23/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 9 päivänä syyskuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (844/2004) 2 §:n 3 ja 9 kohta sekä 3, 9 c ja 10 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi asetuksessa 398/2005 ja 9 c § mainitussa asetuksessa 398/2005, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


3) tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa Euroopan unionin jäsenvaltion hyväksyntäviranomainen vahvistaa polttomoottorityypin tai moottoriperheen täyttävän työkoneiden päästödirektiivissä säädetyt vaatimukset;


9) markkinoille luovuttamisella tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan moottorin asettamista ensimmäisen kerran saataville yhteisön markkinoilla, maksua vastaan tai ilmaiseksi, yhteisössä tapahtuvaa jakelua tai käyttöä varten;


3 §
Hyväksyntäviranomaiset

Ajoneuvohallintokeskus toimii Suomessa tämän asetuksen mukaisena hyväksyntäviranomaisena vaihtelevalla nopeudella käytettäville puristussytytysmoottoreille, joiden nettoteho on 18 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus toimii tämän asetuksen mukaisena kipinäsytytysmoottorien ja vakionopeudella toimivien puristussytytysmoottorien hyväksyntäviranomaisena.

Merenkulkulaitos vastaa tämän asetuksen mukaisista sisävesialusten moottorien hyväksyntäviranomaisen tehtävistä.

Rautatievirasto vastaa tämän asetuksen mukaisista veturien ja moottorivaunujen käyttövoimamoottorien hyväksyntäviranomaisen tehtävistä.

Hyväksyntäviranomainen voi harkintansa mukaan käyttää tehtävässään apuna ympäristöministeriön nimeämää tyyppihyväksyntään liittyvää tarkastuslaitosta taikka jonkun muun ETA-maan työkoneiden päästödirektiivin vastaavaan tehtävään nimeämää järjestöä tai elintä.

9 c §
Sisävesialusten moottorien päästöjen raja-arvojen 3a. vaihe

Sisävesialuksen moottorin tyyppihyväksynnän edellytyksenä seuraavista ajankohdista alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 0,9 litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 1,2 litraa, sekä moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 1,2 litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 2,5 litraa, ja teho 37 kW tai suurempi, mutta alle 75 kW;

2) 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on alle 0,9 litraa ja teho on 37 kW tai suurempi.

Moottoriluokka Iskutilavuus V (l) Hiilimonoksidi g/kWh Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä g/kWh Hiukkaset g/kWh
V1:1 V < 0,9 5,0 7,5 0,40
V1:2 0,9 ≤ V <1,2 5,0 7,2 0,30
V1:3 1,2 ≤ V < 2,5 5,0 7,2 0,20

Sisävesialuksen moottorin tyyppihyväksynnän edellytyksenä seuraavista ajankohdista alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 2,5 litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 5 litraa;

2) 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on enemmän kuin 5 litraa;

Moottoriluokka Iskutilavuus V (l) Hiilimonoksidi g/kWh Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä g/kWh Hiukkaset g/kWh
V1:4 2,5 ≤ V < 5 5,0 7,2 0,20
V2:1 5 ≤ V < 15 5,0 7,8 0,27
V2:2 15 ≤ V < 20 5,0 8,7 0,50
V2:3 15 ≤ V < 20 5,0 9,8 0,50
V2:4 20 ≤ V < 25 5,0 9,8 0,50
V2:5 25 ≤ V < 30 5,0 11,0 0,50

Nettoteholtaan alle 3300 kW moottorille, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 15 litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 20 litraa, sovelletaan moottoriluokan V2:2 raja-arvoja ja samankokoiselle, mutta tätä tehokkaammalle moottorille V2:3-moottoriluokan raja-arvoja.

10 §
Markkinoille luovuttaminen

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva uusi moottori voidaan luovuttaa Suomessa markkinoille vain, jos hyväksyntäviranomainen on myöntänyt moottorille tyyppihyväksynnän.

Valmistajan tai hänen edustajansa on luovutettava hyväksyntäviranomaiselle pyydettäessä tunnistenumeroiden tarkastusta varten moottoreiden ostajia, ei kuitenkaan konevalmistajia, koskevat tarvittavat tiedot ja valmistetuiksi ilmoitettujen moottoreiden tunnistenumerot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY (31997L0068); EYVL N:o L 59, 27.2.1998, s. 1
Komission direktiivi 2001/63/EY (32001L0063); EYVL N:o 227, 23.8.2001, s. 41
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/88/EY (32002L0088); EYVL N:o L 35, 11.2.2003, s. 28
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/26/EY (32004L0026); EYVL N:o 225, 25.6.2004, s. 3

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2009

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Hallitussihteeri
Teea Kemppinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.