658/2008

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuesta 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1476/2007) 7 §:n 4 momentin ja 13 §:n 4 momentin, 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (235/1995) 19 §:n 1 momentin ja 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 7 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu on laissa 275/2004:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä investointitukea rakentamisinvestointeihin maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) sekä kolttalain (235/1995) mukaisesti.

Tällä asetuksella säädetään hyväksyttävistä yksikkökustannuksista ja niiden perusteena käytettävistä laskelmista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hyväksyttävällä kustannuksella enimmäiskustannusta, jota käytetään perusteena investointitukea määrättäessä;

2) hyväksyttävällä yksikkökustannuksella rakennuksen, rakennelman tai rakenteen tila- tai toimintoyksikköä tai laitetta kohti vahvistettua enimmäiskustannusta;

3) kustannusarviolla ja kustannuslaskelmalla rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti rakennusosittain laadittua kustannusarviota tai kustannuslaskelmaa;

4) rakennuksen tilakohtaisella nettoalalla toiminnassa tarpeellisten huonealojen sekä toiminnalle tarpeellisten liikkumis- ja käytävätilojen sekä ei-kantavien seinien pohjapinta-alojen summaa.

3 §
Rakentamisinvestoinnin hyväksyttävät kustannukset

Rakentamisinvestoinnin hyväksyttävinä kustannuksina käytettävät hyväksyttävät yksikkökustannukset määritetään tämän asetuksen liitteessä 1.

Silloin kun yksikkökustannus on annettu, hyväksyttävinä enimmäiskustannuksina käytetään hyväksyttävien yksikkökustannusten ja tässä asetuksessa tarkoitettujen korotusten summaa. Enimmäiskustannus eläintilalle ja siihen liittyvälle yhteistoimintatilalle ja rehunkäsittelytilalle määräytyy liitteen 1 kohdan 1.2. tilakohtaisesti annetun enimmäisyksikkökustannuksen ja liitteen 1 kohdan 1.1. enimmäismitoituksen mukaisesti lisättynä tässä asetuksessa tarkoitetuilla korotuksilla. Eläintilojen laitekustannusten enimmäisyksikkökustannuksista säädetään liitteen 1 kohdassa 1.3. Muiden tilojen ja rakennelmien enimmäiskustannukset määräytyvät liitteen 1 kohdan 1.2. enimmäisyksikkökustannusten ja liitteen 1 kohdan 1.3. enimmäisyksikkökustannusten perusteella lisättynä tässä asetuksessa tarkoitetuilla korotuksilla.

4 §
Rakentamisinvestoinnin yksikkökustannukset

Tuotantotilojen yksikköhinnat sisältävät karsinat, häkit, juottojärjestelmät, lannanpoistojärjestelmät ja vastaavat kiinteästi asennettavat kalusteet ja järjestelmät sekä toiminnassa tarvittavat talotekniset järjestelmät.

Yksikkökustannukset sisältävät sellaiset suunnittelusta aiheutuneet kustannukset, jotka johtuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä rakentamisen suunnittelua koskevista vaatimuksista, kuten rakentamisinvestoinnin arkkitehtuurisuunnittelun, rakennesuunnittelun, välttämättömän erikoissuunnittelun sekä pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan työstä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, sekä maa- ja metsätalousministeriön rakentamista koskevissa asetuksissa säädetyistä vaatimuksista.

Yksikkökustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina.

5 §
Kustannusarvion tai -laskelman laatiminen

Kustannusarvion tai -laskelman on oltava rakennussuunnittelijan tai muun rakentamistalouteen riittävästi perehtyneen rakennusalan asiantuntijan laatima.

Kustannusarvio tai -laskelma on laadittava maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 21 f §:ssä tarkoitetun rakentamista koskevan suunnitelman pääpiirustuksissa, erikoissuunnitelmissa ja rakennusselostuksessa esitettyjen tietojen mukaan.

Suunnitelmien, rakennusselostuksen ja kustannusarvion tai -laskelman tulee sisältää kaikki rakennukselle tai rakenteelle suunnitellun toiminnan kannalta välttämättömät toimintainvestoinnit ja tekniset järjestelmät. Pääpiirustuksissa ja kustannusarviossa tai -laskelmassa tulee esittää hyväksyttävien yksikkökustannusten määrittämisessä käytettävät laskentayksiköt. Tuotannon volyymi on ilmoitettava tilakohtaisina nettoaloina, eläinlukuina tai muina vastaavina tuotannon laajuutta ilmaisevina yksikköinä liitteen 1 mukaisesti.

Asiakirjoissa esitetään elinkeinosuunnitelman mukainen rakentamisinvestointikokonaisuus myös siinä tapauksessa, että tukea haetaan ainoastaan osaan investoinnista. Tilat tai niiden osat, joihin tukea haetaan, ja tuen ulkopuolelle jäävä osuus on eriteltävä hakulomakkeessa ja kustannusarviossa tai -laskelmassa ja merkittävä suunnitteluasiakirjoihin.

Kustannusarvio tai -laskelma on laadittava rakennusosakohtaisesti rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti. Kustannusarviossa tai -laskelmassa tulee eritellä sellaisten kiinteiden koneiden ja laitteiden kustannukset, jotka ovat kyseisen tuotantotoiminnan kannalta välttämättömiä. Rakennusosan kustannukset saadaan laskemalla yhteen siinä olevien rakenteen osien tarvike- ja työkustannukset.

Kustannusarviossa tai -laskelmassa on eriteltävä edellä 4 §:ssä tarkoitetut suunnittelukustannukset ja niiden veloitusperuste suunnittelu- ja suunnittelijaluokittain Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 mukaan.

Rakentamisinvestoinnin kustannukset on esitettävä kustannusarviossa tai -laskelmassa sen ajankohdan kustannustasossa, jona investointituen hakuaika alkaa hakijan käyttämänä hakuaikana. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain ja kolttalain mukaisessa investoinnissa kustannukset on esitettävä tuen hakuajan kustannustason mukaan.

Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina.

6 §
Luonnonmukaisen tuotannon vaikutus yksikkökustannuksiin

Jos tilalla on tehty ympäristötuen erityistukisopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, eläinkohtaista mitoitusperustetta voidaan korottaa luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun komission asetuksen (EY)N:o 889/2008 10 artiklan 4 kohdan liitteen III mukaisesti. Tämä korotus voidaan ottaa huomioon asetuksen liitteen 1 kohdan 1.2. eläintilojen ja toimintojen yksikkökustannusten enimmäismäärässä.

7 §
Yksikkökustannukset peruskorjausinvestoinnin kustannusten laskemisen perusteena

Peruskorjauksen korjaustaso määritetään vertaamalla peruskorjauksen kustannuksia vastaavan uudisrakentamisen rakennusosittain laskettaviin kustannuksiin.

Peruskorjauksen hyväksyttävä yksikkökustannus voi olla enintään 75 prosenttia vastaavan uudisrakentamisen hyväksyttävästä yksikkökustannuksesta.

Peruskorjauksen hyväksyttävien yksikkökustannusten enimmäismäärä voidaan korottaa enintään 100 prosenttiin, jos rakennukseen liittyvien kulttuurihistoriallisten tai rakennustaiteellisten arvojen vuoksi korjauksessa käytetään niiden vaatimia materiaaleja tai työtapoja.

8 §
Alueellisten tekijöiden vaikutus hyväksyttäviin yksikkökustannuksiin

Liitteen 1 hyväksyttävien yksikkökustannusten enimmäismääriä voidaan korottaa kymmenellä prosentilla Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella ja viidellä prosentilla muissa Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialueen kunnissa sekä Kuusamossa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Suomussalmella.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2008.

Tätä asetusta sovelletaan niihin investointitukihakemuksiin, jotka tulevat vireille tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Yliarkkitehti
Raija Seppänen

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.