400/2007

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

lisätään 8 päivänä huhtikuuta 1994 annettuun opintotukiasetukseen (260/1994) siitä asetuksella 424/2004 kumottujen 14 ja 20 §:n tilalle uusi 14 ja 20 § sekä asetuksella 160/2000 kumotun 15 §:n tilalle uusi 15 § seuraavasti:

14 §
Opintolainavähennykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentävien seikkojen selvittäminen

Opintolainansaajan on esitettävä pyyntö opintotukilain 16 d §:n mukaisen opintolainavähennykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamiseen käytetyn ajan pidentämisestä. Pyynnössä tulee esittää selvitys opintotukilain 16 e §:n mukaisista pidennykseen oikeuttavista seikoista. Pyyntö on tehtävä joko opintotukilain 16 f §:n 3 momentissa tarkoitetun uudelleenkäsittelypyynnön tai opintolainavähennystä koskevan hakemuksen yhteydessä.

Opintolainansaajan pyynnöstä Kansaneläkelaitoksen tulee tarkistaa omista rekistereistään, voidaanko selvityksen esittäjän opintolainavähennykseen oikeuttavaa aikaa pidentää. Jos hakemuksen perusteena on tieto asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalvelun suorittamisesta taikka muu seikka, jonka ei voida katsoa olevan Kansaneläkelaitoksen tiedossa, hakijan tulee toimittaa siitä selvitys Kansaneläkelaitokselle.

15 §
Opintolainavähennykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentävien seikkojen huomioon ottaminen

Jos opintolainavähennykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamisajan pidentämiseen oikeuttava seikka ajoittuu kahdelle lukukaudelle siten, että pidennysperuste ei kummankaan lukukauden aikana kestä vähintään kuukautta, opintolainavähennykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa voidaan pidentää yhdellä lukukaudella. Pidennys kohdistetaan sille lukukaudelle, jonka aikana peruste on voimassa pidempään. Jos tällainen pidennysperuste on voimassa kummankin lukukauden aikana yhtä pitkään, kohdistetaan se näistä lukukausista ajallisesti ensimmäiseen.

Jos lainansaajalla on ollut saman lukukauden aikana useita vähintään kuukauden kestäviä eri perusteista aiheutuvia opintolainavähennykseen oikeuttavia seikkoja, pidennysperusteena otetaan huomioon jakso, jonka aikana lainansaaja on saanut lapsen hoitamisen perusteella sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

20 §
Opintolainavähennysoikeuden hakeminen ja myöntäminen eräissä tilanteissa

Toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion tai Ahvenanmaan maakunnan opintotukijärjestelmän mukaisen opintolainan saajan tulee toimittaa Kansaneläkelaitokselle selvitys siitä, että hänellä on opintotukilain mukaista opintolainaa vastaavaa opintolainaa. Lisäksi hänen tulee toimittaa tämän lainan osalta selvitys tuloverolain 127 d §:n 2 momentissa tarkoitetusta opintolainan määrästä sekä tuloverolain 127 d §:n 4 momentissa tarkoitetuista opintolainan lyhennyksistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2007

Kulttuuriministeri
Tanja Saarela

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.