171/2009

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee vaarallisten aineiden tiekuljetusta.

Lisäksi tätä asetusta sovelletaan lentotoiminnan polttoainesiirtoihin käytettävän erikoisajoneuvon säiliöihin siten kuin 4 ja 11 §:ssä säädetään.

Tämä asetus ei koske maatalouden omassa käytössä tapahtuvaa luokan 6.2 aineiden, kuten lietelannan ja vastaavien jätteiden, kuljetusta.

2 §
Määritelmät

Jollei jäljempänä toisin säädetä, tässä asetuksessa ja sen liitteissä tarkoitetaan:

1) pakkauksella vaarallisten aineiden kuljetukseen hyväksyttyjä pakkauksia, IBC-pakkauksia ja suurpäällyksiä;

2) säiliöajoneuvolla nesteen, kaasun taikka jauhemaisen tai rakeisen aineen kuljetukseen rakennettua ajoneuvoa, jossa on yksi tai useampi kiinteä säiliö;

3) säiliöllä säiliöajoneuvoja, irrotettavia säiliöitä, monisäiliöajoneuvoja, MEG-kontteja, UN-säiliöitä ja säiliökontteja;

4) ajoneuvolla kaikenlaista tieliikenteeseen tarkoitettua, valmista, keskeneräistä tai täydennettyä, vähintään nelipyöräistä moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka suurin sallittu rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, sekä perävaunua, lukuun ottamatta maastoajoneuvoa ja moottorityökonetta sekä maa- tai metsätalouskäytössä olevaa traktoria, jonka nopeus vaarallisten aineiden kuljetuksissa on enintään 40 km/h, perävaunuineen; pakkauksia, säiliöitä ja säiliökontteja sekä niiden ja ajoneuvon merkitsemistä koskevia säännöksiä sovellettaessa ajoneuvoksi katsotaan kuitenkin myös maastoajoneuvo, ja moottorityökone ja niiden perävaunut sekä hinattavat laitteet;

5) kuljetusyksiköllä moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai tällaisen ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmää. Apuvaunun (dolly) avulla kytketty puoliperävaunu katsotaan yhdeksi perävaunuksi.

3 §
Asetuksen liitteet

Aineista ja esineistä, joiden kuljetus on niiden vaarallisuuden vuoksi sallittua vain erityisin ehdoin tai joiden kuljetus on kielletty, säädetään liitteissä A―C.

Liitteessä A ovat yleiset säännökset sekä vaarallisia aineita ja esineitä koskevat säännökset.

Liitteessä B ovat kuljetusvälineitä ja kuljetusta koskevat säännökset.

Liitteessä C ovat paikalliskuljetusta, kuljetusta linja-autoissa ja muita erityiskuljetuksia koskevat säännökset.

4 §
Lentokentällä käytettävän säiliöajoneuvon säiliöt

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin säiliöihin sovelletaan liitteessä A olevan luvun 6.8 säännöksiä. Säiliön vaipan kaarevuussäde saa kuitenkin poiketa kohtien 6.8.2.1.18 ja 6.8.2.1.19 säännöksistä ja tyhjennysputken sulkulaitteet kohdan 6.8.2.2.2 säännöksistä, jos mainituissa kohdissa tarkoitettu turvallisuustaso säilyy.

Säiliöiden tarkastuksiin ja käyttöön sovelletaan 1 momentin lisäksi liitteessä A olevien lukujen 4.3 ja 6.8 palavia nesteitä koskevia erityissäännöksiä.

Säiliöajoneuvot on merkittävä luvuissa 4.3, 5.3 ja 6.8 olevien säännösten mukaisin merkinnöin ja varoituslipukkein.

5 §
Maa- ja metsätaloudessa, maanrakennuksessa sekä muussa vastaavassa toiminnassa moottoripolttonesteiden varastointiin ja kuljetukseen käytettävät IBC-pakkaukset ja säiliökontit

Seuraavien palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (313/1985) mukaisista siirrettävistä säiliöistä katsotaan maa- ja metsätalouden, maanrakennuksen sekä muun vastaavan toiminnan yhteydessä varastoitaessa ja kuljetettaessa moottoripolttonesteitä täyttävän IBC-pakkaukselle tai säiliökontille säädetyt rakennevaatimukset:

1) mainitun päätöksen 44 §:n mukaiset teräksiset, suorakulmaiset ja lieriömäiset tilavuudeltaan vähintään 0,45 m3:n, mutta alle 1,5 m3:n vetoiset siirrettävät säiliöt liitteen A luvussa 6.5 tarkoitettuina IBC-pakkauksina;

2) mainitun päätöksen 41 §:n ja standardin SFS 2733 mukaiset teräksiset, lieriömäiset tilavuudeltaan vähintään 1,5 m3:n, mutta enintään 3,0 m3:n vetoiset siirrettävät säiliöt liitteen A luvussa 6.5 tarkoitettuina IBC-pakkauksina; ja

3) mainitun päätöksen 41 §:n ja standardin SFS 2733 mukaiset teräksiset lieriömäiset tilavuudeltaan yli 3,0 m3:n vetoiset siirrettävät säiliöt liitteen A luvussa 6.8 tarkoitettuina säiliökontteina.

Edellä 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitettujen siirrettävien säiliöiden varusteet saavat olla 1 momentissa mainitun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisia lukuun ottamatta ilmaputkea, joka on korvattava paineentasauslaitteella. Nämä siirrettävät säiliöt eivät kuitenkaan saa olla alakautta tyhjennettäviä tai täytettäviä. Ne voidaan varustaa valuma-altaalla.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin siirrettäviin säiliöihin sovelletaan liitteessä A olevan luvun 6.5 IBC-pakkausten ja luvun 6.8 säiliökonttien tyyppihyväksyntää ja määräaikaistarkastuksia koskevia säännöksiä. Merkintäkilvessä tulee olla luvussa 6.5 ja 6.8 edellytettyjen tietojen lisäksi 1 momentissa mainitussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä edellytetyt tiedot.

VAK-tarkastuslaitos tyyppihyväksyy 1 ja 2 momentissa tarkoitetut siirrettävät säiliöt. VAK-tarkastuslaitos suorittaa myös ennen niiden käyttöönottoa edellytettävät tarkastukset ja määräaikaistarkastukset.

Muilta kuin 2―4 momentissa tarkoitetuilta osin tässä pykälässä tarkoitettuihin siirrettäviin säiliöihin sovelletaan kaikkia liitteiden A ja B säännöksiä.

6 §
Pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvien asiakirjojen säilyttäminen

Tarkastuslaitoksen on säilytettävä pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät tämän asetuksen liitteessä A tarkoitetut asiakirjat liitteineen vähintään 10 vuotta, jollei liitteen A säännöksissä toisin säädetä.

7 §
Reittirajoitukset

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 14 b §:n 1 momentin momentissa tarkoitetut vaarallisten aineiden kuljetusten reittirajoitukset koskevat liitteessä A olevan luvun 1.9 ryhmien A ja B vaarallisia aineita ja niiden määriä.

Reittirajoitukset osoitetaan liikennemerkein.

Vaarallisia aineita saa reittirajoituksesta huolimatta kuljettaa erityisestä syystä rajoitetulla alueella poliisipiirin päällikön määräajaksi antamalla luvalla.

8 §
Poikkeukset

Tätä asetusta ei sovelleta kokonaisuudessaan tai osaksi sellaisiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin, joille tämän asetuksen liitteissä on aineen laatuun, määrään tai pakkaustapaan liittyvä vapautus säädösten soveltamisesta.

9 §
Poikkeukset pelastustehtävissä

Kiireellisissä pelastustehtävissä saa tämän asetuksen säännöksistä poiketa, jos säännösten noudattaminen vaikeuttaa pelastustoimintaa.

10 §
Poikkeukset yksittäistapauksissa

Turvatekniikan keskus voi muiden pakkausten ja säiliöiden kuin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävien pakkausten ja säiliöiden osalta myöntää hakemuksesta yksittäistapauksissa tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä. Samoin se voi myöntää tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia räjähteiden kuljetukseen käytettävien ajoneuvojen ja konttien materiaalia koskevista säännöksistä.

Säteilyturvakeskus voi myöntää radioaktiivisten aineiden kuljetukseen hakemuksesta yksittäistapauksissa tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen liitteiden säännöksistä.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi myöntää tartuntavaarallisten aineiden kuljetukseen yksittäistapauksissa tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen liitteiden säännöksistä.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi muissa kuin 1―3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa tämän asetuksen säännöksistä.

Edellä 1―4 momentissa tarkoitettuja poikkeuksia voidaan myöntää vain, jos poikkeamiseen on erityinen pakottava tarve taikka jos säännösten noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa haittaa. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että vaadittava turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 21 päivänä maaliskuuta 2002 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (277/2002) liitteineen niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

12 §
Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2009.

Edellä 4 §:ssä tarkoitettua, ennen 1 päivää lokakuuta 1997 käyttöön otettua säiliötä saa 4 §:n estämättä käyttää, jos säiliö täyttää säännökset, jotka olivat voimassa, kun säiliö otettiin käyttöön. Määräaikaistarkastus sekä tiiviys- ja toimintatarkastus suoritetaan kuitenkin liitteessä A olevan luvun 6.8 mukaisesti koepaineiden ollessa 30 päivänä syyskuuta 1997 voimassa olleiden säännösten mukaiset.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1999 käyttöönotettuja 5 §:ssä tarkoitettuja siirrettäviä säiliöitä, jotka täyttävät tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten vaatimukset, saa kuljettaa 30 päivään kesäkuuta 2011.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1999 poikkeusluvalla käyttöön hyväksyttyjen säiliöiden katsotaan täyttävän tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten rakennevaatimukset. Näihin säiliöihin sovelletaan kaikkia tämän asetuksen liitteiden A ja B säännöksiä, ja niitä saa kuljettaa edelleen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat ajoneuvon hyväksymistodistukset ovat sellaisinaan voimassa todistuksessa määrätyn ajan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY (32008L0068); EYVL N:o L 260, 30.9.2008, s. 13

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Seija Miettinen-Bellevergue

Liite HUOM! Suuri koko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.