699/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (592/2006) 8 § sekä liite 1 ja 2,

muutetaan 3 §, 2 luvun otsikko, 6 ja 7 §, 3 luvun otsikko, 9-11 ja 13 § sekä

lisätään 4 §:n 1 momenttiin uusi 6 a kohta sekä asetukseen uusi 11 a § seuraavasti:

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden sekä elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden maahantuonnista sekä kyseisille tuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) elintarvikehygieniasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus;

2) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus;

3) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus;

4) elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla annetut säädökset; sekä

5) eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki (1192/1996) sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1370/2004).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


6 a) yhdistelmätuotteella elintarviketta, joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mukaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista,


2 luku

Tuontivaatimukset

6 §
Elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuontivaatimukset

Eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta annetun komission päätöksen 2006/766/EY liitteessä I. Elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden on oltava peräisin komission hyväksymältä tuotantoalueelta ja komission hyväksymästä laitoksesta. Vaatimus komission hyväksymästä tuotantoalueesta ei kuitenkaan koske luonnonvaraisten kampasimpukoiden (Pectinidae) tuontia.

Elävien simpukoiden tuonnissa käytettävästä kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevasta terveystodistuksesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005, jäljempänä toimeenpanoasetus, liitteen VI lisäyksessä V. Uudesta-Seelannista tuotavien tuontierien mukana on kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuonnista yksinomaan kansallisille markkinoille säädetään lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymäjärjestelyistä sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2076/2005, jäljempänä siirtymäaika-asetus, 17 artiklan 2 kohdassa.

Vesiviljelytuotteiden tuonti edellyttää myös, että alkuperämaa on lueteltu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti esittämien jäämiä koskevien valvontasuunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty vesiviljelytuotteiden osalta.

7 §
Kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden tuontivaatimukset

Kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu komission päätöksen 2006/766/EY liitteessä II, lukuun ottamatta pakastettuja ja jalostettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita, joita saadaan tuoda maahan vain kyseisen päätöksen liitteen I mukaisista maista. Kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta, uivasta jalostamosta tai pakastusalukselta. Lisäksi pakastettujen ja jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden on oltava peräisin komission hyväksymältä tuotantoalueelta.

Kalastustuotteiden tuonnissa käytettävästä kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevasta terveystodistuksesta säädetään toimeenpanoasetuksen liitteen VI lisäyksessä IV. Uudesta-Seelannista tuotavien tuontierien mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Kalastustuotteiden tuonnista yksinomaan kansallisille markkinoille säädetään lisäksi siirtymäaika-asetuksen 17 artiklan 2 kohdassa.

Vesiviljelytuotteiden tuonnin vaatimuksena on myös, että alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty vesiviljelytuotteiden osalta.

3 luku

Vesiviljelystä peräisin olevien elävien eläinten ja tuotteiden eläinten terveyttä koskevat lisävaatimukset

9 §
Vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen eläinten terveyttä koskevat tuontivaatimukset

Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi vesiviljelystä peräisin olevien ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien kalojen tuonti edellyttää, että:

1) kalat ovat peräisin komission päätöksen 2006/766/EY liitteen II mukaisista maista, kalojen tuontierän mukana on komission päätöksen 2003/858/EY liitteen II mallin mukainen eläinten terveyttä koskeva todistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III, ja kalat on kuljetettu olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden terveysstatusta; tai

2) kalat tuodaan suoraan Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymään tuontikeskukseen teurastettaviksi ja perattaviksi.

Vesiviljelystä peräisin olevien elintarvikkeiksi tuotavien elävien kalojen tuonnissa on lisäksi varmistettava, että eläviä kaloja ei vapauteta tai siirretä luonnonvesiin ja että tuontilähetysten kuljetusvesi ei välitä kalatauteja luonnonvesiin.

Viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen ja niiden sukusolujen sekä lampiin ja luonnonvesiin istutettaviksi tarkoitettujen elävien kalojen tuontiehdoista säädetään eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (231/1997).

10 §
Vesiviljelystä peräisin olevien elävien nilviäisten eläinten terveyttä koskevat tuontivaatimukset

Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi luokkaan Bivalvia tai Gastropoda kuuluvien vesiviljelystä peräisin olevien ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien nilviäisten tuonti edellyttää, että:

1) nilviäiset ovat peräisin komission päätöksen 2006/766/EY liitteen I mukaisista maista; sekä

2) neuvoston direktiivin 95/70/EY liitteessä D tarkoitetuille taudeille sekä Bonamia ostrea ja/tai Marteilia refringens –taudinaiheuttajille alttiit nilviäiset täyttävät komission päätöksen 2003/804/EY 5 artiklan mukaiset lisäedellytykset. Lisäedellytyksiä ei kuitenkaan vaadita sellaisten nilviäisten, jotka on pakattu ja merkitty loppukuluttajalle myymistä varten siten kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksessa säädetään, tuonnissa.

Niistä kolmansista maista, joista vesiviljelystä peräisin olevien elävien nilviäisten tuonti on sallittua yksinomaan kansallisille markkinoille, säädetään siirtymäaika-asetuksen liitteessä I.

Elävien nilviäisten tuonnissa on lisäksi varmistettava, että nilviäisiä ei vapauteta tai siirretä luonnonvesiin ja että tuontilähetysten kuljetusvesi ei välitä nilviäistauteja luonnonvesiin.

Edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi tai uudelleensijoitettaviksi tuotavien elävien nilviäisten tuontiehdoista säädetään eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä.

11 §
Vesiviljellyistä kaloista peräisin olevien kalatuotteiden eläinten terveyttä koskevat tuontivaatimukset

Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi vesiviljellyistä kaloista peräisin olevien kalatuotteiden tuonti edellyttää, että:

1) kalatuotteet ovat peräisin komission päätöksen 2006/766/EY liitteen II mukaisista maista; sekä

2) EHN-, ISA-, VHS- ja IHN -taudeille alttiista lajeista saadut kalatuotteet täyttävät komission päätöksen 2003/858/EY 6 artiklan mukaiset lisäedellytykset. Lisäedellytyksiä ei kuitenkaan vaadita sellaisten kalatuotteiden, jotka lähetetään suoraan Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymään tuontikeskukseen jatkojalostettaviksi, tuonnissa.

Niistä kolmansista maista, joista vesiviljellyistä kaloista peräisin olevien kalatuotteiden tuonti on sallittua yksinomaan kansallisille markkinoille, säädetään siirtymäaika-asetuksen liitteessä II.

Vesiviljellyistä kaloista peräisin olevien kalatuotteiden tuonnissa on lisäksi varmistettava, että kalatuotteet sekä tuontilähetysten kuljetusvesi ei välitä kalatauteja luonnonvesiin.

11 a §
Yhdistelmätuotteiden todistusvaatimukset

Suomeen tuotavien yhdistelmätuotteiden tuontierien mukana on oltava 7 §:ssä mainittu terveystodistus, jos tuotteiden kokonaismäärästä vähintään puolet on sellaisia jalostettuja kalastustuotteita, joiden tuonnissa edellytetään mainittua terveystodistusta, ja jos yhdistelmätuotteet eivät sisällä jalostettujen kalastustuotteiden lisäksi muita jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita. Muussa tapauksessa tuontierän mukana on oltava kaupallinen asiakirja.

13 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Edellä 2 ja 3 luvussa säädetystä poiketen lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettuja kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita sekä eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita, lukuun ottamatta tiettyjä luonnosta pyydettyjä perkaamattomia kaloja sekä eläviä makean veden rapuja, joiden tuontivaatimuksista säädetään tämän asetuksen 14 ja 15 §:ssä, saadaan tuotekohtaisesti tuoda maahan komission päätöksen 2006/766/EY liitteessä I tai II mainituista maista. Niistä kolmansista maista, joista tuonti voidaan lisäksi hyväksyä kansallisesti, säädetään siirtymäaika-asetuksen liitteessä I ja II.

Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön edellyttää, että tuontierän mukana on asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa. Tuonnissa tulee myös noudattaa kolmannen maan eläintautitilanteen muutoksen vuoksi annettavia suojapäätöksiä, minkä lisäksi 3 luvussa tarkoitettujen tuotteiden osalta tulee noudattaa mainitussa luvussa säädettyjä eläinten terveyttä koskevia tuontivaatimuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

komission asetus (EY) N:o 2074/2005 (32005R2074); EUVL N:o L338, 22.12.2005, s. 27,
komission päätös 2006/766/EY (32006D0766); EUVL N:o L 320, 18.11.2006, s. 53,
komission päätös 2006/767/EY (32006D0767); EUVL N:o L 320, 18.11.2006, s. 58,
komission asetus (EY) N:o 1664/2006 (32006R1664); EUVL N:o L 320, 18.11.2006, s. 13,
komission asetus (EY) N:o 1666/2006 (32006R1666); EUVL N:o L 320, 18.11.2006, s. 47,
komission päätös 2007/158/EY (32007D0158); EUVL N:o L 68, 8.3.2007, s. 10,
komission päätös 2007/275/EY (32007D0275); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 9.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintötarkastaja
Leena Eerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.