja 33 § seuraavasti:

32 §
Eläimistä saatavien käsittelemättömien sivutuotteiden käyttö eräiden eläinten ruokintaan

Muita eläimistä saatavia sivutuoteasetuksen 23 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita kuin turkiseläinten ruhoja ja ruhonosia saadaan käyttää asetuksen 23 artiklan tarkoittamien eläintarhaeläinten, sirkuseläinten, muiden matelijoiden ja petolintujen kuin eläintarhaeläinten tai sirkuseläinten ja luonnonvaraisten eläinten ruokintaan, jos käyttö ei aiheuta vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Mikäli on syytä epäillä, että sivutuoteasetuksen 23 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut sivutuotteet on saatu eläimistä, jotka on lopetettu tai jotka ovat kuolleet ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin esiintymisen tai tällaisen taudin epäillyn esiintymisen vuoksi, tulee kunnaneläinlääkärin, jonka alueelta sivutuotteet toimitetaan eläinten ruokintaan, kieltää niiden käyttö ruokintaan. Kunnaneläinlääkärin tulee kieltää käyttö myös siinä tapauksessa, että sivutuotteet ovat peräisin eläimistä, joilla on yhteys tautiepäilyyn.

Luokkaan 2 kuuluvia sivutuotteita saa luovuttaa ja käyttää luonnonvaraisten eläinten ruokintaan vain, jos ne on saatu eläimistä, jotka eivät ole saaneet lääkeaineita, jotka tekevät niiden käytön ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi siten kuin asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteen I, II jakson, V luvun alakohdassa i säädetään.

Luokkaan 2 kuuluvia sivutuotteita ei saa käyttää luonnonvaraisten eläinten ruokintaan metsästysasetuksen (666/1993) 28 §:n 2 momentin 2 kohdassa mainittuna aikana sen kunnan alueella, jossa karhun metsästys on sallittu.

Sivutuotteen tuottaja saa toimittaa käsittelemättömiä sivutuotteita vain suoraan sivutuotteita käyttävälle toimijalle. Toimija ei saa luovuttaa käsittelemättömiä sivutuotteita edelleen välitystä tai käyttöä varten.

Tämän pykälän 5 momentin säännöksiä ei sovelleta lopetettujen munivien kanojen ruhoihin.

33 §
Käsittelemättömiä sivutuotteita käyttävän toimijan ilmoitusvelvollisuudet

Käsittelemättömiä sivutuotteita käyttävän toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus tämän asetuksen 32 §:ssä tarkoitetusta käytöstä kunnaneläinlääkärille, jonka toimialueella sivutuotteita käytetään. Aloitusilmoitus on tehtävä ennen sivutuotteiden käytön aloittamista. Sivutuoteasetuksen 23 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjen luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa aloitusilmoitus on tehtävä vuosittain. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) käyttäjä;

2) sivutuotteiden laji tai laatu sekä sivutuoteluokka;

3) käyttötarkoitus;

4) tarkasti yksilöity paikka, jossa sivutuotteita käytetään;

5) alue tai paikat, joista sivutuotteet kerätään; sekä

6) kalenterivuoden aikana käytettävien sivutuotteiden arvioitu määrä.

Jos 1 momentissa tarkoitetussa käytössä tapahtuu olennainen muutos tai jos se lopetetaan, asiasta on viipymättä ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

Käytettäessä sivutuotteita luonnonvaraisten eläinten ruokintaan on toimijan, sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, erikseen ilmoitettava jokaisesta käyttökerrasta. Ilmoituksessa on oltava käyttökertaa koskevat 1 momentissa tarkoitetut tiedot, sivutuotteen vastaanottopäivämäärä ja ruokintapaikalle vientipäivämäärä sekä sivutuotteiden ollessa peräisin lääkityistä eläimistä tiedot lääkityksestä. Ilmoitus on tehtävä sekä sille kunnaneläinlääkärille, jonka toimialueelta sivutuotteet kerätään, että sille kunnaneläinlääkärille, jonka alueelle sivutuotteet toimitetaan.

Kunnaneläinlääkärin, jonka alueelta sivutuotteet kerätään, on tarvittaessa tarkastettava sivutuotteet ennen niiden käyttöä.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2009.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Kirsti Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.