559/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan ajokorttiasetuksen soveltamisesta 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 3 §:n 2 momentti sekä 12 a ja 18 a §,

sellaisinakuin ne ovat 3 §:n 2 momentti asetuksessa 807/2002, 12 a § päätöksessä 1245/1997 ja 18 a § päätöksessä 173/1996, sekä

muutetaan 1 ja 2 §, 3 §:n 3 ja 4 momentti, 4 §:n 2 momentti, 4 a §, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohta ja 3 momentti, 7 §:n 2 momentti, 9 ja 12 § sekä 14 §:n 2 momentin 9 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 1 § ja 3 §:n 3 ja 4 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 9 § mainitussa asetuksessa 807/2002, 2 § mainitussa asetuksessa 807/2002 ja asetuksessa 112/2006, 4 §:n 2 momentti päätöksessä 830/1998, 4a § mainitussa asetuksessa 807/2002 ja asetuksessa 384/2006, 6 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohta ja 3 momentti ja 14 §:n 2 momentin 9 kohta asetuksessa 815/2003, 7 §:n 2 momentti asetuksessa 103/2001 ja 12 § päätöksessä 191/1997, seuraavasti:

1 §
Teoriaopetuksen määrä

Oppilaalle on annettava teoriaopetusta:

1) A1- ja A-luokkaa varten vähintään 12 tuntia;

2) B-luokkaa varten vähintään 20 tuntia;

3) C1-luokkaa varten vähintään 9 tuntia;

4) C-luokkaa varten vähintään 12 tuntia tai, jos oppilaalla on C1-luokan ajo-oikeus, 3 tuntia;

5) C1E-luokkaa varten vähintään 8 tuntia;

6) CE-luokkaa varten vähintään 15 tuntia tai, jos oppilaalla on C1E-luokan ajo-oikeus, 7 tuntia;

7) D1-luokkaa varten vähintään 15 tuntia tai, jos oppilaalla on C1- tai C-luokan ajo-oikeus, vähintään 9 tuntia;

8) D-luokkaa varten vähintään 27 tuntia tai, jos oppilaalla on C1- tai C-luokan ajo-oikeus, vähintään 15 tuntia taikka, jos oppilaalla on D1-luokan ajo-oikeus, vähintään 6 tuntia;

9) D1E-luokkaa varten vähintään 8 tuntia;

10) DE-luokkaa varten vähintään 8 tuntia.

Oppilaalle on annettava ajokorttiasetuksen (845/1990) 28 §:n 4, 5 ja 7 momentissa tarkoitettua täydentävää teoriaopetusta ammattipätevyyden lisäksi:

1) C-luokkaa varten vähintään 1 tunti;

2) C1E-luokkaa varten vähintään 3 tuntia;

3) CE-luokkaa varten vähintään 5 tuntia;

4) D1-luokkaa varten vähintään 3 tuntia;

5) D-luokkaa varten vähintään 5 tuntia.

6) D1E-luokkaa varten vähintään 3 tuntia:

7) DE-luokkaa varten vähintään 3 tuntia

Teoriaopetuksessa oppitunnin pituus on vähintään 45 minuuttia. Oppilaalle saa antaa 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua teoriaopetusta enintään kolme tuntia päivässä sekä 1 momentin 3―10 kohdassa tarkoitettua teoriaopetusta enintään seitsemän tuntia päivässä.

Tutkinnon vastaanottaja voi ottaa oppilaan tutkintoon 1 momentin vähimmäismääristä poiketen, jos oppilaalla olevan tai hänellä aikaisemmin olleen ajo-oikeuden taikka hänen hankkimansa muun opetuksen tai pätevyyden katsotaan vastaavan kysymyksessä olevan luokan opetussuunnitelman sisältöä. Opetuksen vähimmäismäärä ei 1 momentin 3―10 kohdan teoriaopetuksessa saa kuitenkaan alittaa 2 momentissa mainittua vastaavan luokan täydentävän opetuksen määrää.

2 §
Ajo-opetuksen määrä

Oppilaalle on annettava ajo-opetusta:

1) A1- ja A-luokkaa varten vähintään 18 ajokertaa;

2) B-luokkaa varten vähintään 30 ajokertaa tai, jos opetus sisältää 2 a §:ssä tarkoitetun pimeällä ajamisen opetuksen, vähintään 32 ajokertaa;

3) C1-luokkaa varten vähintään 5 tuntia;

4) C-luokkaa varten vähintään 10 tuntia tai, jos oppilaalla on C1-luokan ajo-oikeus, vähintään 5 tuntia;

5) C1E-luokkaa varten vähintään 10 tuntia;

6) CE-luokkaa varten vähintään 30 tuntia tai, jos oppilaalla on C1E-luokan ajo-oikeus, vähintään 20 tuntia;

7) D1-luokkaa varten vähintään 15 tuntia tai, jos oppilaalla on C1- tai C-luokan ajo-oikeus, vähintään 10 tuntia;

8) D-luokkaa varten vähintään 40 tuntia tai, jos oppilaalla on C1- tai C-luokan ajo-oikeus, vähintään 30 tuntia taikka, jos oppilaalla on D1-luokan ajo-oikeus, vähintään 15 tuntia;

9) D1E-luokkaa varten vähintään 10 tuntia;

10) DE-luokkaa varten vähintään 10 tuntia.

Oppilaalle on annettava ajokorttiasetuksen 28 §:n 4, 5 ja 7 momentissa tarkoitettua täydentävää ajo-opetusta ammattipätevyyden lisäksi:

1) C-luokkaa varten vähintään 2 tuntia;

2) C1E-luokkaa varten vähintään 3 tuntia;

3) CE-luokkaa varten vähintään 10 tuntia;

4) D1-luokkaa varten vähintään 3 tuntia;

5) D-luokkaa varten vähintään 10 tuntia;

6) D1E-luokkaa varten vähintään 3 tuntia;

7) DE-luokkaa varten vähintään 3 tuntia.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun ajokerran pituus on 25 minuuttia. Ajo-opetusta saa antaa enintään neljä ajokertaa päivässä ja kaksi ajokertaa peräkkäin. Edellä 1 momentin 3―10 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetun tunnin pituus ajo-opetuksessa on vähintään 50 minuuttia. Ajo-opetusta saa antaa enintään neljä tuntia päivässä.

Tutkinnon vastaanottaja voi ottaa oppilaan tutkintoon, vaikka hänelle ei ole annettu 1 momentissa säädettyä vähimmäismäärää ajo-opetusta, jos oppilaalla olevan tai hänellä aikaisemmin olleen ajo-oikeuden taikka hänen hankkimansa muun opetuksen tai pätevyyden katsotaan vastaavan kysymyksessä olevan luokan opetussuunnitelman sisältöä. Edellä 1 momentin 3―10 kohdassa tarkoitetun opetuksen vähimmäismäärä ei saa kuitenkaan alittaa 2 momentissa mainittua vastaavan luokan täydentävän koulutuksen määrää.

3 §
Ajo-opetuksen antaminen

Ajo-opetukseen on sisällytettävä maantieajoa taajaman ulkopuolella.

B-luokan ajo-opetukseen on sisällytettävä opetusta ajoharjoitteluradalla hyväksytyn opetussuunnitelman mukaan. Jos matka autokoululta tai kuntakeskuksesta lähimmälle hyväksytylle ajoharjoitteluradalle ylittää 120 kilometriä, opetus voidaan korvata hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisella vaihtoehtoisella opetuksella, joka käsittää yhden ajokerran järjestettyjä näyttöjä ja yhden ajokerran maantieajo-opetusta. Näytöissä on havainnollistettava erilaisia jarrutustapoja ja ajoneuvon nopeuden vaikutusta jarrutusmatkaan sekä muita liukkaalla ajamisen erityispiirteitä. Näytöt on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä muulta liikenteeltä suljetulla alueella. Ajo-opetuksessa on korostettava ajonopeuden, turvallisuusvälin ja oikean havainnoinnin merkitystä. Lapin läänissä sekä Oulun lääniin kuuluvissa Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa opetus voidaan antaa myös yksinomaan talvikäyttöön hyväksytyllä radalla, jos edellä tarkoitettu etäisyys on yli 60 kilometriä.

4 §
Jatko-opetuksen määrä ja antaminen

Jatko-opetusta annettaessa on sovellettava 1 §:n 3 momentin määräystä teoriatunnin pituudesta ja 2 §:n 3 momentin määräystä ajokerran pituudesta.

4 a §
Opetuksen antaminen C1-, C-, C1E-, CE-, D1-, D-, D1E- tai DE-luokkaa varten

Oppilaalla, jolle annetaan ajo-opetusta C1E-, CE-, D1-, D-, D1E- tai DE-luokkaa varten, on oltava vähintään B-luokan ajo-oikeus. Opetukseen on sisällytettävä ennakoivan ajamisen opetusta, joka voidaan toteuttaa teoriaopetuksena. Opetukseen on myös sisällytettävä onnettomuuspaikalla toimimista varten tarpeellinen ensiapukoulutus. Vähintään puolet C1- tai C-luokan ajo-opetuksesta on annettava kuorma-autolla, jonka todellinen kokonaismassa on vähintään 60 prosenttia sen rekisteröidystä kokonaismassasta.

Ajo-opetuksessa voidaan käyttää simulaattoria, jos laite teknisiltä ja koulutuksellisilta ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan sekä liikenneympäristön ja – olosuhteet riittävästi huomioon ottaessaan soveltuu opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppisisältöjen ajo-opetukseen luokkakohtaiselle ajo-opetukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Simulaattorilla annettavan ajo-opetuksen määrä on enintään viidesosa 2 §:n 1 momentin 3―10 kohdan tai 2 momentin mukaisesta ajo-opetuksen määrästä. Opetusta annettaessa opettajalla on oltava opetettavaa luokkaa vastaavan ajo-opettajan kelpoisuus ja hänen on oltava mukana opetustilanteessa opetuksen ajan.

5 §
Opetuksen järjestely

Teoriaopetus on annettava ensisijaisesti autokoulun opetustilassa. CE-, C1E-, D- ja D1-luokkaa varten teoriaopetus saadaan antaa myös muussa opetukseen soveltuvassa tilassa, josta on kaksi viikkoa ennen opetuksen aloittamista ilmoitettu sille tutkinnon vastaanottajalle, jonka toimialueella tila sijaitsee. Autokoulut voivat järjestää yhteisesti teoriaopetuksen antamisen muuta kuin B-luokkaa varten, jos tutkinnon vastaanottaja sen hyväksyy. Käsittelyopetus muuta kuin C1E-, CE-, D1-, D-, D1E- tai DE-luokkaa varten on annettava autokoulun sijaintikunnassa.


6 §
Kouluajoneuvot

Kouluajoneuvona on käytettävä:


3) C1-luokan kuorma-autoa, jos opetusta annetaan C1-luokkaa varten ja C-luokan kuorma-autoa, jos opetusta annetaan C-luokkaa varten;


5) E-luokkaan kuuluvaa ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoautona on opetuksen luokkaa vastaava C1-, C-, D1- tai D-luokan ajoneuvo, jos opetusta annetaan E-luokkaa varten.


Kouluautossa on oltava hinausköysi ja erikseen annettujen määräysten mukainen ensiapupakkaus sekä opettajaa varten erilliset kytkin- ja jarrupolkimet ja taustapeilit. Erillisiä kytkin- ja jarrupolkimia ei kuitenkaan vaadita E-luokan ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa eikä linja-autossa, jos oppilaalla on C-luokan ajo-oikeus. Henkilöautossa on oltava opettajalle ja oppilaalle erilliset säädettävät istuimet. Koulukuorma-autossa on oltava etuistuimella turvavyö kutakin istuinpaikkaa kohden.


7 §
Opetuslupa

Opetusluvassa määrätyn auton on täytettävä kouluajoneuvoja koskevat 6 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut vaatimukset. Muun kuin B-luokkaan kuuluvan auton on täytettävä myös mainitun pykälän 3 momentin vaatimukset. Opetukseen käytettävässä autossa on oltava opettajaa varten erillinen ulkopuolinen taustapeili sekä B-luokkaan kuuluvassa autossa jarrupoljin ja muussa autossa kytkin- ja jarrupoljin. Lisäksi autossa on oltava turvavyöt opettajaa ja opetettavaa varten. Moottoripyörän on oltava kaksipyöräinen ja sen on täytettävä kouluajoneuvoja koskevat 6 §:n 2 ja 4 momentissa mainitut vaatimukset ja ajokorttiasetuksen sitä ajokorttiluokkaa koskevat vaatimukset, jota vastaavan ajo-oikeuden saamiseksi opetuslupa myönnetään.

9 §
Kuljettajaopetuksen antaminen ammatilli- sessa perustutkintokoulutuksessa

C-luokan kuljettajaopetuksessa, jota annetaan opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä, on noudatettava 1―3 §:n säännöksiä teoria- ja ajo-opetuksen määristä ja ajo-opetuksen antamisesta sekä 10 ja 11 §:n säännöksiä opetusajoneuvon tunnuksesta sekä oppilasilmoituksista ja -kirjanpidosta.

Oppilaan saa ottaa 1 momentissa tarkoitettuun kuljettajaopetukseen sinä vuonna, jona hän täyttää 16 vuotta. Ajo-opetusta saa antaa liikenteessä aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jolloin oppilas täyttää 17 vuotta. Kuljettajaopetus C1-, C-, C1E-, CE-, D1- tai D-luokkaa varten voidaan aloittaa, vaikka oppilaalla ei ole B-luokan ajo-oikeutta. Ajo-opetusta liikenteessä saadaan kuitenkin antaa linjaautolla vasta kun oppilaalla on B-luokan ajo-oikeus ja ajoneuvoyhdistelmällä, kun oppilaalla on vetoauton ajo-oikeus.

12 §
Tutkintoon pääsemisen ajankohta

Oppilaan saa ottaa B-luokan kuljettajantutkintoon aikaisintaan 30 päivän kuluttua kuljettajaopetuksen alkamisesta.

14 §
Ajokoe

Ajokokeessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä opetusajoneuvoja koskevat vaatimukset, sekä 7 ja 8 §:ssä tarkoitettuja opetusajoneuvoja lukuun ottamatta:


9) C1E-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on C1-luokan kuorma-auto, pituuden on oltava vähintään 8 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Perävaunun rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 1 250 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 800 kg. Ajoneuvoyhdistelmässä kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen ja levyinen, tai kapeampikin edellyttäen kuitenkin, että kuljettajan näkemä taakse on mahdollinen vain käyttämällä ulkopuolisia taustapeilejä;Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2008. Sen 1 ja 2 §, 3 §:n 2―4 momentti, 9 §:n 2 momentti, 12 a §, 14 §:n 2 momentin 9 kohta ja 18 a § tulevat kuitenkin C-, C1-, CE- ja C1E-luokan ja niitä varten annettavan opetuksen osalta voimaan vasta 10 päivästä syyskuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa alkaneeseen C-, C1-, CE-, ja C1E-luokan sekä D- ja D1-luokan kuljettajaopetukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä asetusta voidaan kuitenkin soveltaa myös D- tai CE-luokan opetukseen, joka on alkanut ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Jos kuljettajantutkintoon C-, C1-, CE- tai C1E-luokan taikka D-, D1-, DE- tai D1E-luokan ajo-oikeuden saamiseksi on ilmoittauduttu ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai jos tutkintoon pääsemiseksi vaadittava kuljettajaopetus on saatu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti, tutkintoon sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Edellä 2 ja 3 momentissa säädetyn estämättä tämän asetuksen 6 §:n 1 momentin 5 kohdasta poiketen saadaan ennen 10 päivää syyskuuta 2021 C1-luokan koulu- ja tutkintoajoneuvona käyttää C-luokan kuorma-autoa sekä C1E-luokan koulu- ja tutkintoajoneuvona käyttää ajoneuvoyhdistelmää, jonka vetoautona on C-luokan kuorma-auto edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän rekisteröity kokonaismassa on alle 20 000 kg ja todellinen kokonaismassa alle 15 000 kg.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.