321/2009

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta 29 päivänä tammikuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (41/2009) 1 §, 3 §:n 4, 5, 8 ja 11 kohta, 12 ja 13 §, 15 §:n 1 momentin 1 kohta ja 23 §:n 1 momentti sekä liite 2 ja 3, sekä

lisätään asetukseen uusi 23 a §, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä tukilaki, 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna pohjoisena tukena maksetaan maa- ja puutarhataloustuottajille kasvintuotannon tukea, kotieläintalouden tukea, sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvausta, kasvihuonetuotannon tukea ja varastointitukea C-tukialueilla vuodelta 2009 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuun tukeen ja rakennemuutoskorvaukseen ei sovelleta tämän asetuksen 16 §:n 1 momentin säännöksiä.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


4) neuvoston tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 73/2009;

5) komission asetuksella I neuvoston tilatukiasetuksessa säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 796/2004 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;


8) seoskasvustolla viljan ja neuvoston tilatukiasetuksen 79 artiklassa tarkoitettujen valkuaiskasvien seoskasvustoa, jossa kasvulohkolle on kylvetty valkuaiskasvin ja viljan siemenseosta niin, että valkuaiskasvin ja viljan yhteenlasketusta kylvösiemenmäärästä kiloina vähintään 50 prosenttia on viljakasvien siementä;


11) peltokasveilla viljoja, öljykasveja, valkuaiskasveja, öljypellavaa, kuitupellavaa sekä hamppulajikkeita, jotka täyttävät neuvoston tilatukiasetuksen 39 artiklassa ja komission asetuksen I 29 ja 33 artiklassa säädetyt edellytykset;


12 §
Ympäristöehdot

Ympäristön hoitoon liittyvistä ehdoista, joita tuen hakijan tulee noudattaa, säädetään suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (189/2009) 3 §:n 1 momentissa, 7―9 ja 12 §:ssä.

13 §
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan maksaa hakijalta vuonna 2009 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään seuraavasti:

Tukialue senttiä/litra
C1 7,6
C2 8,3
C2 pohjoinen ja saaristo 9,3
C3―P1 12,3
C3―P2 14,0
C3―P3, P4 16,6
C4―P4 21,3
C4―P5 30,5

Maidon tuotantotukea ei kuitenkaan makseta sille maitomäärälle, jolta peritään maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun neuvoston asetuksen (EY) No 1234/2007, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, 78―84 artiklassa tarkoitettua maakiintiön ylitysmaksua.

Maidon tuotantotukea voidaan maksaa 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2009 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään markkinajärjestelyasetuksen 67 artiklan mukaisesti myönnettyyn ja tuottajan hallinnassa olevaan tuottajakohtaiseen viitemäärään, jäljempänä viitemäärä, saakka. Maidon tuotantomäärän suhdetta viitemäärään tarkastellaan tuotantojaksoittain. Tarkastelussa ei oteta huomioon markkinajärjestelyasetuksen 70 ja 80 artiklassa tarkoitettua rasvakorjausta.

Maidon tuotantotukea voidaan maksaa 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään viitemäärään saakka. Jos hakijalla on hallinnassaan viitemäärä ja tukikelpoinen tuotanto on suurempi kuin viitemäärä, tuki voidaan maksaa viitemäärän ylittävältä osalta enintään 50 prosentille tuotannosta. Tuotantomäärän suhdetta viitemäärään tarkasteltaessa markkinajärjestelyasetuksen 70 ja 80 artiklassa tarkoitettua rasvakorjausta ei oteta huomioon.

Pohjoista tukea voidaan maksaa maidon määrän perusteella yhteensä enintään 157,2 miljoonaa euroa. Jos tukeen oikeutetun maitomäärän perusteella laskettava tuen määrä ylittää mainitun enimmäismäärän, yksikkötukea alennetaan.

15 §
Eläinyksikköä kohti maksettavien tukien myöntämisen edellytykset

Eläinyksikköä kohti maksettavien tukien myöntämisen edellytyksenä on, että eläimistä on pidetty kirjaa ja että;

1) hakijalle on vahvistettu neuvoston tilatukiasetuksen 104 artiklassa määritelty uuhien tuottajakohtainen enimmäismäärä;


23 §
Kotieläintuen ennakon suuruus ja maksaminen

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ja rakennemuutoskorvauksen ennakkona voidaan maksaa 60 prosenttia siitä tuen määrästä, joka hakijalle on maksettu sikojen, kanojen ja lihasiipikarjan eläinyksikkömäärän perustella vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (32/2007) 13 §:n mukaisesti.


23a §
Tuotannosta irrotetun tuen ja rakennemuutoskorvauksen suuruus

Tukilain 10 e §:ssä tarkoitettua sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea ja tukilain 10 g §:ssä tarkoitettua sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvausta voidaan myöntää viitemäärän eläinyksikköä kohti enintään seuraavasti:

Tukialue euroa
C1 276
C2 241
C2 pohjoinen ja saaristo 295
C3 ja C 4 304

Jos tilakohtainen viitemäärän eläinyksikkömäärä ylittää C1-tukialueella 146 yksikköä, C2-tukialueella 170 yksikköä, C2p-tukialueella 200 yksikköä, C3-tukialueella 200 yksikköä tai C4-tukialueella 200 yksikköä, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea voidaan myöntää edellä mainitun rajan ylittävän viitemäärän eläinyksikkömäärän perusteella enintään seuraavasti:

Tukialue euroa
C1 205
C2 176
C2 pohjoinen ja saaristo 150
C3 ja C 4 150

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea ja rakennemuutoskorvausta voidaan myöntää yhteensä enintään 33,72 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettu sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ja rakennemuutoskorvauksen määrä ylittää edellä mainitun enimmäismäärän, 1 momentissa tarkoitettua yksikkötukea alennetaan.

Tukialueilla C1―C4 sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea ja rakennemuutoskorvausta voidaan myöntää keskimäärin enintään 266 euroa eläinyksiköltä. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettu yksikkötuen määrä ylittää edellä mainitun enimmäismäärän, 1 momentissa tarkoitettua yksikkötukea alennetaan.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2009.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Katri Valjakka

Liite 2

KOMISSION PÄÄTÖSTEN ENIMMÄISMÄÄRÄRAJOITTEET
KOMISSION PÄÄTÖS 2002/404/EY (MUUT. K (2005)122)
eläinyksikköä (ey)/ hehtaaria (ha)/ tonnia (t) tuen määrä (miljoonaa euroa)
Maito 1) 1 776 765 t 225,22
Nautaeläimet 167 274 ey 91,17
Uuhet ja kutut 5 886 ey 3,50
Hevoset 6 000 ey 2,52
Sokerijuurikas 3 750 ha 1,34
Tärkkelysperuna 6 580 ha 1,24
Viljat ja muut peltokasvit 2) 557 700 ha 15,14
Kasvihuonetuotanto 202,9 ha
Avomaanvihannekset ja omena 2 095 ha 0,90
Varastointituet 2,86
Yleinen hehtaarituki 3) 846 812 ha 27,87
Nuorten viljelijöiden tuki 16,66

1) 1.1.―31.3.2009 mainitut päivät mukaan lukien

2) Sisältää yleisen hehtaarituen sekä pohjoisen hehtaarituen viljoille ja muille peltokasveille

3) Muille tukikelpoisille kasveille kuin viljoille ja muille peltokasveille

KOMISSION PÄÄTÖS K(2009) 3067
eläinyksikköä (ey)/ tonnia (t) tuen määrä (miljoonaa euroa)
Maito 1 776 765 t1) 193,72)
Siat ja siipikarja3) 139 200 ey 37,0

1) Kiintiövuonna 2009/2010 (1.4.2009-31.3.2010 mainitut päivät mukaan lukien)

2) Tukivuonna 2009

3) Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki ja rakennemuutoskorvaus

Liite 3

KOMISSION PÄÄTÖKSEN 2002/404/EY (MUUT. K(2005)122) ALUEITTAISET ENIMMÄISMÄÄRÄRAJOITTEET
eläinyksikköä/hehtaaria/tonnia
C1 C2 C2p C3 C4
Maito 1) 517 525 952 108 107 597 175 126 24 409
Nautaeläimet 52 984 87 412 9 928 15 264 1 686
Uuhet ja kutut 2 027 2 116 540 827 376
Hevoset 2 400 2 800 340 390 70
Sokerijuurikas 3 230 520 - - -
Tärkkelysperuna 4 490 2 090 - - -
Viljat ja muut peltokasvit 2) 286 780 237 500 20 720 12 600 100
Kasvihuonetuotanto 143 49 3,7 6,3 1,2
Avomaanvihannekset ja omenat 1 290 683 52 68 2
Yleinen hehtaarituki 3) 239 322 405 546 60 868 121 464 19 612
tuen määrä miljoonaa euroa
C1 C2 C2p C3 C4
Maito 1) 58,94 110,25 14,38 35,15 6,50
Nautaeläimet 26,16 44,52 5,84 12,92 1,74
Uuhet ja kutut 0,94 1,00 0,29 0,79 0,47
Hevoset 1,01 1,18 0,14 0,16 0,03
Sokerijuurikas 1,14 0,20 - - -
Tärkkelysperuna 0,80 0,45
Viljat ja muut peltokasvit 2) 4,07 9,43 0,75 0,88 0,01
Avomaanvihannekset ja omenat 0,54 0,31 0,02 0,03 -
Yleinen hehtaarituki 3) - 14,55 2,18 8,44 2,68

1) 1.1.―31.3.2009 mainitut päivät mukaan lukien

2) Sisältää yleisen hehtaarituen sekä pohjoisen hehtaarituen viljoille ja muille peltokasveille

3) Muille tukikelpoisille kasveille kuin viljoille ja muille peltokasveille

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.