557/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä 22 päivänä tammikuuta 2004 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (53/2004) 3 §:n 2 momentti, 4 §:ssä koodi 78 sekä asetuksen liitteessä koodit 10.02 ja 78, ja

lisätään asetuksen liitteeseen uusi koodi 95, seuraavasti:

3 §
Ehtojen ja rajoitusten merkitseminen ajokorttiin

Muussa EU- tai ETA-valtiossa annettua ajokorttia vaihdettaessa siihen merkityt tämän asetuksen liitteenä olevat komission direktiivin 2000/56/EY liitteen I mukaiset yhdenmukaistetut yhteisön koodit alakoodeineen, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 2008/65/EY, milloin alakoodin käyttö on pakollista, siirretään annettavaan ajokorttiin tämän asetuksen säännöksiä soveltuvin osin noudattaen.

4 §
Yhdenmukaistetut koodit

Ajokorttimerkinnöissä 3 §:n 1 momentin mukaisesti Suomessa käytettävät yhteisön koodit ovat:


78. Rajoitettu ajoneuvoihin, joissa ei ole kytkinpoljinta tai, kun kysymyksessä on moottoripyörä, manuaalisesti käytettävää kytkinvipua; koodia käytetään kun kuljettajantutkinto on suoritettu ajoneuvolla, jossa ei ole kytkinpoljinta tai moottoripyörällä, jossa ei ole ollut manuaalisesti käytettävää kytkinvipua.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen toimeenpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission direktiivi 2008/65/EY (32008L0065); EYVL N:o L 168, 28.6.2008, s. 36

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Liite

Yhteisön ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta annetun komission direktiivin 2000/56/EY Liitteen I mukaiset ajokorttimerkinnöissä EU- ja ETA-valtioissa käytettävät yhteisön yhdenmukaistetut koodit ja alakoodit

10.02 Ajoneuvot, joissa ei ole kytkinpoljinta tai, kun kysymyksessä on moottoripyörät, manuaalisesti käytettävää kytkinvipua.

78. Rajoitettu ajoneuvoihin, joissa ei ole kytkinpoljinta tai, moottoripyörien kysymyksessä ollessa, manuaalisesti käytettävää kytkinvipua.

95. Kuljettaja, jolla on direktiivissä 2003/59/EY tarkoitettu ammattipätevyys ja jonka ammattipätevyys on voimassa (pp.kk.vvvv) asti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.