721/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkamiesten koulutuskustannusten korvaamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 15 päivänä heinäkuuta 2005 rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 27 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Säädösperusta

Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 27 §:n mukaan pääsykokeen perusteella valittavaan opiskeluun rajavartiolaitoksessa osallistumisen edellytyksenä on, että oppilas antaa ennen opiskelun alkamista kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän palvelee rajavartiolaitoksessa opiskelun päättymispäivästä lukien enintään kahden vuoden vähimmäisajan (palvelussitoumus). Rajavartiolaitoksen ilma-aluksen lentävään henkilöstöön kuuluvalta palvelussitoumusaika voi olla enintään 14 vuoden pituinen.

Rajavartiolaitoksen virkamies, joka palvelussitoumusaikanaan irtisanoutuu tai hänet irtisanotaan, taikka hän keskeyttää tai hänen opiskelunsa keskeytetään hänestä itsestään johtuvasta muusta syystä kuin sairauden tai lentotaipumuksen puuttumisen vuoksi, on velvollinen korvaamaan valtiolle hänen opiskelustaan aiheutuneista koulutuskustannuksista sisäasiainministeriön asetuksella tarkemmin säädettävän määrän. Korvattava määrä saa olla korkeintaan puolet hänen opiskelustaan valtiolle aiheutuneista koulutuskustannuksista.

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa asetuksessa tarkoitettuun upseerin koulutusohjelmaan liittyvästä palvelussitoumuksesta säädetään puolustusvoimista annetun lain (402/1974) 10 b §:ssä.

2 §
Palvelussitoumuksen päättymisajankohta

Palvelussitoumuksen päättymisajankohta määräytyy opiskelun päättymispäivän mukaan. Opiskelun päättymispäivänä pidetään tutkintotodistuksen allekirjoittamispäivämäärää.

3 §
Peruskurssia koskeva korvausvelvollisuus

Jos rajavartijan peruskurssilla opiskeleva oppilas tai peruskurssin suorittanut rajavartiolaitoksen virkamies palvelussitoumusaikanaan irtisanoutuu tai hänet irtisanotaan, taikka hän keskeyttää tai hänen opiskelunsa keskeytetään hänestä itsestään johtuvan muun syyn kuin sairauden takia, on hänen korvattava valtiolle 1 000 euroa jokaiselta täydeltä opiskelukuukaudelta.

4 §
Lentävä henkilöstö

Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 27 §:n 2 momentissa tarkoitettuun lentävään henkilöstöön kuuluvat rajavartiolaitoksessa lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä toimivat, pintapelastajat, operaattorit sekä lentomekaanikot.

5 §
Lentävän henkilöstön korvausvelvollisuus

Jos rajavartiolaitoksen lentävään henkilöstöön kuuluva palvelussitoumusaikanaan irtisanoutuu tai hänet irtisanotaan, taikka hän keskeyttää tai hänen opiskelunsa keskeytetään hänestä itsestään johtuvan muun syyn kuin sairauden tai lentotaipumuksen puuttumisen takia, on hänen korvattava:

1) ilma-aluksen ohjaajaksi koulutettavan palveluksen päättyessä ensimmäisenä opiskeluvuotena ennen erikoiskoulutusjakson alkamista 10 100 euroa, ensimmäisenä opiskeluvuotena erikoiskoulutusjaksolla 25 200 euroa, toisena opiskeluvuotena erikoiskoulutusjaksolla 50 000 euroa ja kolmantena opiskeluvuotena erikoiskoulutusjaksolla sekä tämän jälkeen 100 000 euroa;

2) pintapelastajan, operaattorin sekä lentomekaanikon tehtävään koulutettavan kuukausittain maksettavan lentolisän taikka lentoteknillisen vastuu- ja vaaralisän määrä neljätoistakertaisena.

6 §
Virkavapaus

Jos virkamiehelle annetaan palkatonta virkavapautta, se keskeyttää sitoumusajan kulumisen 30 vuorokautta ylittäviltä osiltaan. Palkallinen virkavapaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainloma tai sotilasvirkaan nimitetyn opiskelu virkavapaana 1 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen suorittamiseksi ei keskeytä palvelussitoumusajan kulumista.

7 §
Korvausmaksun erääntyminen

Tässä asetuksessa tarkoitettu korvausmaksu erääntyy maksettavaksi kuukauden kuluessa maksamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista.

8 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007. Sitä sovelletaan voimaantulopäivästä alkaen opiskelunsa rajavartiolaitoksessa aloittaviin rajavartiolaitoksen virkamiehiin.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Ylitarkastaja
Katriina Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.