820/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2007

Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 39 §:n 3 momentin, 94 §:n 2 momentin ja 96 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 39 §:n 3 momentti laissa 134/2007 sekä 94 §:n 2 momentti ja 96 §:n 3 momentti laissa 224/2004:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitetun rahastoyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus sekä sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston ja sijoitusrahastolain 12 luvussa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston tilinpäätös, toimintakertomus ja puolivuotiskatsaus laaditaan tämän asetuksen mukaisesti. Rahastoyhtiön tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sovelletaan lisäksi, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 146 ja 148―155 §:ssä säädetään, jollei tästä asetuksesta muuta johdu.

Sijoitusrahaston tilinpäätös laaditaan tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, laatiko sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö tilinpäätöksensä kirjanpitolain (1336/1997) 7 a luvussa tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

Mitä tässä asetuksessa säädetään tilinpäätöksestä, sovelletaan vastaavasti rahastoyhtiön konsernitilinpäätökseen, jollei toisin erikseen sanota.

2 luku

Rahastoyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus

2 §
Rahastoyhtiön tuloslaskelma ja tase

Rahastoyhtiön tuloslaskelma ja tase laaditaan tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

Palkkioihin merkityistä hallinnointipalkkioista esitetään tuloslaskelmassa erikseen niiden bruttomäärä ja sijoittajille palautettu määrä. Palkkioista eritellään sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentin mukaisesta toiminnasta saadut palkkiot. Palkkioiden erittely voidaan tehdä joko tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa.

3 §
Rahoitusvälineiden, muussa kuin omassa käytössä olevan kiinteistöomaisuuden ja rahoitusleasingsopimusten merkitseminen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen

Rahastoyhtiön tilinpäätökseen sovelletaan, mitä luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (150/2007) 2 ja 3 sekä 5―8 §:ssä säädetään.

Rahoitusleasingsopimusten merkitsemisen konsernitilinpäätökseen sovelletaan 1 momentissa mainitun asetuksen 4 §:ää.

4 §
Rahoituslaskelma ja liitetietojen sisältö

Rahastoyhtiön tilinpäätöksen liitetietoihin ja rahoituslaskelmaan sovelletaan, mitä luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (150/2007) 4 luvussa säädetään.

5 §
Toimintakertomuksen sisältö

Toimintakertomuksessa on esitettävä rahastoyhtiön toiminnan kehittymistä koskevina tärkeinä seikkoina ainakin:

1) selostus, joka antaa oikean ja riittävän kuvan rahastoyhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä rahastoyhtiön tilasta, mukaan luettuna kuvaus sen merkittävimmistä tulevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä;

2) tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen;

3) arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä;

4) tiedot rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä ja selostus niiden hallinnan tavoitteista ja periaatteista erikseen luotto-, markkina-, likviditeetti- ja kassavirtariskien osalta, mukaan lukien periaatteet, joiden mukaisesti suojataan kutakin sellaista ennakoitujen liiketoimien päätyyppiä, johon sovelletaan suojauslaskentaa.

Toimintakertomuksessa on annettava selostus, jos rahastoyhtiöstä on tullut emoyritys, se on ollut vastaanottavana yrityksenä sulautumisessa tai jakautumisessa taikka se on jakautunut. Toimintakertomuksessa on ilmoitettava ulkomaiset sivukonttorit ja edustustot.

Toimintakertomuksessa on oltava hallituksen esitys rahastoyhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muusta vapaan oman pääoman jakamisesta.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava analyysi rahastoyhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä rahastoyhtiön tilasta ja sen on vastattava rahastoyhtiön toiminnan laajuutta ja monimuotoisuutta.

Sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun rahastoyhtiön toimintakertomuksessa on esitettävä vakavaraisuuslaskelma, jossa annetaan tiedot rahastoyhtiön omien varojen määrästä ja omien varojen vähimmäismäärästä.

Tunnusluvuista ja keskeisistä tuloslaskelma- ja tase-eristä on toimintakertomukseen sisällytettävä vähintään kolme viimeistä tilikautta käsittävä taulukko. Myös muista mahdollisista rahastoyhtiön liiketoiminnassa merkityksellisistä seikoista, kuten henkilöstöstä, on esitettävä niitä kuvaavia tunnuslukuja ja muita tietoja.

3 luku

Sijoitusrahaston tilinpäätös

6 §
Sijoitusrahaston tilinpäätöksen laatimiseen sovellettavat yleiset periaatteet

Sijoitusrahaston tilinpäätös laaditaan noudattaen sijoitusrahaston sääntöjen arvon laskemista koskevia määräyksiä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään arvopaperista, sovelletaan myös sijoitusrahastolain 2 §:n 13 kohdassa tarkoitettuun rahamarkkinavälineeseen.

7 §
Sijoitusrahaston tuloslaskelma ja tase

Sijoitusrahaston tuloslaskelma ja tase laaditaan tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

Mikäli erikoissijoitusrahasto on sijoittanut varojaan kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin, niistä aiheutuvat arvonmuutokset, tuotot ja kulut esitetään tuloslaskelmassa kummankin osalta erikseen omalla rivillään nettomääräisinä ennen korkotuottoja.

Mikäli pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava erikoissijoitusrahasto on ottanut pitkäaikaista velkaa, tulee se esittää taseen vieraan pääoman ryhmässä ensimmäisenä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut kiinteistöt ja kiinteistöarvopaperit esitetään kummankin erän osalta erikseen markkina-arvoon arvostettuina taseen vastaavissa ensimmäisenä eränä ennen arvopapereita.

8 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina on esitettävä ainakin kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaiset liitetiedot.

Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston on lisäksi esitettävä liitetietona tiedot kiinteistöjen arviointimenetelmistä ja niiden mahdollisista muutoksista.

9 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietoina on esitettävä tuloslaskelman erät "Arvopaperien nettotuotot" ja "Johdannaissopimusten nettotuotot" eriteltyinä seuraavasti:

Arvopaperien nettotuotot:

Osakesidonnaiset erät

Luovutusvoitot

Luovutustappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Korkosidonnaiset erät

Luovutusvoitot

Luovutustappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Yhteensä

Johdannaissopimusten nettotuotot:

Osakesidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Korkosidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Muut kuin osake- tai korkosidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Yhteensä

Kiinteistöjen ja kiinteistöarvopapereiden nettotuotoista tulee eritellä vuokratulot, vastikkeet, realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot sekä muut tuotot ja kulut asianmukaisesti eriteltyinä.

10 §
Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona on esitettävä:

1) Rahaston arvonmuutos tilikauden aikana eriteltynä seuraavasti:

Rahaston arvo 1.1.

Rahasto-osuuksien merkinnät

Rahasto-osuuksien lunastukset

Tuotonjako

Tilikauden voitto/tappio

Rahaston arvo 31.12.

2) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

3) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä tämän asetuksen liitteen III mukaisesti ja täsmäytettyinä rahaston arvoon 31.12. Erikoissijoitusrahaston on lisäksi esitettävä kiinteistöarvopaperisijoitukset ja kiinteistösijoitukset ryhmiteltynä mainitun liitteen mukaisesti ja täsmäytettyinä rahaston arvoon 31.12.

4) Velat ja muut vastuut, joista sijoitusrahasto on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan, vakuuslajeittain eriteltyinä.

4 luku

Sijoitusrahaston toimintakertomus ja puolivuotiskatsaus

11 §
Toimintakertomuksen sisältö

Sen lisäksi, mitä sijoitusrahastolain 96 §:ssä säädetään, sijoitusrahaston toimintakertomuksessa on edellisen tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen ohella esitettävä ainakin:

1) selvitys sijoitusten jakautumisesta rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen toimialoittain, maantieteellisten markkina-alueiden mukaisesti tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja sijoitusten koostumusta havainnollistavilla perusteilla prosenttiosuutena rahaston arvosta;

2) selvitys sijoitusten jakautumisesta eri osuussarjojen perusteella prosenttiosuutena rahaston arvosta;

3) selvitys sijoitusten koostumuksessa katsauskauden aikana tapahtuneista muutoksista;

4) selvitys, missä laajuudessa rahasto on käyttänyt toiminnassaan erilaisia johdannais-, lainaus- ja takaisinostosopimuksia sekä näiden sopimusten lukumääristä vuoden lopussa jaoteltuna erikseen sijoitustoimintaan liittyvien riskien torjumiseksi ja muutoin osana sen tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa tehtyihin sopimuksiin;

5) rahaston arvo ja rahasto-osuuden arvo viimeiseltä tilikaudelta ja kahdelta sitä edeltäneeltä tilikaudelta;

6) selvitys rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle maksettujen palkkioiden jakautumisesta rahaston varojen hoidosta ja säilytyksestä aiheutuneisiin palkkioihin sekä rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten vastaaviin kuluihin, mikäli rahasto voi sääntöjensä mukaan sijoittaa varojaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin sekä

7) selvitys pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston lukuun tehdyistä kiinteistöjen hankinnoista ja luovutuksista.

Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston on annettava toimintakertomuksessaan kiinteistöistään kiinteistörahastolain nojalla annettavien tietojen vähimmäisvaatimuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen (819/2007) 3 §:n vähimmäisvaatimusten mukaiset tiedot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut selvitykset voidaan esittää joko toimintakertomukseen sisältyvinä erillisinä selvityksinä tai tilinpäätöstietojen yhteydessä.

12 §
Puolivuotiskatsauksen sisältö

Sen lisäksi, mitä sijoitusrahastolain 94 §:ssä säädetään, sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksessa on esitettävä ainakin katsauskautta koskeva 11 §:n 3 kohdassa tarkoitettu selvitys arvopaperisijoituksista ryhmiteltynä liitteen III mukaisesti sekä 12 §:n 1 momentin 1, 3 ja 6 kohdassa tarkoitetut selvitykset.

5 luku

Voimaantulo

13 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan rahastoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta 9 päivänä helmikuuta 2007 annettu valtiovarainministeriön asetus (151/2007).

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran asetuksen voimaantulon jälkeen lähinnä päättyvältä tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen, toimintakertomukseen ja puolivuotiskatsaukseen, kuitenkin siten, että mainitulta tilikaudelta laadittavat rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tuloslaskelma ja tase saadaan tämän asetuksen liitteissä olevien tuloslaskelma- ja tasekaavojen sijasta laatia 9 päivänä helmikuuta 2007 annetulla asetuksella kumotun asetuksen mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 3 momentissa säädetään, asetusta sovelletaan pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston kirjanpitoon sijoitusrahastolain muuttamisesta annetun lain (351/2007) voimaantuloa lähinnä seuraavan tilikauden alusta lukien.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2007

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Ilkka Harju

Liite I

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

TULOSLASKELMA

Palkkiotuotot

Hallinnointipalkkiot

- Hallinnointipalkkioiden palautukset

Merkintäpalkkiot

Lunastuspalkkiot

Muut palkkiot

Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista

Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä

Omistusyhteysyrityksistä

Muista yrityksistä

Korkotuotot

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot

Suojauslaskennan nettotulos

Liiketoiminnan muut tuotot

RAHASTOYHTIÖTOIMINNAN TUOTOT

Palkkiokulut

Korkokulut

Hallintokulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Muut hallintokulut

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

Liiketoiminnan muut kulut

Arvoalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista

Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

Tilinpäätössiirrot

Tuloverot

Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen

Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

TASE

VASTAAVAA

Käteiset varat

Saamiset luottolaitoksilta

Vaadittaessa maksettavat

Muut

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä

Vaadittaessa maksettavat

Muut

Saamistodistukset

Julkisyhteisöltä

Muilta

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä

Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä

Johdannaissopimukset

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet

Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet

Muut aineelliset hyödykkeet

Osakeantisaamiset

Muut varat

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

Laskennalliset verosaamiset

VASTATTAVAA

VIERAS PÄÄOMA

Velat luottolaitoksille

Takaisinmaksettavat varat

Muut

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

Takaisinmaksettavat varat

Muut

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Joukkovelkakirjalainat

Muut

Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat

Muut velat

Muut velat

Pakolliset varaukset

Siirtovelat ja saadut ennakot

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

Pääomalainat

Muut

Laskennalliset verovelat

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero

Vapaaehtoiset varaukset

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Arvonkorotusrahasto

Muut sidotut rahastot

Vararahasto

Käyvän arvon rahasto

Rahavirran suojauksesta

Muuntoeroista

Käypään arvoon arvostamisesta

Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot

Muut rahastot

Vapaat rahastot

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

Tilikauden voitto (tappio)

TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset

Takaukset ja pantit

Muut

Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset

Arvopaperin takaisinostositoumukset

Muut

Liite II

SIJOITUSRAHASTON TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

TULOSLASKELMA

1. TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET

a) Arvopapereiden nettotuotot

b) Johdannaissopimusten nettotuotot

c) Osinkotuotot ja voitto-osuudet

d) Korkotuotot

e) Muut tuotot

2. KULUT

a) Palkkiokulut

aa) Rahastoyhtiöille

ab) Säilytysyhtiöille

b) Korkokulut

c) Muut kulut

3. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

TASE

V a s t a a v a a

1. Arvopaperit markkina-arvoon

2. Myyntisaamiset

3. Muut saamiset

a) Johdannaissopimusten arvonnousut

b) Muut

4. Siirtosaamiset

5. Rahat ja pankkisaamiset

Vastaavaa yhteensä

V a s t a t t a v a a

A RAHASTON ARVO

1. Rahaston arvo

B VIERAS PÄÄOMA

1. Ostovelat

2. Muut velat

a) Johdannaissopimusten arvonalennukset

b) Muut

3. Siirtovelat

Vastattavaa yhteensä

Liite III

SIJOITUSRAHASTON JA ERIKOISSIJOITUSRAHASTON ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY
Arvopaperi MääräKpl/nimellisarvo,EUR Kurssi EUR/% Markkina-arvo/arvonmuutos EUR Prosenttia rahastonarvosta
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Yhteensä
Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Yhteensä
Arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta jommassa kummassa yllä mainitussa vaihdantajärjestelmässä Yhteensä
Muut arvopaperit Yhteensä
Arvopaperit yhteensä
Vakioidut johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset OptiosopimuksetOstetut Asetetut
Osakejohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Muut johdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Vakioimattomat johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset OptiosopimuksetOstetut Asetetut
Osakejohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Muut johdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Kassa ja muut varat, netto
Rahaston arvo
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä
Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo Tuotto-osuuden arvo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.