264/2009

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta 27 päivänä maaliskuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (274/2002) 3 § sekä 10 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisena kuin niistä on 3 § asetuksessa 295/2005, ja

lisätään asetukseen uusi liite 3 seuraavasti:

3 §
Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on nimettävä yksi tai useampi turvallisuusneuvonantaja hoitamaan hänelle säädettyjä tehtäviä toiminnanharjoittajan valvonnassa.

Turvallisuusneuvonantajaa ei kuitenkaan tarvitse nimetä, jos:

1) vaarallisen aineen kuljetukset suoritetaan puolustusvoimien valvonnassa tai puolustusvoimien ajoneuvolla;

2) vaarallisen aineen kuljetuksia suoritetaan satunnaisesti kotimaassa edellyttäen, että toiminnasta voi aiheutua vain vähäistä vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle;

3) toiminnanharjoittajan vaarallisten aineiden kuljetukset:

a) täyttävät vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (171/2009) liitteen A kohdassa 1.1.3 tai 1.7.1.4 taikka luvussa 3.4 tai 3.5 säädetyt ehdot;

b) ovat a alakohdassa mainitun asetuksen liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia;

4) toiminnanharjoittajan vaarallisten aineiden kuljetukset täyttävät vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (172/2009) liitteen kohdassa 1.1.3 tai 1.7.1.4 taikka luvussa 3.4 tai 3.5 säädetyt ehdot; tai

5) vaarallisten aineiden kuljetuksia suoritetaan ja vaarallisia aineita tilapäisesti säilytetään vain satama-alueella tai lentopaikalla.

10 §
Todistus turvallisuusneuvonantajan kokeesta

Ajoneuvohallintokeskus antaa liitteessä 3 olevan mallin mukaisen todistuksen turvallisuusneuvonantajan kokeen hyväksytysti suorittaneelle. Jos suoritettu koe on 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rajoitettu tiettyjen vaarallisten aineiden kuljetukseen, todistuksen rajoitetusta kelpoisuudesta tehdään merkintä todistuksen otsikkoon. Todistus on voimassa viisi vuotta todistuksen myöntämisestä.


Muussa vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 23/1979) tai kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF) (SopS 52/2006) liittyneessä valtiossa kuin Suomessa asianmukaisesti annettu turvallisuusneuvonantajan todistus oikeuttaa toimimaan tässä asetuksessa tarkoitettuna turvallisuusneuvonantajana todistuksen osoittamassa laajuudessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2009.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa oleva turvallisuusneuvonantajan todistus on voimassa todistuksessa määrätyn ajan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY (32008L0068); EYVL N:o L 260, 30.9.2008, s. 13

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2009

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Seija Miettinen-Bellevergue

Liite 3

Todistuksen malli vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajan koulutuksesta:

Todistus nro:.......

Todistuksen antaneen jäsenvaltion tunnusmerkki:.....

Sukunimi:......

Etunimi/etunimet:.....

Syntymäaika ja -paikka:....

Kansallisuus:....

Haltijan allekirjoitus:.......

Todistus on voimassa.... asti (päivämäärä), vaarallisten aineiden kuljetuksia

□ tiellä

□ rautatiellä

hoitavien yritysten sekä tähän kuljetukseen liittyviä kuormaus- tai purkamistoimia suorittavien yritysten osalta

Todistuksen antanut viranomainen:....

Päiväys:....

Allekirjoitus:....

Uusittu:.... asti

Toimivaltainen viranomainen:....

Päiväys:....

Allekirjoitus:.....

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.