265/2009

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta 29 päivänä maaliskuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (302/2001) 2 §:n otsikon suomenkielinen sanamuoto ja 1 momentin 5, 6 ja 11 kohta ja 6 §:n 5 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 5, 6 ja 11 kohta asetuksessa 326/2005, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


5) ADR-sopimuksella vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyä eurooppalaista sopimusta (SopS 23/1979) sellaisena kuin se on Suomea sitovana voimassa;

6) RID-määräyksillä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) liitteessä C olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa;


11) irtotavarakontilla vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (171/2009) liitteen A luvussa 6.11 ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (172/2009) liitteen luvussa 6.11 tarkoitettua irtotavarakonttia taikka kappaletavaran aluskuljetukseen tarkoitettua samanlaista konttia.


6 §
Kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuusmerkintä

Jos kuljetettava painelaite vastaa teknisiltä vaatimuksiltaan IMDG-säännöstössä tai ICAO-TI:ssä olevia sellaisia teknisiä vaatimuksia, jotka eivät ole vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY täytäntöön panemiseksi annettujen säännösten mukaisia, kuljetettavaan painelaiteeseen ei saa kiinnittää 1 momentissa mainitun direktiivin VII liitteessä tarkoitettua merkintää.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY (32008L0068); EYVL N:o L 260, 30.9.2008, s. 13

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2009

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.