266/2009

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (1112/1998) 5 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on asetuksessa 294/2005, seuraavasti:

5 §
Ajolupavaatimus

Edellä 1 momentista poiketen ajolupaa ei kuitenkaan tarvita 1 momentin 1 kohdan a alakohdassa mainitun asetuksen liitteen A kohdassa 1.1.3 ja luvuissa 3.4 ja 3.5 sekä liitteessä C tarkoitettuihin vähäisiin kuljetuksiin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat ADR-ajoluvat ovat sellaisinaan voimassa luvassa määrätyn ajan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY (32008L0068); EYVL N:o L 260, 30.9.2008, s. 13

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2009

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.